Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย

คำขึ้นต้นa

1  1จากเปาโล ผู้เป็นอัครสาวกโดยได้รับแต่งตั้งจากพระเยซูคริสตเจ้า และจากพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย มิใช่เป็นอัครสาวกโดยอำนาจของมนุษย์หรือโดยการแต่งตั้งจากมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่ง

       2และจากพี่น้องทุกคนที่อยู่กับข้าพเจ้า 
     
ถึงพระศาสนจักรต่าง ๆ ในแคว้นกาลาเทีย  3ขอพระหรรษทานและสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด  4พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบพระองค์เพื่อช่วยเราให้รอดพ้นจากบาป และเพื่อช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้ายในโลกปัจจุบันb ตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระบิดาของเรา

       5ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดร อาเมน1 a คำขึ้นต้นจดหมายฉบับนี้ห้วนสั้นและใช้ถ้อยคำที่ไม่สู้เป็นมิตรผิดกับจดหมายฉบับอื่น ๆ ทั้งหมดไม่มีคำยกย่องชาวกาลาเทียแม้แต่คำเดียว ในข้อ 1 และ 4  เปาโลระบุสองหัวข้อที่จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของจดหมาย คือ (1) ท่านเป็นอัครสาวกจริง บทที่ 1-2 และ (2) ท่านเป็นผู้นำข่าวดีที่เราได้รับความรอดพ้นอาศัยความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า และดังนั้นคริสตชนจึงเป็นคนอิสระ บทที่ 3-5

b "โลกปัจจุบัน" มีความหมายตรงข้ามกับ "โลกที่จะมาถึง" ของยุคพระเมสสิยาห์ โลกปัจจุบันนี้ตรงกับการ  ปกครองของซาตาน กจ 26:18 "เทพเจ้าของโลกนี้"  2 คร 4:4; เทียบ ยน 8:12; 12:31 เชิงอรรถ i; อฟ 2:2; 6:12; และตรงกับการปกครองของบาปและบทบัญญัติ กท 3:19; โดยการสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ  พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระพ้นจากอำนาจเหล่านี้ ทำให้เรากลับเป็นประชากรในพระอาณาจักรของพระองค์ คือ ในพระอาณาจักรของพระเจ้า รม 14:17; อฟ 5:5; คส 1:13; แม้ว่าเราจะยังไม่เป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จนกว่าเราจะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย เมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่ง ดู รม 5-8

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย