Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ครูผู้สอนผิด

4  1พระจิตเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า ในยุคสุดท้ายa บางคนจะละทิ้งความเชื่อ และเปลี่ยนไปสนใจจิตที่หลอกลวงและสนใจคำสอนของปีศาจ  2สนใจคำสอนของคนโกหกเจ้าเล่ห์ ซึ่งมโนธรรมของเขาถูกมารร้ายตอกตราไว้แล้วb  3พวกเขาห้ามแต่งงานและห้ามกินอาหารบางชนิด แต่พระเจ้าทรงสร้างอาหารเหล่านี้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้ความจริงได้บริโภคด้วยความสำนึกในพระคุณc  4ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นสิ่งที่ดี และเราไม่ควรตัดสิ่งใดออกไป แต่ต้องรับด้วยความสำนึกในพระคุณ  5พระวาจาของพระเจ้าและการอธิษฐานทำให้สิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์  6ถ้าท่านให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พี่น้อง ท่านก็จะเป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระคริสตเยซู ได้รับการหล่อเลี้ยงจากคำสอนที่มาจากความเชื่อและหลักคำสอนที่ดีซึ่งท่านติดตามมาโดยตลอด  7อย่าสนใจฟังนิทานไร้สาระที่ไม่เกี่ยวกับพระเจ้า แต่จงฝึกฝนตนให้เคารพรักพระเจ้าd  8การฝึกร่างกายมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ความเคารพรักพระเจ้านั้นมีประโยชน์สำหรับทุกสิ่ง เพราะมีพระสัญญาทั้งสำหรับชีวิตในโลกนี้และชีวิตในโลกหน้า  9นี่เป็นคำพูดที่เชื่อถือได้และควรที่ทุกคนจะยอมรับ  10พวกเราตรากตรำทำงานและต่อสู้ก็เพื่อสิ่งนี้ เราได้มอบความหวังไว้ในพระเจ้าผู้ทรงชีวิต และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะของผู้ที่มีความเชื่อ  11ท่านจงกำชับและสั่งสอนเรื่องเหล่านี้เถิด

        12อย่าให้ใครดูหมิ่นท่านเพราะความเป็นคนหนุ่ม แต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้มีความเชื่อทุกคนด้วยคำพูดและความประพฤติ ด้วยความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์ของท่าน  13จงเอาใจใส่อ่านพระคัมภีร์ให้ประชาชนฟัง จงตักเตือนและสั่งสอนพวกเขาจนกว่าข้าพเจ้าจะมาถึง  14จงอย่าละเลยพระพรพิเศษที่มีอยู่ในท่าน พระพรซึ่งเป็นของประทานให้ท่านเมื่อมีการประกาศพระวาจาเลือกสรรท่านและบรรดาผู้อาวุโสได้ปกมือเหนือท่านe  15จงเอาใจใส่และอุทิศตนในเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้ทุกคนแลเห็นความก้าวหน้าของท่าน  16จงดูแลทั้งตนเองและคำสั่งสอน จงมั่นคงต่อไปในเรื่องดังกล่าว เพราะเมื่อทำเช่นนี้ ท่านจะช่วยทั้งตนเองและผู้ที่ฟังท่านให้รอดพ้น4 a เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่จะเป็นลักษณะของ "ยุคสุดท้าย" (ดู 2 ธส 2:3-12; 2 ทธ 3:1; 4:3-4; 2 ปต 3:3;   ยด 18 ดู มธ 24:6ฯ//; กจ 20:29-30;) เนื่องจากว่า "ยุคสุดท้าย" ได้เริ่มต้นแล้ว (รม 3:26 เชิงอรรถ m;) เราจึงมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนี้อันเป็นยุคของวิกฤตการณ์ด้วย (1 คร 7:26; อฟ 5:6; 6:13; ยก 5:3; 1 ยน 2:18; 4:1,3; 2 ยน 7)

b นั่นคือ ถูกตอกตราเหมือนกับทาสที่หลบหนี และนำมาตีตราด้วยการนาบเหล็กร้อนลงไป

c ลัทธิจินไตยนิยมสอนว่าการแต่งงานเป็นสิ่งชั่วร้าย แต่กฎระเบียบเรื่องอาหารเป็นข้อกำหนดของชาวยิวโดยเฉพาะ (ดู คส 2:16-23)

d คำว่า "เคารพรักพระเจ้า" มีใช้ 10 ครั้งในกลุ่มจดหมายเรื่องการอภิบาล 2:2; 3:16; 4:7,8; 6:3,5,6,11;        2 ทธ 3:12; ทต 2:12; เป็นคำที่สรุปรวมท่าทีของคริสตชนไว้ทั้งหมด เกี่ยวโยงกับความรู้ของความเชื่อซึ่งเป็นแกนกลางชีวิตร่วมกันในพระคริสตเยซู คำนี้ยังหมายถึงความจงรักภักดี และความจริงจังในเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าอีกด้วย

e บางคนแปลว่า "การปกมือเพื่อรับหน้าที่ผู้อาวุโส" "การปกมือ" นี้อาจเป็นพิธีสำหรับการให้พรหรือพระคุณพิเศษ (ฮบ 6:2) หรืออาจจะเป็นท่าทางที่ใช้ในการอวยพร (มธ 19:15;) หรือรักษาโรค (มธ 9:18//; มก 6:5; 7:32; 8:23-25; 16:18; ลก 4:40; 13:13; กจ 9:12,17; 28:8;) หรือประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่เพิ่งรับศีลล้างบาป (กจ 1:5 เชิงอรรถ f;) หรืออาจเป็นพิธีสำหรับการถวายบุคคลหนึ่งเข้ารับหน้าที่ทางการในพระศาสนจักร       (กจ 6:6; 13:3;) เช่นที่พูดถึงในข้อนี้ และใน 1 ทธ 5:22 เชิงอรรถ h; 2 ทธ 1:6; ตั้งแต่วันที่เขาได้รับการปกมือเหนือศีรษะ ทิโมธีได้รับพระคุณพิเศษอย่างถาวร (charism=พระพรพิเศษ) ซึ่งอภิเษกเขาให้เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ส่วนเรื่องบทบาทของประกาศก ดู 1:18

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย