Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาa

2  1พี่น้องทั้งหลาย เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเรื่องการชุมนุมของเราเพื่อพบกับพระองค์นั้น  2เราวอนขอท่านอย่ารีบด่วนหวั่นไหวหรือตกใจไม่ว่าเพราะคำพยากรณ์ที่อ้างว่ามาจากพระจิตเจ้า หรือเพราะคำพูดหรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเรา ประหนึ่งว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว     3อย่าให้ใครหลอกลวงท่านโดยวิธีใดเลย

        วันนั้นจะยังมาไม่ถึง จนกว่าจะเกิดการกบฏbและมนุษย์ชั่วร้ายจะปรากฏตัวมารับความพินาศ  4มนุษย์ชั่วร้ายผู้นี้cจะยกย่องตนเองและต่อต้านทุกสิ่งที่มนุษย์นมัสการและเรียกเป็นพระเจ้า เพื่อตนจะได้นั่งในพระวิหารของพระเจ้าและชี้ให้เห็นว่าตนคือพระเจ้า  5ท่านจำได้หรือไม่ว่า ข้าพเจ้าเคยบอกเรื่องเหล่านี้ให้ฟังแล้วเมื่ออยู่กับท่าน    6และบัดนี้ท่านก็รู้ว่าอะไรขัดขวางdมนุษย์ชั่วร้ายนี้ไว้จนกว่าเขาจะปรากฏตัวตามเวลาที่กำหนด  7ความชั่วร้ายกำลังทำงานอยู่แล้วeอย่างซ่อนเร้น และจะปรากฏชัดแจ้งก็ต่อเมื่อผู้ขัดขวางถูกขจัดออกไป  8แล้วมนุษย์ชั่วร้ายนั้นก็จะปรากฏอย่างเปิดเผยf และองค์พระผู้เป็นเจ้าgจะทรงทำลายเขาด้วยลมจากพระโอษฐ์ และจะทรงบดขยี้เขาให้สูญไปเดชะการเสด็จมาอันรุ่งเรืองของพระองค์

          9การมาของมนุษย์ชั่วร้ายจะเกิดขึ้นด้วยฤทธิ์อำนาจของซาตานhที่แสดงออกเป็นการอัศจรรย์ เป็นเครื่องหมายและเป็นปาฏิหาริย์อันหลอกลวงชนิดต่าง ๆ         10มนุษย์ชั่วร้ายนี้จะใช้เล่ห์เหลี่ยมชั่วช้าทุกอย่างทำร้ายผู้ที่จะต้องพินาศ เพราะพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมรักความจริงที่ทำให้รอดพ้น  11พระเจ้าจึงทรงส่งพลังความหลงผิดมาให้ เพื่อพวกเขาจะได้เชื่อความเท็จ  12ดังนั้น ทุกคนที่ไม่ยอมเชื่อความจริง แต่พึงพอใจความชั่วร้ายจะถูกตัดสินลงโทษi2 a ใน 1 ธส 4:13-5:11 เปาโลพูดถึงการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า แต่หลีกเลี่ยงที่จะบอกว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร (ดู 1 ธส 5:1 เชิงอรรถ b;) ณ ที่นี้เห็นได้ว่า เปาโลกำลังตอบคำถามเรื่องนี้ต่อไป จึงไม่ได้พูดซ้ำเรื่องที่ได้เคยพูดไว้แล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เป็นและผู้ตาย จุดสนใจแต่ประการเดียวของเปาโลที่นี่ ก็คือการเสด็จมาจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน และจะต้องมีเครื่องหมายบางอย่างเกิดขึ้นก่อนนั้น

b วิธีการที่เปาโลพูดถึงการกบฏ (apostasia) ที่นี่ แสดงให้เห็นว่าชาวเธสะโลนิกาเคยรู้เรื่องนี้มาบ้างแล้ว     เปาโลใช้คำนี้ในความหมายทั่วไป หมายถึง "การแยกตัว" หรือ "การฝักใฝ่ฝ่ายตรงข้าม" ในใจความทางศาสนา (กจ 5:37; 21:21; ฮบ 3:12;) ดูเหมือนว่าพวกกบฏเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่เคยเป็นคริสตชนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงคริสตชนที่ละทิ้งความเชื่อไปแล้วด้วย (เทียบ 1 ทธ 4:1; 2 ทธ 4:3ฯ เชิงอรรถ f)

c การกบฏจะเกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งที่มีลักษณะ 3 ประการ คือ "เป็นมนุษย์ชั่วร้าย" (ตามตัวอักษรว่า มนุษย์ที่ไม่มีกฎหมาย หรือมนุษย์แห่งบาป) เป็นคนที่ต้อง "พินาศ" (ตามตัวอักษรว่า บุตรของความพินาศ) (ข้อ 9-10) ยน 17:12; เทียบ 1 ธส 5:5; เขาเป็น "ศัตรูต่อต้าน" พระเจ้า เปาโลบรรยายถึงบุคคลนี้โดยใช้ข้อความที่ชวนให้คิดถึงการกบฏครั้งใหญ่ใน ดนล 11:36 ตามธรรมประเพณีของชาวคริสต์ในสมัยต่อมา บุคคลผู้นี้ได้ชื่อว่า "ปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า" (Antichrist) (เทียบ 1 ยน 2:18; 4:3; 2 ยน 7;) บุคคลผู้นี้เป็นเครื่องมือของซาตาน แต่ไม่ทำงานอย่างลับ ๆ ในปัจจุบันเหมือนซาตาน (ข้อ 7;) ตรงกันข้ามเขาจะปรากฏในวาระสุดท้าย เขาจะใช้อำนาจในการเบียดเบียนและล่อลวงคริสตชน ดูเรื่องการทดลอง "สุดท้าย" ซึ่งจะจบลงเมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จมา (เทียบ มธ 24:24; วว 13:1-8)

d เปาโลไม่พูดถึงสาเหตุที่ทำให้การเสด็จมาของพระคริสตเจ้าล่าช้าออกไป เขาพูดแต่เพียงว่ามีบางอย่าง     (ข้อ 6) หรือบางคน (ข้อ 7) ซึ่งถ่วงเวลาเอาไว้ บุคคลหรืออำนาจนี้ขัดขวางการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า...โดยกันไม่ให้ศัตรูของพระผู้ไถ่ซึ่งจะต้องมาก่อนปรากฏตัวได้ การที่เปาโลพูดพาดพิงถึงเรื่องนี้เท่านั้น (ข้อ 4) คงเป็นที่เข้าใจของคริสตชนชาวเธสะโลนิกาอยู่แล้ว

e ความชั่วร้าย (แปลตามตัวอักษรได้ว่า "การไม่มีกฎหมาย") กำลังดำเนินไปแต่อย่างลับ ๆ ไม่เปิดเผย กำลังเตรียมการกบฏครั้งใหญ่ เมื่ออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอะไรจะถูกขจัดออกไป เมื่อนั้นความชั่วร้าย (หรือมนุษย์ชั่วร้าย) จะทำงานอย่างเปิดเผย

f การเปิดตัวอย่างเปิดเผยของมนุษย์ชั่วร้าย (ข้อ 6-8) ตรงข้ามกับการแlดงพระองค์ของพระคริสตเจ้า (1:7; 1 คร 1:7;) ในทำนองเดียวกันกับการมาของมนุษย์ชั่วร้าย ตรงข้ามกับการเสด็จมาอย่างรุ่งเรืองของพระคริสตเจ้า (ข้อ 8) ศัตรูของพระเจ้าจึงกลับเป็นศัตรูของพระคริสตเจ้า แต่พระคริสตเจ้าจะทรงพิชิตศัตรูของพระองค์

g สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "พระเยซู"

h มนุษย์ชั่วร้ายเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้ทำงาน (ดู 1 ธส 2:18) ซาตานจะมอบอำนาจเหนือมนุษย์ให้มนุษย์ชั่วร้ายนี้ในทำนองเดียวกับที่พระคริสตเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้าให้แก่ผู้ที่ติดตามพระองค์ เทียบเรื่องมังกรและสัตว์ร้ายใน วว 13:2,4 ด้วย

i ความจริงและความเท็จในที่นี้มีความหมายทั้งทางศาสนาและทางปัญญา เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตและกิจกรรมทุกอย่างของมนุษย์ (ดู ยน 8:32 เชิงอรรถ j; ข้อ 44 เชิงอรรถ p; และ 1 ยน 3:19 เชิงอรรถ g)