จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3

1จากผู้อาวุโส

ถึงกายอัสa เพื่อนที่รัก

            ข้าพเจ้ารักท่านอย่างแท้จริง  2เพื่อนรัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ มีความสุขทุกประการเช่นเดียวกับจิตใจของท่าน  3ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งเมื่อพี่น้องบางคนเล่าว่าท่านซื่อสัตย์ต่อความจริง และดำเนินชีวิตในความจริง 4ข้าพเจ้ายินดีbอย่างยิ่งทุกครั้งที่ได้ยินว่า ลูก ๆ ของข้าพเจ้าดำเนินชีวิตในความจริง

               5เพื่อนรัก ท่านทำงานอย่างซื่อสัตย์โดยช่วยเหลือพี่น้องแปลกหน้าเหล่านี้c      6เขาเป็นพยานยืนยันต่อพระศาสนจักรถึงความรักของท่าน เป็นการดีที่ท่านจะช่วยเขาให้เดินทางต่อไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า  7เขาเดินทางไปเพราะเห็นแก่พระนามของพระคริสตเจ้าเท่านั้นdเท่านั้น และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนต่างศาสนา  8เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อนรับ และร่วมงานกับบุคคลเหล่านี้ในงานเผยแผ่ความจริงa กายอัสเป็นชื่อธรรมดาที่พบอยู่บ่อย ๆ กายอัสผู้นี้เป็นศิษย์ซื่อสัตย์คนหนึ่งที่ผู้อาวุโสเห็นสมควรจะเขียน   จดหมายถึง

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง"

c คงจะหมายถึงธรรมทูตที่ผู้อาวุโสส่งไปตามพระศาสนจักรต่าง ๆ ในอาเซียน้อย

d แปลตามตัวอักษร "พระนาม" ดู กจ 5:41 เชิงอรรถ p; แสดงธรรมล้ำลึกว่า พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้า เทียบ ฟป 2:9; 1 ยน 3:25; 5:13 ยก 2:7