Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

แบบอย่างของเปาโลที่เมืองเธสะโลนิกา

2  1พี่น้องทั้งหลาย ท่านย่อมรู้แล้วว่า การที่เรามาพบท่านทั้งหลายนั้นมิได้ไร้ผล  2ก่อนหน้านั้นเราต้องทนทุกข์และถูกสบประมาทต่าง ๆ ที่เมืองฟิลิปปีดังที่ท่านรู้แล้ว แต่ด้วยเดชะพระเจ้าเราจึงกล้าประกาศข่าวดีของพระองค์แก่ท่าน ทั้ง ๆ ที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย  3คำเตือนใจของเรานี้มิได้มาจากความหลอกลวง หรือมาจากเจตนาไม่บริสุทธิ์ หรือมาจากกลอุบายใด ๆ  4แต่ตามที่พระเจ้าทรงเห็นชอบมอบข่าวดีไว้กับเรา เราจึงประกาศข่าวดีนี้ มิใช่เพื่อเอาใจมนุษย์ แต่เพื่อเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าผู้ทรงพิสูจน์จิตใจเรา  5เพราะท่านก็รู้อยู่แล้วว่า เราไม่เคยใช้คำพูดสอพลอ หรือคำพูดที่เป็นข้ออ้างสนองความโลภ พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ในเรื่องนี้  6และเรามิได้แสวงหาเกียรติยศชื่อเสียงจากมนุษย์ ไม่ว่าจากท่านทั้งหลายหรือจากผู้อื่น  7ทั้ง ๆ ที่เราอาจจะเรียกร้องเกียรติยศชื่อเสียงได้a ในฐานะที่เป็นอัครสาวกของพระคริสตเจ้า ตรงกันข้าม เราทำตนเป็นคนอ่อนโยนbในหมู่ท่านทั้งหลาย เสมือนแม่กกกอดลูกน้อยของตน  8เราห่วงใยท่าน จึงปรารถนาจะมอบให้ท่าน มิเพียงแต่ข่าวดีของพระเจ้าเท่านั้น แต่เราปรารถนาจะมอบชีวิตของเราแก่ท่านด้วย เพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา  9พี่น้องทั้งหลาย ท่านคงระลึกได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากของเราขณะที่เราทำงานทั้งกลางวันกลางคืน เพื่อไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดในบรรดาท่านทั้งหลาย เราประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้ท่าน  10ท่านทั้งหลายเป็นพยาน และพระเจ้าทรงเป็นพยานด้วยว่า เราปฏิบัติตนต่อท่านผู้มีความเชื่อโดยทำตนเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรมและปราศจากคำตำหนิ  11ท่านรู้อีกว่า เราได้ตักเตือน      12ปลุกใจและกำชับท่านแต่ละคนดังบิดากำชับบุตรของตน เพื่อให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับพระเจ้า ผู้ทรงเรียกcท่านมาสู่พระอาณาจักรและพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์2 a ข้อความนี้หมายความว่า เปาโลพูดถึงศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของตนได้ หรือในด้านวัตถุหมายความว่า เปาโลมีสิทธิเรียกร้องปัจจัยเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้เหมือนกับอัครสาวกอื่น ๆ เทียบ 2:9;  2 คร 11:9; 2 ธส 3:8

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า "เยี่ยงทารก"

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ได้ทรงเรียกท่าน" พระอาณาจักรของพระเจ้า (อฟ 5:5; 2 ธส 1:5; มธ 4:17;     วว 19:8) และสิริรุ่งโรจน์ของพระอาณาจักรนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นสมบัติของพระเจ้า แต่พระองค์ทรงเรียก (4:7; 5:24) และนำบรรดาผู้เลือกสรร (1:4) มารับพระอาณาจักรและพระสิริรุ่งโรจน์นี้ด้วย