Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

I. เปาโลป้องกันตนเอง

พระเจ้าทรงเรียกเปาโล

        11พี่น้อง ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศไปแล้วนั้น มิใช่ข่าวที่มาจากมนุษย์h  12เพราะข้าพเจ้าไม่ได้รับมาจากมนุษย์ มิได้เรียนรู้จากมนุษย์ แต่ได้รับจากการเปิดเผยของพระเยซูคริสตเจ้าI  13ท่านทั้งหลายต้องเคยได้ยินเรื่องชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าเมื่อยังยึดถือประเพณีของชาวยิว ว่าข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนพระศาสนจักรของพระเจ้าอย่างรุนแรง และพยายามทำลายด้วย  14ข้าพเจ้าก้าวหน้าในลัทธิยิวมากกว่าเพื่อนชาวยิวรุ่นเดียวกันหลายคน และมีจิตใจร้อนรนอย่างยิ่งในการรักษาประเพณีของบรรพบุรุษ  15ครั้นแล้ว พระเจ้าผู้ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์มารดา ก็ทรงเรียกข้าพเจ้าเดชะพระหรรษทานของพระองค์  16และพอพระทัยที่จะสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้าj เพื่อข้าพเจ้าจะได้ประกาศข่าวดีถึงพระบุตรแก่บรรดาคนต่างศาสนา ข้าพเจ้าไม่รีรอที่จะปรึกษากับมนุษย์ผู้ใดเลย  17หรือแม้แต่จะขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มkเพื่อพบกับผู้เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าออกเดินทางไปยังอาราเบียl และกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก  18สามปีต่อมา ข้าพเจ้าขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อทำความรู้จักกับเคฟาส และพักอยู่กับเขาเป็นเวลาสิบห้าวัน  19ข้าพเจ้าไม่พบอัครสาวกอื่น ๆ นอกจากยากอบm ผู้เป็นน้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า  20ข้าพเจ้าขอสาบานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าว่า สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนนี้ มิใช่ความเท็จ  21หลังจากนั้น ข้าพเจ้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลิเซีย  22พระศาสนจักรต่าง ๆ ในแคว้นยูเดียยังไม่เคยรู้จักหน้าข้าพเจ้าเลย  23เขาเหล่านั้นเคยแต่ได้ยินว่า "ผู้ที่เคยข่มเหงพวกเรา บัดนี้กลับมาประกาศความเชื่อที่เขาเคยพยายามจะทำลาย"  24เขาเหล่านั้นจึงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะข้าพเจ้าh "ที่มาจากมนุษย์" แปลตามตัวอักษร "ตามประสามนุษย์

I พระเยซูเจ้าเป็นทั้งผู้เปิดเผยและเป็นเรื่องราวที่ถูกเปิดเผย (ข้อ 16) เปาโลไม่ได้หมายความว่าเขารู้ทุกอย่างมาจากการเปิดเผยโดยตรง หรือเรียนรู้ทุกอย่างโดยทันทีเมื่อเดินทางไปเมืองดามัสกัส แต่หมายถึงคำสอนเรื่องความรอดพ้นที่มาจากความเชื่อ ไม่ใช่ผลของการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ ความจริงข้อนี้เท่านั้น ที่เปาโลยืนยันว่า ได้รับจากการเปิดเผยของพระคริสตเจ้า

j บางคนแปลว่า "สำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้า" เปาโลไม่ปฏิเสธว่านิมิตที่เขาเห็นนี้ไม่เป็นความจริง
1 คร 9:1; 15:8 ดู กจ 9:17; 22:14; 26:16 แต่เน้นว่าเป็นการเปิดเผยส่วนตัว และถือว่านิมิตนี้เป็นการเรียกตนให้เป็นอัครสาวกผู้ประกาศข่าวดีแก่คนต่างศาสนา 2:8,9; รม 1:1 เชิงอรรถ b; อฟ 3:2-3; 1 ทธ 2:7

k "ขึ้นไป" บางฉบับว่า "ออกเดินทางไป"

l บางทีอาจจะหมายถึงอาณาจักรของพวกอาหรับนาบาเทียน ทางตอนใต้ของเมืองดามัสกัส 1 มคบ 5:25 เชิงอรรถ h ที่เปาโลหลบหนีจากกษัตริย์อาเรทัสไปพำนักอยู่ 2 คร 11:32

m เปาโลเรียกยากอบเป็นอัครสาวกคนหนึ่ง ทั้งที่ไม่มีชื่อในรายชื่ออัครสาวกสิบสององค์ เป็นการใช้คำ             "อัครสาวก" ในความหมายกว้าง ๆ ดู รม 1:1 เชิงอรรถ b 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย