Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเสด็จสู่แดนผู้ตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าf

            18พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพียงครั้งเดียวเพราะบาป พระองค์ผู้ทรงชอบธรรมสิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรม พระองค์จะทรงนำเราไปเฝ้าพระเจ้าg พระองค์ทรงถูกประหารในสภาพมนุษย์ แต่พระจิตเจ้าประทานชีวิตให้พระองค์อีก  19พระจิตเจ้ายังทรงนำพระองค์ไปประกาศความรอดพ้นแก่จิตที่ถูกจองจำh  20ในกาลก่อน จิตเหล่านี้ไม่ยอมเชื่อฟังเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอย ขณะที่โนอาห์กำลังต่อเรือ ซึ่งช่วยชีวิตคนจำนวนน้อย นั่นคือเพียงแปดชีวิตให้รอดพ้นจากน้ำวินาศ  21น้ำนั้นเป็นรูปแบบiของศีลล้างบาปที่ช่วยท่านให้รอดพ้นในเวลานี้ มิใช่เป็นการชำระล้างมลทินทางร่างกายj แต่เป็นการวอนขอkต่อพระเจ้าด้วยมโนธรรมบริสุทธิ์เดชะการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า  22ผู้เสด็จสู่สวรรค์และประทับ ณ เบื้องขวาของพระเจ้าโดยมีทูตสวรรค์ทั้งศักดิเทพและอิทธิเทพทั้งหลายอยู่ใต้พระอำนาจของพระองค์lf ย่อหน้านี้ตั้งแต่ 3:18-4:6; มีบางข้อเป็นคำประกาศความเชื่อของคริสตชนสมัยแรก คือการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า การเสด็จสู่แดนผู้ตาย การกลับคืนพระชนมชีพ การประทับเบื้องขวาของพระเจ้าและการพิพากษาผู้เป็นและผู้ตาย

g สำเนาโบราณบางฉบับละ "ไปเฝ้าพระเจ้า"

h บางทีข้อนี้อาจหมายถึงการเสด็จของพระคริสตเจ้าสู่แดนผู้ตาย (Hades) หลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์และก่อนกลับคืนพระชนมชีพ มธ 12:40; กจ 2:24,31; รม 10:7; อฟ 4:9; ฮบ 13:20 พระองค์เสด็จไปที่นั่น "โดยมีพระจิตเจ้าทรงเป็นผู้นำ" หรือ "ด้วยจิต" (รม 1:4 เชิงอรรถ c) "สภาพมนุษย์" (เนื้อหนัง) ของพระองค์สิ้นพระชนม์อยู่บนไม้กางเขน รม 8:3ฯ "จิตที่ถูกจองจำ" ที่พระองค์ประกาศความรอดพ้นให้รู้นั้น นักเขียนบางคนคิดว่าหมายถึงปีศาจที่ถูกพันธนาการอยู่ดังที่มีเขียนไว้ในหนังสือเอโนค (สำเนาโบราณบางฉบับใส่ชื่อให้เอโนคเป็นผู้ประกาศความรอดพ้นนี้แทนพระคริสตเจ้า) จิตเหล่านี้จึงถูกนำมาให้อยู่ใต้อำนาจของพระคริสตเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (Kyrios) ข้อ 22 เทียบ อฟ 1:21ฯ; 4:9; ฟป 2:8-10; และการอยู่ใต้อำนาจเช่นนี้จะถูกรับรองอีกในภายหลัง 1 คร 15:24ฯ แต่นักเขียนอื่น ๆ อธิบายว่าจิตเหล่านี้คือวิญญาณของบรรดาผู้ตายซึ่งได้ถูกลงโทษในสมัยน้ำวินาศแล้วจึงได้รับชีวิตใหม่เพราะความพากเพียรของพระเจ้า เทียบ 4:6; ในทำนองเดียวกัน มธ 27:52ฯ; กล่าวพาดพิงถึงการที่พระคริสตเจ้าหลังจากที่ได้สิ้นพระชนม์และก่อนที่จะทรงกลับคืนพระชนมชีพได้ทรงปลดปล่อยบรรดา "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" ซึ่งหมายถึงบรรดาผู้ชอบธรรมที่รอคอยพระองค์อยู่ เทียบ ฮบ 11:39ฯ; 12:23; เพื่อจะเข้าสู่ "นครศักดิ์สิทธิ์" ในยุคสุดท้าย"

i "เหตุการณ์บางประการในพันธสัญญาเดิมเป็นรูปแบบหมายถึงความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นในพันธสัญญาใหม่" (ดู 1 คร 10:6 เชิงอรรถ d) ในกรณีนี้ รูปแบบคือการที่โนอาห์รอดพ้นจากน้ำวินาศอาศัยเรือ

j เนื่องจากมีคนจำนวนน้อยมากที่รอดพ้นจากน้ำวินาศ น้ำวินาศจึงถูกนำมาใช้เพื่อหมายถึงพิธีชำระตัวในพันธสัญญาเดิม ซึ่งจำกัดอยู่เพียงแค่การชำระร่างกายภายนอกเป็นส่วนใหญ่ แต่ศีลล้างบาปซึ่งทำให้บุคคลหนึ่งบังเกิดใหม่ มีประสิทธิภาพมิใช่เพียงชำระร่างกายเท่านั้น

k "การอ้อนวอน" (แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า "คำสัญญา") ที่คริสตชนกระทำเมื่อรับศีลล้างบาป

l "ศักดิเทพและอิทธิเทพ" แปลตามตัวอักษรว่า "อำนาจปกครองและพลัง" เป็นคำที่ใช้หมายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งปกครองทางบ้านเมือง ลก 12:11; 20:20; ทต 3:1 ท้องพระโรงของพระเจ้าในสวรรค์เปรียบได้กับท้องพระโรงของพระมหากษัตริย์ในโลกนี้ อฟ 3:10; คส 2:10 "อำนาจปกครองเหล่านี้" มีหน้าที่ตัดสินความโดยเฉพาะ ทำให้เราเข้าใจถึงบทบาทของซาตานซึ่งเป็นโจทก์กล่าวหามนุษย์ต่อหน้าพระเจ้า โยบ 1; ศคย 3:1-5; วว 12:7-12 ในทางตรงข้ามพระเยซูเจ้าจะได้รับชื่อว่าเป็น "ทนาย" ผู้แก้ต่างให้เราต่อหน้าพระเจ้า 1 ยน 2:1-2