จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 2

1จากผู้อาวุโสa

ถึงพระศาสนจักรที่พระเจ้าทรงรักb และบุตรทั้งหลาย

            ข้าพเจ้ารักทุกท่านอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ทุกคนที่มารู้จักความจริงก็รักทุกท่านด้วย  2เพราะเห็นแก่ความจริงซึ่งดำรงอยู่ในเราและจะอยู่กับเราตลอดไป  3พระหรรษทาน ความรักมั่นคงc และสันติจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดาจะอยู่กับเราในความจริงและความรัก1 a ผู้อาวุโส คือ หัวหน้าของพระศาสนจักรแต่ละกลุ่ม ดู ทต 1:5 เชิงอรรถ c; ในที่นี้น่าจะหมายถึงยอห์น   อัครสาวก ผู้นำซึ่งเป็นที่นับถือของพระศาสนจักรต่าง ๆ ในอาเซียน้อย

b "พระศาสนจักรที่พระเจ้าทรงรัก" แปลตามตัวอักษรว่า "สุภาพสตรีผู้ได้รับเลือกสรร" หรือ "สุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์" วลีนี้เป็นชื่อเรียกพระศาสนจักรท้องถิ่นแห่งหนึ่งที่อยู่ใต้อำนาจปกครองของผู้อาวุโส และกำลังถูกคำสอนของพวกมิจฉาทิฐิคุกคามอยู่ เราไม่รู้ว่าหมายถึงพระศาสนจักรใด

c "ความรักมั่นคง" มีใช้ที่นี่เพียงครั้งเดียวในบทเขียนของยอห์น หมายถึง สายสัมพันธ์แห่งความรักอันเป็นที่มาของพระกรุณาจากพระเจ้า