Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ผู้อาวุโส

            17ผู้อาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีควรได้รับรางวัลเป็นสองเท่าf โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักในการเทศน์และการสอน  18ดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า อย่าเอาตะกร้อสวมปากวัวขณะมันกำลังนวดข้าว และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่า คนงานย่อมมีสิทธิในค่าจ้างของตนg  19อย่ารับฟังคำกล่าวหาผู้อาวุโส ถ้าหากไม่มีหลักฐานยืนยันจากพยานสองหรือสามคน  20ถ้าผู้ใดกระทำผิด จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าทุกคนเพื่อคนอื่นจะได้เกรงกลัว  21ข้าพเจ้าขอกำชับท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซู และต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรร ให้ถือตามกฎเหล่านี้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และอย่ากระทำการใด ๆ ด้วยใจลำเอียง  22อย่ารีบร้อนปกมือเหนือผู้ใดh และอย่าสมรู้ร่วมคิดในการทำบาปของผู้อื่น แต่จงรักษาตนไว้ให้บริสุทธิ์

          23อย่าดื่มแต่น้ำ จงดื่มเหล้าองุ่นเพื่อช่วยย่อยอาหาร และบรรเทาอาการป่วยของท่านที่เกิดขึ้นเสมอ

          24บาปของบางคนปรากฏก่อนจะมีการตัดสิน แต่บาปของบางคนถูกค้นพบภายหลัง  25เช่นเดียวกัน การกระทำที่ดีย่อมปรากฏให้เห็นได้ชัด การกระทำที่ไม่ดีก็ไม่อาจปิดซ่อนไว้ได้เช่นเดียวกันf หรือ "เกียรติเป็นสองเท่า"

g หรือ "มีสิทธิได้อาหารกิน" (ดู มธ 10:10) ข้อ 18 นี้ยกข้อความจาก ฉธบ 25:4 มารวมกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าดังที่เราพบใน ลก 10:7 แต่มิได้หมายความว่า ในขณะที่เขียน 1 ทธ นี้ พระวรสารลูกาเขียนเสร็จและเป็นที่ยอมรับเป็นพระคัมภีร์แล้ว (ดู 2 ทธ 3:15 เชิงอรรถ d)

h นั่นคือ เพื่อมอบตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องทำในพระศาสนจักร (ดู 4:14 เชิงอรรถ e;) ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางคนเสนอแนะว่า การปกมือนี้หมายถึงการอภัยบาปแก่คนบาป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย