Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

: อาหารถวายแด่รูปเคารพa

หลักการทั่วไป

8  1เรื่องเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพนั้น เรารู้ว่า เราทุกคนมีความรู้แล้ว แต่ความรู้ทำให้ทะนงตน สิ่งที่เสริมสร้างคือความรัก  2ถ้าผู้ใดคิดว่าตนมีความรู้เรื่องใด ๆ เขายังไม่รู้เท่าที่ควร  3แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู้จักผู้นั้น  4เรื่องการกินเนื้อที่ถวายแด่รูปเคารพแล้วนั้น เราก็รู้แล้วว่า รูปเคารพเป็นเพียงรูป และไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว  5แม้จะมีสิ่งที่เรียกกันว่าพระเจ้าทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน พระเจ้าและเจ้านายเช่นนี้มีอยู่มากมายb  6แต่สำหรับเราพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวคือพระบิดา สรรพสิ่งมาจากพระองค์ เราเป็นอยู่เพื่อพระองค์ และมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์ สรรพสิ่งเป็นมาโดยทางพระองค์ เราก็เป็นมาโดยทางพระองค์ด้วยc8 a เมื่อมีการถวายบูชายัญแด่รูปเคารพ เนื้อสัตว์ที่นำมาถวายนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นของสมณะ  อีกส่วนหนึ่งจะเป็นของผู้ที่นำสัตว์มาถวาย ส่วนที่เหลือจะทำอาหารเลี้ยงผู้ร่วมพิธี หรือมิฉะนั้น จะเอาไปขายในร้านค้าตามตลาด คริสตชนชาวโครินธ์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าจะกินเนื้อที่ขายตามตลาดนี้ได้หรือไม่โดยไม่ถือว่าเป็นการกราบไหว้เทพเจ้า  เปาโลตอบเหมือนกับใน รม บทที่ 14-15 ว่าคริสตชนมีอิสระที่จะกินได้  แต่ความรักเรียกร้องให้เขาเคารพความรู้สึกที่อ่อนไหวของพี่น้องซึ่งคิดว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาป เปาโลไม่ได้อ้างถึงกฎที่ประกาศใช้ที่กรุงเยรูซาเล็ม (กจ 15:20,29) และดูเหมือนจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามีกฎเกณฑ์ข้อนั้นอยู่ ปัญหาเรื่องนี้ ดู กจ 15:1 เชิงอรรถ a

b เปาโลเพียงแต่ยืนยันข้อเท็จจริง  "พระเจ้า"  หมายถึง เทพเจ้าแห่งภูเขาโอลิมปัสในเทพนิยายกรีก "เจ้านาย" ก็คือมนุษย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพเจ้านั่นเอง เช่น พระจักรพรรดิ

c หรืออาจแปลอีกอย่างหนึ่งได้ว่า "พระเจ้าแต่พระองค์เดียว คือ พระบิดาจากพระองค์ทุกสิ่ง (มีความเป็นอยู่) และเรา (กลับไป) ยังพระองค์ และองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว คือพระเยซูคริสต์ โดยทางพระองค์ ทุกสิ่ง(มีความเป็นอยู่) และโดยทางพระองค์ เรา (กลับไปหาพระบิดา) "ข้อความในวงเล็บเป็นคำที่ต้องเพิ่มเพื่อทำให้ประโยคนี้มีความหมายเป็นที่เข้าใจได้ มิฉะนั้น จะเป็นประโยคที่ไม่มีคำกริยา พึงสังเกตคำยืนยันว่าพระคริสตเจ้าทรงเป็นอยู่แล้วก่อนสร้างโลก (ดู ฟป 2:6 เชิงอรรถ f;  คส 1:15 เชิงอรรถ d)