Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    3 กุมภาพันธ์ 2020 วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 2 ซมอ 15:13-14,30 และ 16:5-13ก กษัตริย์ดาวิดแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ ถูกไล่ล่าตามฆ่าจากบุตรของตนเอง และประชาชนสาบแช่งประณามหยามเหยียด ท่านเลือกที่จะมองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาติให้เกิดขึ้นกับตน...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ระลึกถึงการเรียกของทิโมธี

             11ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกเลี่ยงเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จงมุ่งหน้าหาความชอบธรรม ความเคารพรักพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความอ่อนโยน  12จงต่อสู้อย่างดีเพื่อความเชื่อ จงยึดมั่นในชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้ดำเนินอยู่ เมื่อท่านได้ประกาศยืนยันdความเชื่อต่อหน้าพยานจำนวนมาก      13บัดนี้ เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตทั้งปวง และเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซู ผู้ยืนยันประกาศความเชื่อเป็นอย่างดีไว้ต่อหน้าปอนทิอัส ปีลาตe  14ข้าพเจ้าขอกำชับให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกประการโดยไม่บกพร่อง จนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะทรงสำแดงพระองค์f

15เมื่อถึงเวลากำหนด พระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระคริสตเยซู

พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสุขแท้จริงและผู้ทรงสรรพานุภาพแต่พระองค์เดียว

ทรงเป็นจอมกษัตริย์และเจ้านายสูงสุด

16ผู้ทรงเป็นอมตะแต่พระองค์เดียว

ประทับอยู่ในแสงสว่างที่ไม่อาจเข้าถึงได้

ไม่มีมนุษย์คนใดเคยเห็นหรืออาจเห็นพระองค์ได้

ขอพระองค์ทรงดำรงพระเกียรติและพระพลานุภาพตลอดนิรันดรเทอญ อาเมนgd เราไม่รู้ว่านี่หมายถึงเหตุการณ์ใดในชีวิตของทิโมธี อาจจะหมายถึงการรับศีลล้างบาปหรือการอภิเษกเพื่อเข้ารับหน้าที่

e หมายถึง การประกาศถึงการที่ทรงเป็นพระผู้ไถ่ กษัตริย์ และหน้าที่ของพระองค์ในฐานะผู้เปิดเผยความจริง (ยน 18:36-37;) การพูดถึงปอนทิอัส ปีลาต ทำให้คำให้การมีลักษณะเป็นทางการ ซึ่งเป็นแบบอย่างการประกาศความเชื่อของคริสตชนเมื่อรับศีลล้างบาปหรือเมื่อถูกเบียดเบียน

f คำว่า "การสำแดงพระองค์" (epiphany ใช้ใน 2 ธส 2:8; เมื่อกล่าวถึงการปรากฏของมนุษย์ชั่วร้าย) เป็นคำที่จดหมายเรื่องการอภิบาลชอบใช้แทน "การเสด็จมาอย่างรุ่งเรือง" (parousia 1 คร 15:23 เชิงอรรถ n) หรือ "การเปิดเผยในวาระสุดท้าย" (apocalypse=วิวรณ์ ดู 1 คร 1:7 เชิงอรรถ c) คำว่า "การสำแดงพระองค์" เป็นศัพท์เทคนิค (2 ทธ 4:1,8; ทต 2:13; ฮบ 9:28;) และใช้เพื่อหมายถึงทั้งการแสดงพระองค์ของพระคริสตเจ้าในชัยชนะของพระองค์เมื่อสิ้นพิภพ และการแสดงพระองค์ในโลกเพื่อภารกิจไถ่กู้ โดยการดำเนินชีวิต การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ (2 ทธ 1:10; ทต 2:11; 3:4)

g บทเพลงสรรเสริญถวายพรบทนี้อาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงสรรเสริญในพิธีกรรม (เทียบ 1:17) ประกอบด้วยข้อความ 7 ประโยคจากพระคัมภีร์ที่ถูกดัดแปลงให้เข้ากับวัฒนธรรมกรีก มีใจความสำคัญว่า พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแต่องค์เดียวที่สมควรได้รับการนมัสการ และไม่มีใครโอ้อวดได้ว่าเข้าใจธรรมล้ำลึกของพระเจ้าได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย