Get Adobe Flash player

กฎแห่งความรัก

           4ข้าพเจ้ามีความปีติมากที่รู้ว่า บุตรบางคนของท่านดำเนินชีวิตตามความจริงdตลอดมา โดยปฏิบัติตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดา  5เวลานี้ ข้าพเจ้าเขียนมาขอให้ท่านทั้งหลายทำสิ่งหนึ่ง สิ่งนี้ไม่ใช่บทบัญญัติใหม่ แต่เป็นบทบัญญัติที่เรามีมาตั้งแต่แรกเริ่ม นั่นคือ เราจงรักกันเถิด

          6ความรัก คือการดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติ บทบัญญัตินี้ท่านเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มe คือให้ดำเนินชีวิตในความรักd แปลตามตัวอักษรว่า "เดินอยู่ในความจริง" โดยปฏิบัติตามพระบัญญัติต่าง ๆ ด้วยความรัก

e หรือยังแปลได้อีกว่า "บทบัญญัตินี้ท่านได้ปฏิบัติตามแล้วตั้งแต่แรกเริ่ม"