Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

ธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ

           14ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านและหวังว่าข้าพเจ้าจะมาพบท่านในไม่ช้า  15แต่ถ้ามาช้า ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านรู้ว่า เราจะต้องประพฤติตนอย่างไรในบ้านของพระเจ้า นั่นคือในพระศาสนจักรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต พระศาสนจักรซึ่งเป็นหลักและรากฐานของความจริงd  16เรายืนยันได้ว่าธรรมล้ำลึกเรื่องความเคารพรักพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่นัก

พระองค์ทรงปรากฏeให้แลเห็นได้ในธรรมชาติมนุษย์

ทรงได้รับการประกาศว่าเที่ยงธรรมในพระจิตเจ้า

บรรดาทูตสวรรค์ได้เห็น

พระองค์ทรงได้รับการประกาศให้คนต่างศาสนารู้จัก

มนุษย์มีความเชื่อในพระองค์

พระองค์ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าfd พระศาสนจักรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต (ฉธบ 5:26 เชิงอรรถ d; 2 คร 6:16;) คือบ้านของพระองค์ นั่นคือเป็นทั้งที่พำนักและครอบครัวของพระเจ้า (กดว 12:7; ฮบ 3:6; 10:21; 1 ปต 4:17;) เป็นที่เก็บรักษาข่าวดีซึ่งช่วยให้รอดพ้นไว้อย่างปลอดภัย (ข้อ 16)

e พระองค์ หมายถึง พระคริสตเจ้า แต่ในสำเนาโบราณหลายฉบับ (เช่น Vulg) กลับแปลว่า "มัน" ซึ่งหมายถึง "ธรรมล้ำลึก" (ดู คส 2:3 เชิงอรรถ a;) ข้อความต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงสรรเสริญ หรือการประกาศความเชื่อในพิธีกรรมที่แต่งขึ้นเป็นคำยืนยันสั้น ๆ หกประโยค จัดไว้เป็นคู่ ๆ (เทียบ 6:15-16; 2 ทธ 2:11-13; ดู อฟ 1:3-14; ฟป 2:6-11; คส 1:15-20;)

f ความศักดิ์สิทธิ์และพระเทวภาพของพระคริสตเจ้าได้ข้อพิสูจน์จากการที่พระองค์ได้กลับคืนชีพในพระสิริรุ่งโรจน์ (ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c;) "ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์" แปลตามตัวอักษร "ถูกยกขึ้นสู่สิริรุ่งโรจน์" นั่นคือ เมื่อเสด็จขึ้นสวรรค์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย