Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

งานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

         17ขณะที่ข้าพเจ้าให้คำแนะนำนี้ ข้าพเจ้าชมเชยท่านไม่ได้ เพราะการชุมนุมของท่านนั้นมีผลร้ายมากกว่าผลดี  18ก่อนอื่น ข้าพเจ้าได้ยินว่าเมื่อท่านทั้งหลายมาร่วมชุมนุมกันนั้น มีการแตกแยก และข้าพเจ้าก็เชื่อเรื่องนี้อยู่บ้าง  19เพราะท่านต้องมีความขัดแย้งกันบ้าง เพื่อคนดีจริงจะได้ปรากฏเด่นชัดในหมู่ท่านทั้งหลาย  20เมื่อท่านมาชุมนุมพร้อมกันนี้ มิได้เป็นการกินเลี้ยงอาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า  21เพราะขณะที่กิน แต่ละคนก็รีบกินอาหารของตนcก่อนคนอื่น บางคนยังหิวอยู่ แต่อีกคนหนึ่งเมามายไปแล้ว  22ท่านไม่มีบ้านของตนเองสำหรับกินและดื่มหรือ หรือท่านดูหมิ่นการชุมนุมของพระเจ้า ทำให้คนยากจนต้องอับอาย ข้าพเจ้าจะพูดกับท่านอย่างไรดี จะชมเชยท่านหรือ ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าไม่ชมเชยท่าน

         23ข้าพเจ้าได้รับสิ่งใดมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าd ข้าพเจ้าก็ได้มอบสิ่งนั้นต่อให้ท่าน คือในคืนที่ทรงถูกทรยศนั้นเอง พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหยิบปัง            24ขอบพระคุณ แล้วทรงบิออก ตรัสว่า "นี่คือกายของเราเพื่อท่านทั้งหลายe จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด"  25เช่นเดียวกัน หลังอาหารค่ำ ก็ทรงหยิบถ้วย ตรัสว่า "ถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเรา ทุกครั้งที่ท่านจะดื่ม จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด"f  26ทุกครั้งที่ท่านกินปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้ ท่านก็ประกาศการสิ้นพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา  27ดังนั้น ผู้ใดที่กินปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ก็ผิดต่อพระกายและผิดต่อพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า

          28แต่ละคนจงพิจารณาตนเอง แล้วจึงกินปังและดื่มจากถ้วย  29เพราะผู้ใดที่กินและดื่มgโดยไม่ยอมรับรู้พระกายhก็กินและดื่มการตัดสินลงโทษตนเอง  30เพราะเหตุนี้ ในหมู่ท่านทั้งหลายจึงมีหลายคนอ่อนแอ เจ็บป่วย และบางคนก็ตายไปแล้วI  31ถ้าเราได้พิจารณาตนอย่างละเอียด เราจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ  32แต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัดสินลงโทษเรา พระองค์ทรงทำเช่นนี้เป็นการตักเตือนแก้ไข เพื่อมิให้เราถูกลงโทษพร้อมกับโลกนี้j

          33ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย เมื่อท่านมาชุมนุมกันเพื่อกินเลี้ยง จงคอยกัน  34ถ้าผู้ใดหิวก็จงกินที่บ้าน เพื่อพระเจ้าจะได้ไม่ต้องทรงลงโทษท่านเมื่อมาชุมนุมกัน ส่วนเรื่องอื่น ข้าพเจ้าจะจัดระเบียบเมื่อข้าพเจ้ามาถึงc กินอาหาร "ของตน" เน้นความแตกต่างกับการเลี้ยงอาหารค่ำ "ขององค์พระผู้เป็นเจ้า" ในข้อ 20 ซึ่งเรียกร้องให้เป็นการฉลองร่วมกันในความรัก ไม่ใช่เป็นการแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มอย่างเห็นแก่ตัว

d เปาโลรู้ความจริงข้อนี้ไม่ใช่เพราะพระคริสตเจ้าทรงเปิดเผยให้โดยตรง แต่ท่านได้รับมาจากธรรมประเพณีที่ย้อนกลับไปที่พระเยซูเจ้าเอง ในที่นี้เช่นเดียวกับใน 15:3-7 ดู 15:3 เชิงอรรถ b  เปาโลใช้ศัพท์เทคนิคของพวกรับบี (อาจารย์ของชาวยิว) ในเรื่องเกี่ยวกับการส่งทอดธรรมประเพณีต่อ ๆ กันมา ดูเหมือนว่าเปาโลกำลังอ้างถึงธรรมประเพณีแรกเริ่มของคริสตชนเรื่องศีลมหาสนิท โดยใช้ถ้อยคำและสำนวนที่ไม่ใช่ของตน

e บางฉบับว่า "นี่เป็นกายของเรา ที่ถูกหักเพื่อท่านทั้งหลาย" หรือ "นี่เป็นกายของเรา ที่มอบให้ท่านทั้งหลาย"

f ข้อความของเปาโลมีความใกล้เคียงกับของลูกา 22:19-20

g บางฉบับเสริมว่า "อย่างไม่สมควร"

h บางฉบับว่า "พระกายของพระองค์พระผู้เป็นเจ้า" ข้อนี้โดยทั่วไปจะเข้าใจว่าคริสตชนบางคนไม่ยอมรับรู้ว่าพระคริสตเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิท (เทียบ ข้อ 27) อย่างไรก็ตาม จดหมายฉบับนี้เน้นถึงพระศาสนจักรในฐานะเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า ทำให้เข้าใจว่าในที่นี้เปาโลยังพูดถึงคริสตชนบางคนที่เห็นแก่ตัว ไม่สนใจต่อความต้องการของคริสตชนอื่น ๆ ที่ร่วมเป็นกายเดียวกัน (เทียบ ข้อ 11 และ 33)

I เปาโลคงคิดว่าโรคภัยไข้เจ็บและความตายของชาวโครินธ์บางคนเป็นการลงโทษที่ไม่เคารพต่อ "พระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า"

j พระเจ้าทรงลงโทษเพื่อสั่งสอน ให้คริสตชนกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนวันพิพากษาครั้งสุดท้าย การลงโทษเช่นนี้ไม่จำเป็น ถ้าผู้ที่ทำผิดได้พิจารณาและแก้ไขตนเองโดยเฉพาะในโอกาสร่วมรับพระกายของ

พระ คริสตเจ้าในศีลหมาสนิท (ข้อ 31)