Get Adobe Flash player

งานอภิบาล

5  1อย่าว่ากล่าวผู้อาวุโสอย่างรุนแรง แต่จงบอกกล่าวอย่างที่กระทำต่อบิดา จงปฏิบัติต่อผู้ที่อ่อนวัยอย่างน้องชาย  2จงปฏิบัติต่อสตรีอาวุโสอย่างมารดา และปฏิบัติต่อสตรีที่อ่อนวัยอย่างน้องสาวด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริง