Get Adobe Flash player

จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 2

คำทักทาย

1  1ซีโมน เปโตร ผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสตเจ้า

ถึงท่านทั้งหลายผู้ได้รับความเชื่อล้ำค่าเท่าเทียมกับความเชื่อซึ่งเราได้รับจากความเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเราa

2ขอพระหรรษทานและสันติสมบูรณ์จงมีแด่ท่าน เพราะได้รู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราb1 a อาจแปลได้อีกว่า "ของพระเจ้าของเรา และของพระเยซูคริสตเจ้าพระผู้ไถ่"

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า "จากการรู้จักพระเยซู (หรือพระเยซูคริสตเจ้า) องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา" ใน    จดหมายฉบับนี้ ผู้เขียนย้ำอยู่ตลอดเวลาว่า พระคริสตเจ้าคือผู้เดียวที่คริสตชนจะต้องรู้จักเป็นอย่างดี 1:3,8; 2:20; 3:18; เทียบ ฮชย 2:22 เชิงอรรถ v; ยน 17:3; ฟป 3:10; ความรู้นี้รวมถึงความรู้ด้านจริยธรรม เพื่อปฏิบัติคุณธรรมด้วย ข้อ 5-6,8