Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

คำติเตียน ความเกียจคร้านและการแตกสามัคคี

          6พี่น้องทั้งหลาย เราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้ท่านหลีกห่างจากพี่น้องที่ดำเนินชีวิตโดยไม่มีวินัย ไม่ทำตามธรรมประเพณีที่ท่านได้รับจากเรา

        7ท่านรู้อยู่แล้วว่า ท่านต้องยึดถือเราเป็นแบบฉบับอย่างไรb เพราะเมื่อเราอยู่กับท่าน เรามิได้อยู่นิ่งเฉย  8เรามิได้กินอาหารของผู้ใดโดยไม่ทำงานตอบแทน แต่เราตรากตรำทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเราจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใด  9ทั้งนี้มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ แต่เพื่อทำตนเป็นแบบฉบับแก่ท่าน

        10เมื่อเราอยู่กับท่าน เรายังกำชับท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่อยากทำงานก็อย่ากินc     11แต่เราได้ยินว่า บางท่านดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้านไม่ทำงานเลย แต่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของผู้อื่น  12เรากำชับและเตือนคนเช่นนี้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ทำงานอย่างสงบและหาเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง

         13พี่น้องทั้งหลาย อย่าท้อถอยในการทำดี  14ถ้าผู้ใดไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนใน   จดหมายฉบับนี้ จงจับตามองเขาและอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาอย่างเด็ดขาด เพื่อเขาจะได้ละอายใจ  15แต่อย่านับว่าเขาเป็นศัตรู จงตักเตือนเขาฉันพี่น้องb เมื่อคริสตชนประพฤติตามแบบฉบับของเปาโล (1 คร 4:16; กท 4:12; ฟป 3:17;) เขาก็ประพฤติตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า (1 ธส 1:6; ฟป 2:5; เทียบ มธ 16:24; ยน 13:15; 1 ปต 2:21; 1 ยน 2:6;) เพราะพระองค์คือแบบฉบับที่เปาโลเอาอย่าง (1 คร 11:1;) คริสตชนยังต้องประพฤติตามแบบฉบับของพระเจ้าด้วย     (อฟ 5:1; เทียบ มธ 5:48) และต้องประพฤติตามแบบฉบับของกันและกัน (1 ธส 1:7; 2:14; ฮบ 6:12;) แนวปฏิบัติแบบเดียวกันเช่นนี้ต้องมีคำสอนที่ได้รับส่งทอดกันมาเป็นแบบเดียวกันด้วย (รม 6:17; 2 ธส 3:6;        1 คร 11:2; 1 ธส 2:13 เชิงอรรถ d;) ผู้นำพระศาสนจักร ผู้ถ่ายทอดหลักคำสอนจะต้องเป็น "แบบฉบับ"      (ข้อ 9 ดู ฟป 3:17; 1 ทธ 1:16; 4:12; ทต 2:7; 1 ปต 5:3;) ผู้อื่นจะต้องเอาอย่างความเชื่อและชีวิตของผู้นำนั้นด้วย (ฮบ 13:7)

c กฎข้อนี้ซึ่งมุ่งใช้กับผู้ที่ไม่ยอมทำงาน อาจจะมาจากพระวาจาของพระเยซูเจ้าหรือไม่ก็มาจากคำพังเพยที่รู้จักกันแพร่หลายในสมัยนั้น กฎนี้ถือเป็น "กฎการทำงานของคริสตชน"