จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2

 

คำขึ้นต้น

1  1จากเปาโล สิลวานัสและทิโมธี

ถึงพระศาสนจักรของชาวเธสะโลนิกาซึ่งอยู่ในพระเจ้าพระบิดาของเราและในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า

2ขอพระหรรษทานและสันติจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด