Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทเรียนจากอดีต

            4พระเจ้าไม่ทรงยับยั้งโทษต่อทูตสวรรค์ที่ทำบาปc แต่ทรงผลักทูตสวรรค์เหล่านั้นลงไปในขุมนรกมืดมิด และควบคุมไว้จนถึงวันพิพากษา  5พระองค์มิได้ทรงยับยั้งโทษต่อโลกในยุคแรก ทรงส่งน้ำวินาศทำลายโลกของคนอธรรม แต่ทรงไว้ชีวิตโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมพร้อมกับที่ทรงไว้ชีวิตคนอื่นอีกเจ็ดคนด้วย  6พระองค์ทรงลงโทษเมืองโสดมและเมืองโกโมราห์ให้พินาศเป็นเถ้าธุลีd เพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนอธรรมในอนาคต  7พระองค์ทรงช่วยชีวิตของโลทให้รอดพ้นเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมและถูกบีบคั้นจิตใจจากความประพฤติชั่วร้ายของคนอธรรมเหล่านั้น  8ผู้ชอบธรรมคนนี้อยู่ในหมู่คนอธรรม เขาได้เห็นได้ยินการกระทำเลวร้ายของคนเหล่านี้อยู่ทุกวัน ทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของเขาเป็นทุกข์  9องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยผู้เลื่อมใสศรัทธาให้พ้นจากการทดลองได้ และทรงกันคนอธรรมไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษา  10โดยเฉพาะผู้ที่ปล่อยตนตามราคตัณหาตามธรรมชาติมนุษย์ และดูหมิ่นอำนาจของพระเจ้าec "ทูตสวรรค์" ในที่นี้อาจหมายถึง "บุตรแห่งพระเจ้า" ใน ปฐก 6:1-4

d สำเนาโบราณบางฉบับละ "เป็นเถ้าธุลี"

e เหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดแสดงว่าพระเจ้าทรงความเที่ยงธรรมอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงวันพิพากษาสุดท้าย ข้อ 10-22