Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำเตือนสุดท้ายและบทสรุป

            20ทิโมธีที่รัก จงเฝ้ารักษาสิ่งที่ท่านได้รับฝากไว้h จงหลีกเลี่ยงการถกเถียงเรื่องไร้สาระที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า และจงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันใน "ความรู้" ที่ไม่ใช่ความรู้i  21บางคนทำเช่นนั้นจึงหลงผิดไปจากความเชื่อ ขอพระหรรษทานสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเทอญjh "สิ่งที่ได้รับฝากไว้" หมายถึง ประมวลคำสั่งสอนที่ทิโมธีได้รับมอบหมายให้ดูแล การดูแล "คลังคำสอน" ที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวข้อสำคัญประการหนึ่งในจดหมายเรื่องการอภิบาล (2 ทธ 1:12,14;) สาระของคลังคำสอนนี้คือความเชื่อ (4:6; 2 ทธ 1:13; ทต 1:9;) หรือธรรมประเพณี (2 ธส 2:15 เชิงอรรถ i; 3:6;) คำว่า "คลังคำสอน" (deposit) มาจากภาษากฎหมายและเน้นถึงหน้าที่ของผู้ที่ได้รับว่าจะต้องเก็บรักษาไว้และส่งมอบต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เทียบสำนวน "จงยึดมั่นในสิ่งที่ท่านมี" (วว 2:25; 3:11)

i ศาสตร์หรือความรู้ที่ไม่จริงนี้ คือลัทธิจินไตยนิยม (Gnosticism) ที่ปิตาจารย์อีเรเนอัสจะตอบโต้ในภายหลัง

j สำเนาโบราณบางฉบับใช้เอกพจน์ "ท่าน" บางฉบับเสริมว่า "อาเมน"