Get Adobe Flash player

ความกังวลใจของเปาโล

           17พี่น้องทั้งหลาย เราอยู่ห่างท่านไปชั่วเวลาสั้น ๆ เป็นการอยู่ห่างกันทางกายเท่านั้น มิใช่ทางจิตใจ เราจึงปรารถนาและกระหายอย่างแรงกล้าที่จะพบท่านทั้งหลายอีก  18เราอยากมาพบท่าน ข้าพเจ้าเปาโลอยากมาถึงสองครั้งแล้ว แต่ซาตานขัดขวางเราไว้  19ใครเล่าเป็นความหวัง ความชื่นชมของเรา และเป็นมงกุฎที่เราภูมิใจเฉพาะพระพักตร์ของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเมื่อจะเสด็จมา ถ้ามิใช่ท่านทั้งหลาย 20เพราะท่านเป็นสิริรุ่งโรจน์และเป็นความชื่นชมของเรา