Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    3 กุมภาพันธ์ 2020 วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 2 ซมอ 15:13-14,30 และ 16:5-13ก กษัตริย์ดาวิดแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ ถูกไล่ล่าตามฆ่าจากบุตรของตนเอง และประชาชนสาบแช่งประณามหยามเหยียด ท่านเลือกที่จะมองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาติให้เกิดขึ้นกับตน...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การประชุมที่กรุงเยรูซาเล็ม

2  1สิบสี่ปีต่อมาa ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มอีกพร้อมกับบารนาบัส และพา   ทิตัสไปด้วย  2ข้าพเจ้าไปตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผย ชี้แจงให้บรรดาพี่น้องที่นั่นรู้ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างศาสนา เล่าให้คนสำคัญฟังเป็นการส่วนตัว เพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้ประโยชน์b  3แม้ทิตัสที่อยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นชาวกรีก เขาก็ไม่ถูกบังคับให้ต้องเข้าสุหนัตc  4แต่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะบางคนที่เสแสร้งเป็นพี่น้องแฝงเข้ามาคอยจับผิดและจำกัดอิสรภาพที่เรามีในพระคริสตเยซู เพื่อทำให้เราเป็นทาส  5พวกเราไม่ยอมคล้อยตามdพวกนี้แม้แต่น้อย เพื่อรักษาความหมายแท้จริงของข่าวดีให้คงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไป  6แต่ผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญก็มิได้เพิ่มเติมเรื่องใดอีกe ข้าพเจ้าไม่สนใจว่าบุคคลสำคัญเหล่านั้นเป็นใคร เพราะพระเจ้าไม่ทรงเห็นแก่หน้ามนุษย์  7ยิ่งกว่านั้น บุคคลสำคัญเหล่านี้เห็นว่าข้าพเจ้าได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนัต เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบหน้าที่ให้ประกาศแก่ผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว  8เพราะพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้เปโตรเป็นธรรมทูตไปพบผู้ที่เข้าสุหนัตแล้ว ก็ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าไปพบคนต่างศาสนาเช่นเดียวกัน  9  ดังนั้น เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์นf ซึ่งได้รับความนับถือว่าเป็นหลักรู้เรื่องพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็จับมือกับข้าพเจ้าและบารนาบัส แสดงความเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ตกลงกันว่า เราจะไปพบคนต่างศาสนา ส่วนพวกเขาจะไปพบผู้เข้าสุหนัตแล้วg  10เขาเหล่านี้ขอเพียงแต่ไม่ให้เราลืมคนยากจน คำขอนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทำอยู่แล้ว2 a น่าจะนับจากการกลับใจของเปาโลมากกว่านับจากการพบกับเปโตรครั้งสุดท้าย "สามปี" ใน 1:18 อาจหมายถึงปีเศษ ๆ และ "สิบสี่ปี" ของ 2:1 อาจหมายถึงสิบสองปีเศษ ๆ เช่นกัน เพราะคนสมัยนั้นมักจะนับเศษของปีเป็นปีเต็ม ๆ

b แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เกรงว่าข้าพเจ้ากำลังวิ่งหรือได้วิ่งไปโดยเปล่าประโยชน์" เปาโลไม่ได้สงสัยในความจริงของข่าวดีที่ตนประกาศ แต่รู้ว่าการตั้งพระศาสนจักรต่าง ๆ จะต้องมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับพระศาสนจักรแม่ ในที่นี้ "ตัวแทนพระศาสนจักรแม่ ก็คือ ผู้นำทางการทั้งสามคน" ซึ่งเป็น "หลัก" (ข้อ9) ดังนั้น เปาโลจึงรู้สึกว่า การเรี่ยไรเพื่อช่วยเหลือ "คนจน" ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเรื่องสำคัญ 1 คร 16:1 เชิงอรรถ a; ดูข้อ 10 ด้วย

c ในกรณีอื่น เปาโลได้ให้ทิโมธีเข้าสุหนัต เพราะมารดาเขาเป็นชาวยิว ดังนั้นตามหลักการทิโมธีจึงเป็นชาวยิวด้วย ดู กจ 16:3 เทียบ 1 คร 9:20

d ที่นี่ เปาโลละประโยคสำคัญไว้ เพราะเป็นปัญหาที่ชาวกาลาเทียรู้ดีอยู่แล้ว คือคริสตชนนิยมลัทธิยิวบางคนเรียกร้องให้คริสตชนที่ไม่ใช่ยิวต้องเข้าสุหนัตเสียก่อน

e "ไม่เพิ่มเติมเรื่องใดอีก" แปลตามตัวอักษรว่า "ไม่ได้กำหนดอะไรอื่นแก่ข้าพเจ้า"

f "ยากอบ เคฟาสและยอห์น"  บางฉบับว่า "ยากอบ เปโตรและยอห์น" หรือ "เปโตร ยากอบและยอห์น" หรือ   "ยากอบและยอห์น" 

g ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ แต่หมายถึงการแบ่งเขตตามเขตภูมิศาสตร์ "ผู้เข้าสุหนัตแล้ว" (ตามตัวอักษร "การเข้าสุหนัต") หมายถึง ชาวยิวในปาเลสไตน์ ส่วนในเขตของ "คนต่างศาสนา" คือนอกปาเลสไตน์ เปาโลก็ไปเทศน์แก่ชาวยิวก่อนที่จะไปหาคนต่างศาสนา กจ 13:5 เชิงอรรถ e

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย