Get Adobe Flash player

คุณค่าของการประกาศพระวาจา

         19เรายังมีถ้อยคำที่น่าเชื่อถือยิ่งกว่านั้นของบรรดาประกาศกn และจะเป็นการดีถ้าท่านสนใจถ้อยคำเหล่านี้ รับถ้อยคำดังกล่าวเป็นเสมือนแสงประทีปส่องสว่างในที่มืด จนกว่าอรุณจะทอแสง และดาวประจำรุ่งจะปรากฏขึ้นในจิตใจของท่าน 20จงรู้เถิดว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือการตีความถ้อยคำของบรรดาประกาศกในพระคัมภีร์มิใช่เรื่องส่วนบุคคล  21เพราะไม่เคยมีถ้อยคำใดของบรรดาประกาศกที่มาจากเจตนารมณ์ของมนุษย์ แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระจิตเจ้าทรงดลใจon การปรากฏองค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าเป็นการเผยให้เห็นว่าถ้อยคำของบรรดาประกาศกในพระคัมภีร์ได้สำเร็จเป็นจริง

o การกล่าวถึงการดลใจของพระจิตเจ้าให้เขียนพระคัมภีร์ 2 ทธ 3:15-16,16 เชิงอรรถ e; เสนอแนะให้คิดว่า เราต้องอ่านพระคัมภีร์โดยมีพระจิตเจ้าเป็นผู้แนะนำและต้องอ่านตามธรรมประเพณีของบรรดาอัครสาวกด้วย