Get Adobe Flash player

วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    2 ธันวาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 1 เทศการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ 8:5-11) เรารู้ว่าความดีหรือกิจการใดสำเร็จไปบางครั้งอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยตนเองด้วยซ้ำ เพียงเอ่ยปากเห็นชอบ… “ไฟเขียว”… ทุกอย่างก็จะดำเนินไป...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำเตือนc

       6ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายหันเหอย่างรวดเร็วจากพระบิดาผู้ทรงเรียกท่านด้วยพระหรรษทานของพระคริสตเจ้า ไปเชื่อข่าวดีอื่น  7อันที่จริงแล้ว  ข่าวดีอื่นdนั้นไม่มี แต่มีบางคนก่อความวุ่นวายในหมู่ท่านทั้งหลาย และประสงค์จะบิดเบือนข่าวดีของพระคริสตเจ้า  8แต่ถ้าเรา หรือทูตสวรรค์ประกาศข่าวดีขัดแย้งกับที่เราเคยประกาศแก่ท่าน ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งeเถิด  9บัดนี้ ข้าพเจ้าขอพูดย้ำสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งว่า ถ้าใครประกาศข่าวดีแก่ท่านขัดแย้งกับข่าวดีที่ท่านเคยรับไว้ ก็ขอให้ผู้นั้นถูกสาปแช่งเถิด  10บัดนี้ ข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์หรือพระเจ้าf ข้าพเจ้าพยายามเอาใจมนุษย์กระนั้นหรือ หากข้าพเจ้ายังเอาใจมนุษย์g ข้าพเจ้าก็คงไม่เป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้าc คำเตือนนี้เข้ามาแทนการขอบพระคุณ ซึ่งตามปรกติเปาโลเขียนไว้ตอนต้นของจดหมายทุกฉบับ รม 1:1 เชิงอรรถ a

d ข่าวดีนั้นมีอยู่แบบเดียว 2 คร 11:4; เป็นข่าวดีที่อัครสาวกทุกคนเป็นผู้ประกาศ 1 คร 15:11; และพระเจ้าทรงเลือกเปาโลให้มารับใช้ข่าวดีนี้ รม 1:1; 1 คร 1:17; เทียบ กท 1:15,16 ;  เช่นเดียวกับในหนังสือพระ     วรสาร มก 1:1 เชิงอรรถ a; และ กจ 5:42 เชิงอรรถ q;  ข่าวดีนี้เป็นเรื่องที่บอกเล่าและฟังต่อกันมา เนื้อหาสาระของข่าวดีนี้คือการเปิดเผยถึงพระบุตร พระเยซูคริสตเจ้า รม 1:1-4; ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 1 คร 15:1-5; 2 ทธ  1:10; หลังจากที่ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน 1 คร 2:2;  การเปิดเผยเช่นนี้เป็นการเริ่มต้นยุคของการบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม รม 1:16 เชิงอรรถ h; และยุคแห่งความรอดพ้น         อฟ 1:13; ตามที่บรรดาประกาศกได้ประกาศไว้เพื่อประโยชน์ของคนบาปทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือไม่ก็ตาม รม  3:22-24; เป็นศักราชของการบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม รม 16:25-26; 1 ปต 1:10;  "พระวรสาร" หรือ "ข่าวดี" อาจจะหมายได้ถึงการที่พระเจ้าทรงเรียกเปาโลหรือสารที่เขาประกาศ 2 คร 2:12; 8:18;        ฟป 1:5,12; 4:3,15; 1 ธส 3:2; ฟม 13; การประกาศเช่นนี้เกิดผลเพราะพระอานุภาพของพระเจ้า 1 ธส 1:3; (ดู 2:13 ด้วย) ข่าวดีนี้เป็นพระวาจาแห่งความจริง ซึ่งแสดงให้เห็นพระหรรษทานของพระเจ้า กจ 14:3; 20:24,32; 2 คร 6:1; อฟ 1:13; คส 1:5,6; และนำความรอดพ้นให้แก่ผู้ที่รับไว้ด้วยความเชื่อ รม 1:16,17 เชิงอรรถ k; 3:22; 10:14,15; ฟป 1:28; และเชื่อฟังพระวาจา รม 1:5; 10:16; 2 ธส 1:8;  ข่าวดีนี้บังเกิดผลและแพร่ขยายไป คส 1:6; และหน้าที่ของเปาโลก็คือ "ประกาศข่าวดีอย่างครบถ้วน" รม 15:19;  ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดสำคัญของความหวังทั้งหมดของคริสตชน คส 1:23

e ตามตัวอักษรคือคำว่า anathema หมายถึง สิ่งหรือมนุษย์ที่ถูกสาปแช่งให้ทำลายเสียให้หมด ดู รม 9:3 เชิงอรรถ b; ในบริบทนี้ แปลว่า ถูกสาปแช่ง ดู ฉธบ 7:26; 1 คร 5:5 เชิงอรรถ d

f ดูเหมือนว่า กลุ่มผู้นิยมลัทธิยิวกล่าวหาเปาโลว่าพยายามเอาใจคนต่างศาสนาให้กลับใจโดยไม่ต้องเข้าสุหนัต ในโอกาสนี้ เปาโลตอบโต้อย่างไม่ประนีประนอมเลย

g "ยังเอาใจมนุษย์อยู่" หมายถึง การเทศน์ถึงความจำเป็นจะต้องเข้าสุหนัตดังที่เปาโลเคยทำก่อนจะกลับใจ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย