Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชีวิตใหม่จากศีลล้างบาปเรียกร้องคริสตชนให้บำเพ็ญความศักดิ์สิทธิ์

           13ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรียมจิตใจไว้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน จงบังคับตนเอง ตั้งความหวังทั้งหมดไว้ในพระหรรษทานซึ่งพระเจ้าจะทรงนำมาประทานให้เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงสำแดงพระองค์  14จงประพฤติตนดังบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาดังแต่ก่อนเมื่อท่านยังขาดความรู้h  15แต่จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความประพฤติทุกประการiตามแบบฉบับขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงเรียกท่าน  16เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า "ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์"  17ถ้าท่านเรียกพระองค์ผู้ทรงพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคนโดยไม่ลำเอียงว่า "พระบิดา" ก็จงดำเนินชีวิตขณะที่อยู่ต่างแดนนี้ด้วยความเคารพยำเกรงพระองค์      18เพราะท่านรู้ว่าท่านได้รับการไถ่กู้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตไร้ค่าที่สืบมาจากบรรพบุรุษ มิใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง  19แต่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้าj ดังเลือดของลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย  20พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลก และทรงเปิดเผยพระคริสตเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายในวาระสุดท้าย  21เดชะพระคริสตเจ้านี้ ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย และประทานพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าkh เมื่อคริสตชนได้รับความเชื่อ เขาได้ผ่านจากความโง่เขลามารับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า สดด 78:6;          ยรม 10:25; 1 ธส 4:5; พฤติกรรมของเขา 1 ปต 1:18; อฟ 4:17-19 จึงต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง

i ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (ลนต 19:2) พระเยซูเจ้าทรงอธิบายไว้ว่า      คริสตชนทำเช่นนี้เมื่อมีความรักต่อผู้อื่น (ลนต 19:15) ความรักนี้ทำให้คริสตชนแตกต่างจากคนต่างศาสนา และกลายเป็นบุตรของพระเจ้า (มธ 5:43-48//) แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากำลังใจที่จะประพฤติเช่นนี้มาจากไหน ธรรมประเพณีของบรรดาอัครสาวกจึงสอนกลับกันและเข้าใจว่าเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้า (1:23 เชิงอรรถ m) เราจึงปฏิบัติตามแบบฉบับของพระเจ้าได้ (1:14-16; อฟ 5:1ฯ; 1 ยน 3:2-10) พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักทรงเป็นต้นเหตุของกิจกรรมของเรา เปาโลเห็นว่าการประพฤติตามแบบฉบับของพระเจ้านี้เป็นการปรับปรุงสิ่งสร้างให้คืนสภาพเดิม (อฟ 4:24; คส 3:10-13)

j หรือ "โดยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้า ลูกแกะไร้มลทินนี้"

k การไถ่กู้ (รม 3:25 เชิงอรรถ k) อาศัยพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (มธ 26:28 เชิงอรรถ i; วว 1:5; 5:9) และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นผลจากแผนการนิรันดรของพระบิดา (1 ปต 1:20) ซึ่งทรงเจิมประชากรใหม่ของพระองค์ อันได้แก่ผู้ที่มีความเชื่อด้วยวิธีนี้ (ดู 1 ธส 1:7; 2:10,13) ข้อความตอนนี้ (1 ปต 1:13-21) ดูเหมือนจะสะท้อนคำสอนเรื่องศีลล้างบาปหรือพิธีกรรมของศีลนี้