Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

คำขึ้นต้น คำทักทาย

1  1เปโตร อัครสาวกของพระเยซูคริสตเจ้า

      ถึงผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ซึ่งอาศัยอยู่อย่างคนพลัดถิ่นaกระจัดกระจายbอยู่ในแคว้นปอนทัส กาลาเทีย คัปปาโดเซีย อาเชียและบิธิเนีย  2พระเจ้าพระบิดาทรงทราบล่วงหน้า จึงทรงเลือกสรรท่านให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เดชะพระจิตเจ้า มีความนอบน้อมเชื่อฟังพระเยซูคริสตเจ้า และรับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์c

ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระหรรษทานและสันติอย่างสมบูรณ์1 a โลกเป็นของพระเจ้า (สดด 24:1) มนุษย์อาศัยอยู่ในโลกนี้เหมือนกับเป็นคนต่างด้าว (ลนต 25:23) เพราะเมื่อสิ้นใจพวกเขาจะต้องจากโลกนี้ไป (1 พศด 29:10-15; สดด 39:12ฯ; 119:19) หลังจากที่พระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย (2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c) แล้ว ความคิดนี้ได้พัฒนาขึ้น คือ ความคิดที่ว่าปิตุภูมิแท้ของเราอยู่ในสวรรค์ (ฟป 3:20; คส 3:1-4; ฮบ 11:8-16; 13:14) ในโลกนี้เราเป็นคนพลัดถิ่นอยู่ต่างแดน (paroikia 1:17; 2 คร 5:1-8) อยู่ท่ามกลางคนต่างศาสนา คริสตชนต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมชั่วช้าของคนเหล่านี้ (1 ปต 2:11; 4:2-4) เช่นเดียวกันชาวยิวที่กระจัดกระจายอยู่ต่างประเทศได้เคยปฏิบัติ

b "กระจัดกระจาย" (diaspora) คำนี้แต่เดิมหมายถึงชาวยิวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ แต่ในที่นี้หมายถึงคริสตชนชาวยิว ยก 1:1 เชิงอรรถ b หรือหมายถึงคริสตชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ท่ามกลางคนต่างศาสนา 1 ปต 5:9

c เทียบ ฮบ 9:18ฯ ใน อพย 24:7 ประชาชนสัญญาจะปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้า และเพื่อเป็นการรับรองพันธสัญญานี้ โมเสสได้ใช้เลือดของเครื่องบูชาประพรมพวกเขา (อพย 24:8) คริสตชนใช้พระคัมภีร์ตอนนี้มาอ้างถึงพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ดู มธ 26:28; ฮบ 9:18ฯ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย