Get Adobe Flash player

จงรักพี่น้อง

           8สุดท้ายนี้b ท่านทั้งหลายจงมีความคิดเห็นพ้องต้องกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน รักกันฉันพี่น้อง เห็นใจกันและรู้จักถ่อมตน  9อย่าตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว อย่าด่าตอบผู้ที่ด่าท่าน แต่ตรงกันข้าม จงอวยพรเขา เพราะพระเจ้าทรงเรียกท่านมาก็เพื่อให้รับพระพร  10ดังที่พระคัมภีร์กล่าวว่า

ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนาจะมีความสุขถาวร  จงบังคับลิ้น ไม่พูดคำเลวร้าย

จงบังคับริมฝีปาก ไม่พูดคำหลอกลวง

11จงหลีกหนีความชั่วและจงกระทำความดี  จงแสวงหาสันติและยึดไว้ให้ได้

12เพราะพระเจ้าทอดพระเนตรผู้ชอบธรรม  ทรงเอียงพระกรรณสดับเสียงร้องของเขา

แต่พระพักตร์ของพระองค์มึนตึงต่อผู้ที่กระทำความชั่วb คำเตือนใจสุดท้ายนี้เป็นการสรุปคำเตือนใจอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความรักฉันพี่น้อง 2:17; ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ดู รม 12:9-13; การให้อภัยศัตรู มธ 5:44//; รม 12:14,17-21; 1 ธส 5:15;