Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

การเสด็จสู่แดนผู้ตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าf

            18พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพียงครั้งเดียวเพราะบาป พระองค์ผู้ทรงชอบธรรมสิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรม พระองค์จะทรงนำเราไปเฝ้าพระเจ้าg พระองค์ทรงถูกประหารในสภาพมนุษย์ แต่พระจิตเจ้าประทานชีวิตให้พระองค์อีก  19พระจิตเจ้ายังทรงนำพระองค์ไปประกาศความรอดพ้นแก่จิตที่ถูกจองจำh  20ในกาลก่อน จิตเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอย ขณะที่โนอาห์กำลังต่อเรือ ซึ่งช่วยชีวิตคนจำนวนน้อย นั่นคือเพียงแปดชีวิตให้รอดพ้นจากน้ำวินาศ  21น้ำนั้นเป็นรูปแบบiของศีลล้างบาปที่ช่วยท่านให้รอดพ้นในเวลานี้ มิใช่เป็นการชำระล้างมลทินทางร่างกายj แต่เป็นการวอนขอkต่อพระเจ้าด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เดชะการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า  22ผู้เสด็จสู่สวรรค์และประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าโดยมีทูตสวรรค์ทั้งศักดิเทพและอิทธิเทพทั้งหลายอยู่ใต้พระอำนาจของพระองค์lf ย่อหน้านี้ตั้งแต่ 3:18-4:6; มีบางข้อเป็นคำประกาศความเชื่อของคริสตชนสมัยแรก คือการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า การเสด็จสู่แดนผู้ตาย การกลับคืนพระชนมชีพ การประทับเบื้องขวาของพระเจ้าและการพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

g สำเนาโบราณบางฉบับละ "ไปเฝ้าพระเจ้า"

h บางทีข้อนี้อาจหมายถึงการเสด็จของพระคริสตเจ้าสู่แดนผู้ตาย (Hades) หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์และก่อนกลับคืนพระชนมชีพ มธ 12:40; กจ 2:24,31; รม 10:7; อฟ 4:9; ฮบ 13:20 พระองค์เสด็จไปที่นั่น "โดยมีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำ" หรือ "ด้วยจิต" (รม 1:4 เชิงอรรถ c) "สภาพมนุษย์" (เนื้อหนัง) ของพระองค์สิ้นพระชนม์อยู่บนไม้กางเขน รม 8:3ฯ "จิตที่ถูกจองจำ" ที่พระองค์ประกาศความรอดพ้นให้รู้นั้น นักเขียนบางคนคิดว่าหมายถึงปีศาจที่ถูกพันธนาการอยู่ดังที่มีเขียนไว้ในหนังสือเอโนค (สำเนาโบราณบางฉบับใส่ชื่อให้เอโนคเป็นผู้ประกาศความรอดพ้นนี้แทนพระคริสตเจ้า) จิตเหล่านี้จึงถูกนำมาให้อยู่ใต้อำนาจของพระคริสตเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (Kyrios) ข้อ 22 เทียบ อฟ 1:21ฯ; 4:9; ฟป 2:8-10; และการอยู่ใต้อำนาจเช่นนี้จะถูกรับรองอีกในภายหลัง 1 คร 15:24ฯ แต่นักเขียนอื่น ๆ อธิบายว่าจิตเหล่านี้คือวิญญาณของบรรดาผู้ตายซึ่งได้ถูกลงโทษในสมัยน้ำวินาศแล้วจึงได้รับชีวิตใหม่เพราะความพากเพียรของพระเจ้า เทียบ 4:6; ในทำนองเดียวกัน มธ 27:52ฯ; กล่าวพาดพิงถึงการที่พระคริสตเจ้าหลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์และก่อนที่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพได้ทรงปลดปล่อยบรรดา "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งหมายถึงบรรดาผู้ชอบธรรมที่รอคอยพระองค์อยู่ เทียบ ฮบ 11:39ฯ; 12:23; เพื่อจะเข้าสู่ "นครศักดิ์สิทธิ์" ในยุคสุดท้าย"

i "เหตุการณ์บางประการในพันธสัญญาเดิมเป็นรูปแบบหมายถึงความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่" (ดู 1 คร 10:6 เชิงอรรถ d) ในกรณีนี้ รูปแบบคือการที่โนอาห์รอดพ้นจากน้ำวินาศอาศัยเรือ

j เนื่องจากมีคนจำนวนน้อยมากที่รอดพ้นจากน้ำวินาศ น้ำวินาศจึงถูกนำมาใช้เพื่อหมายถึงพิธีชำระตัวในพันธสัญญาเดิม ซึ่งจำกัดอยู่เพียงแค่การชำระร่างกายภายนอกเป็นส่วนใหญ่ แต่ศีลล้างบาปซึ่งทำให้บุคคลหนึ่งบังเกิดใหม่ มีประสิทธิภาพมิใช่เพียงชำระร่างกายเท่านั้น

k "การอ้อนวอน" (แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า "คำสัญญา") ที่คริสตชนกระทำเมื่อรับศีลล้างบาป

l "ศักดิเทพและอิทธิเทพ" แปลตามตัวอักษรว่า "อำนาจปกครองและพลัง" เป็นคำที่ใช้หมายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งปกครองทางบ้านเมือง ลก 12:11; 20:20; ทต 3:1 ท้องพระโรงของพระเจ้าในสวรรค์เปรียบได้กับท้องพระโรงของพระมหากษัตริย์ในโลกนี้ อฟ 3:10; คส 2:10 "อำนาจปกครองเหล่านี้" มีหน้าที่ตัดสินความโดยเฉพาะ ทำให้เราเข้าใจถึงบทบาทของซาตานซึ่งเป็นโจทก์กล่าวหามนุษย์ต่อหน้าพระเจ้า โยบ 1; ศคย 3:1-5; วว 12:7-12 ในทางตรงข้ามพระเยซูเจ้าจะได้รับชื่อว่าเป็น "ทนาย" ผู้แก้ต่างให้เราต่อหน้าพระเจ้า 1 ยน 2:1-2

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย