Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีเรื่องชาวเธสะโลนิกา

         6บัดนี้ทิโมธีกลับมาถึงแล้ว นำข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านทั้งหลายมาบอกเราว่าท่านยังระลึกถึงเราในทางที่ดีอยู่เสมอ และอยากพบเราดังที่เราอยากพบท่าน  7พี่น้องทั้งหลาย ความเชื่อของท่านจึงทำให้เราคลายความกังวลใจในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ  8เพราะบัดนี้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนมีชีวิตใหม่ เพราะท่านยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า  9เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเรื่องท่านได้อย่างไรสำหรับความยินดีทั้งปวงที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า   10ขณะที่เราวอนขอทั้งกลางวันกลางคืนด้วยใจร้อนรน ให้ได้พบท่าน และเพิ่มเติมความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังบกพร่องcอยู่

        11ขอให้พระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงนำทางให้เราพบท่าน  12ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรักต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือdดังที่เรารักท่าน  13ขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่านมั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาของเรา เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ec คงหมายถึงความบกพร่องในความรู้ของชาวเธสะโลนิกาเกี่ยวกับคำสอนคริสตศาสนา รวมทั้งความบกพร่องในเรื่องเกี่ยวกับกฎความประพฤติแบบคริสตชน เทียบ รม 14:1; 2 คร 10:15; ฟป 1:25

d ความรักฉันพี่น้องที่มีต่อกันในพระศาสนจักรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรักที่จะต้องขยายไปเป็นความรักต่อมนุษย์ทุกคน

e สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "อาเมน" ความศักดิ์สิทธิ์นั้น (4:3 เชิงอรรถ c) เริ่มต้นจากความรักฉันพี่น้อง แต่จะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ ในบริบทนี้ "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" อาจจะหมายถึงผู้ได้รับเลือกสรร ผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นหรือทูตสวรรค์ก็ได้ (กจ 9:13 เชิงอรรถ g)