Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

การภาวนาในพิธีกรรม

2  1 ในขั้นแรกนี้ ข้าพเจ้าขอร้องaให้วอนขอ อธิษฐาน อ้อนวอนแทนและขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อมนุษย์ทุกคน  2เพื่อกษัตริย์และเพื่อผู้มีอำนาจb เราจะได้มีชีวิตที่สงบสุขราบรื่น เป็นชีวิตที่มีเกียรติด้วยความเคารพรักพระเจ้า  3การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดีงามและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระผู้ไถ่ของเรา  4พระองค์มีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดพ้นc และรู้ความจริงที่สมบูรณ์d  5ทั้งนี้เพราะมีพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว และพระเจ้ากับมนุษย์ก็มีคนกลางแต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง คือพระคริสตเยซูe  6ผู้ทรงมอบพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับมนุษย์ทุกคน การมอบพระองค์ดังกล่าวนี้คือการเป็นพยานยืนยันfที่ทรงให้ไว้ตามเวลาที่กำหนด     7และข้าพเจ้าก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศการเป็นพยานยืนยันนี้ เป็นอัครสาวกเป็นผู้สอนคนต่างชาติเรื่องความเชื่อและความจริง ข้าพเจ้ากำลังพูดความจริง มิได้พูดความเท็จ2 a "ข้าพเจ้าขอร้อง" สำเนาโบราณบางฉบับว่า "จงขอร้อง"

b เกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองในความคิดของเปาโล ดู รม 13:1-7; ข้อความตอนปลายประโยค อาจสะท้อนความกลัวของเปาโลเกี่ยวกับอนาคต

c เรานำคำสอนหลายข้อออกจากข้อความนี้ เพื่ออธิบายข้อความยาก ๆ บางตอนในจดหมายถึงชาวโรม (รม 9:18,21;) ข้อความนี้ (ข้อ 5) เข้าใจได้ถ้าคำนึงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้า (เทียบ มธ 12:29;     รม 3:29-30; อฟ 4:6;) และคำนึงถึงบทบาทเฉพาะของพระคริสตเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าและมนุษย์ (เทียบ ฮบ 2:17; 8:6 เชิงอรรถ b;) เปาโลได้รับภารกิจมาจากพระผู้ไถ่ (ข้อ 7) ให้เทศน์ประกาศความรอดพ้นที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์ทุกคน (กจ 9:15 เชิงอรรถ h; รม 1:1 เชิงอรรถ b;)

d ความรอดพ้น คือ การรู้ความจริง (4:3; 2 ทธ 2:25; 3:7; ทต 1:1;) แต่ความรู้นี้ยังรวมถึงการอุทิศตนทั้งหมดด้วย (ดู ฮชย 2:22 เชิงอรรถ v; ยน 8:32 เชิงอรรถ j; 2 ธส 2:12;)

e นั่นคือพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนกลางในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์คนหนึ่ง และเพราะเหตุนี้เองที่พระองค์เป็นพระผู้ไถ่ของมนุษย์ทุกคนได้ (ข้อ 4) โดยสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นค่าไถ่ (ข้อ 6 เทียบ ฮบ 2:14-17,15 เชิงอรรถ i;)

f เทียบ 6:13; การที่ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติ พระเยซูเจ้าทรงทำให้โลกเห็นชัดถึงแผนการของพระเจ้าที่จะช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้น ในฐานะที่ทรงเป็นพยานถึงพระบิดาเจ้าด้วยชีวิตทั้งหมด การเป็นพยานสูงสุดเกิดขึ้นโดยการสิ้นพระชนม์ (ต่อมาคำกรีกสำหรับคำว่า "พยาน" ถูกนำมาใช้สำหรับหมายถึง "มรณสักขี") (ดู ยน 3:11; วว 1:5; 3:14;)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย