Get Adobe Flash player

วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    2 ธันวาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 1 เทศการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ 8:5-11) เรารู้ว่าความดีหรือกิจการใดสำเร็จไปบางครั้งอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยตนเองด้วยซ้ำ เพียงเอ่ยปากเห็นชอบ… “ไฟเขียว”… ทุกอย่างก็จะดำเนินไป...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ข่าวดีที่เปาโลประกาศj

         15เราเกิดเป็นชาวยิว ไม่ใช่เป็นคนบาปต่างศาสนาk  16แต่เรารู้ว่า มนุษย์มิได้เป็นผู้ชอบธรรมจากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ชอบธรรมจากความเชื่อในพระคริสตเยซูเท่านั้น เรามีความเชื่อในพระคริสตเยซูเพื่อจะได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยอาศัยความเชื่อในพระคริสตเจ้า มิใช่จากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมจากการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ  17ถ้าเราผู้แสวงหาความชอบธรรมในพระคริสตเจ้า ยังคงเป็นคนบาป หมายความว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้รับใช้บาปกระนั้นหรือ เป็นไปไม่ได้  18เพราะถ้าเวลานี้ข้าพเจ้าสร้างสิ่งที่ทำลายแล้วขึ้นใหม่ ก็แสดงว่าข้าพเจ้าทำผิดมาก่อน  19เพราะอาศัยธรรมบัญญัตินั่นแหละข้าพเจ้าจึงได้ตายไปจากธรรมบัญญัติlแล้ว เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่สำหรับพระเจ้า           20ข้าพเจ้าถูกตรึงกางเขนกับพระคริสตเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้าm ชีวิตที่ข้าพเจ้ากำลังดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความเชื่อnถึงพระบุตรoของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและทรงมอบพระองค์เพื่อข้าพเจ้า  21ข้าพเจ้ามิได้ทำให้พระหรรษทานของพระเจ้าต้องไร้ผลp ถ้าเรารับความชอบธรรมโดยปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ พระคริสตเจ้าก็สิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์j ย่อหน้านี้พูดต่อไปถึงการประณามการกระทำของเปโตร แต่มุ่งให้คริสตชนผู้นิยมลัทธิยิวทุกคนได้รับรู้ โดยเฉพาะพวกที่อยู่ในแคว้นกาลาเทีย

k "คนบาปต่างศาสนา" เป็นศัพท์เฉพาะ อาจจะใช้เป็นการประชดประชันอยู่บ้าง เปาโลไม่เคยสงสัยว่าอิสราเอลมีสิทธิพิเศษ รม 1:16; 3:1; 9:4-5 แม้พวกเขาจะไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าอยู่ระยะหนึ่งก็ตาม รม 11:12ฯ 

l ประโยคนี้สั้นมากจนความหมายไม่ชัดเจนว่าเปาโลต้องการพูดอะไร อาจเข้าใจได้สองแบบคือ (1) คริสตชนถูกตรึงกางเขนพร้อมกับพระคริสตเจ้าและตายพร้อมกับพระองค์ ดังนั้น เช่นเดียวกับที่พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ไปจากธรรมบัญญัติของโมเสส ดู รม 7:1ฯ;  (อันที่จริงพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพราะธรรมบัญญัตินั้น 3:13) คริสตชนจึงมีส่วนร่วมในชีวิตของพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพด้วย รม 6:4-10; 7:4-6 พร้อมเชิงอรรถ (2) คริสตชนตายจากธรรมบัญญัติของโมเสสในเมื่อเชื่อฟังบทบัญญัติที่เหนือกว่าเท่านั้น นั่นคือเชื่อฟังบทบัญญัติแห่งความเชื่อและของพระจิตเจ้า รม 8:2

m โดยทางความเชื่อ รม 1:16; ในแง่หนึ่งถือได้ว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้กระทำกิจการดีทุกอย่างที่คริสตชนกระทำ รม 8:2,10-11,10 เชิงอรรถ f; ฟป 1:21; เทียบ คส 3:3

n แม้คริสตชนยังดำเนินชีวิตในร่างกายอยู่ เขาก็มีชีวิตของพระจิตเจ้าอยู่ในตัวแล้ว รม 7:5 เชิงอรรถ c; เทียบ อฟ 3:17; เกี่ยวกับเรื่องที่ดูขัดแย้งกันนี้ ดู รม 8:18-27

o บางฉบับว่า "ความเชื่อถึงพระเจ้าและถึงพระคริสตเจ้า"

p โดยกลับไปปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอีก ดู 3:17

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย