การรับทรมานเพื่อพระคริสตเจ้า

          12ท่านที่รักยิ่ง อย่าประหลาดใจต่อการเบียดเบียนซึ่งเกิดขึ้นเป็นการทดสอบท่านทั้งหลาย ประหนึ่งว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ประหลาด  13แต่จงชื่นชมในการที่ท่านมีส่วนร่วมรับทรมานกับพระคริสตเจ้า เพื่อท่านจะได้มีความชื่นชมและปลื้มปิติยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์h  14ถ้าท่านถูกด่าว่าเพราะพระนามของพระคริสตเจ้าท่านย่อมเป็นสุข เพราะพระจิตผู้ทรงสิริรุ่งโรจน์i พระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน  15อย่าให้ท่านใดต้องรับทรมานเพราะเป็นฆาตกร เป็นขโมย เป็นอาชญากรหรือเป็นผู้ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  16แต่ถ้าผู้ใดรับทรมานเพราะเป็นคริสตชน ก็จงอย่าอับอาย แต่จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อนี้  17ถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นจากบ้านของพระเจ้า และถ้าการพิพากษาเริ่มจากเรา ผู้ที่ไม่ยอมเชื่อฟังข่าวดีจากพระเจ้าจะมีจุดจบอย่างไร  18ถ้าผู้ชอบธรรมเกือบจะไม่รอดพ้นแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าและคนบาปเล่า  19ดังนั้น ผู้ที่รับทรมานเพราะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า จงทำความดีต่อไปและจงมอบชีวิตของตนไว้ในพระหัตถ์ของพระผู้สร้างผู้ทรงความซื่อสัตย์jh ผู้ที่มีส่วนรับทรมานกับพระคริสตเจ้าเมื่อเขารับศีลล้างบาป 2 คร 1:5,7; ฟป 3:10; ก็มั่นใจได้ว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วย 1:11; 5:1; รม 8:17; 2 คร 4:17; ฟป 3:11

i สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "และทรงอานุภาพ" บางฉบับยังเสริมตอนท้ายประโยคอีกว่า "(พระจิตเจ้า) ที่ถูกพวกเขาด่าว่า แต่ได้รับเกียรติจากท่าน" เป็นสูตรกล่าวถึงพระตรีเอกภาพอีกแบบหนึ่ง 1:2 เชิงอรรถ c

j ในข้อความนี้ "พระเจ้าทรงความซื่อสัตย์" หมายความว่าเราวางใจในพระองค์ได้ (1 คร 1:9 เชิงอรรถ f) ในฐานะทรงเป็นพระผู้สร้าง (ปฐก 1:1 เชิงอรรถ a) พระองค์ทรงสรรพานุภาพและทรงควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ คริสตชนที่ถูกเบียดเบียนจึงมีความหวังมั่นคงจากความคิดนี้ได้ เทียบ สดด 31:6; ลก 23:46