เงื่อนไขประการที่สาม
การระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้าและจากโลก

4  1ท่านที่รักทั้งหลาย  อย่าเชื่อการดลใจทุกประการ  แต่จงทดสอบการดลใจต่าง ๆ ก่อน ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่  เพราะมีประกาศกเทียมอยู่ทั่วไปในโลกa

2ท่านทั้งหลายรู้จักการดลใจของพระเจ้าโดยวิธีนี้ คือ  การดลใจใดที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมารับธรรมชาติมนุษย์ ก็เป็นการดลใจที่มาจากพระเจ้า

3และการดลใจใดที่ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าb  ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นการดลใจของผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า  ซึ่งท่านได้ฟังว่ากำลังมาและบัดนี้อยู่ในโลกแล้ว

4ลูกที่รักทั้งหลาย ท่านมาจากพระเจ้าและชนะประกาศกเทียมเหล่านั้นแล้ว  เพราะพระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก คือผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า

5เขาเหล่านั้นมาจากโลกดังนั้น จึงพูดตามวิถีโลกและโลกย่อมฟังเขา

6แต่เราcมาจากพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าย่อมฟังเราส่วนผู้ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า ย่อมไม่ฟังเราเราจึงรู้จักการดลใจที่เป็นความจริงและการดลใจที่เป็นความหลงผิดd4 a เราต้องดูให้ดีว่าผู้ที่อ้างว่ามีพระจิตของพระเจ้านั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการดลใจของโลกด้วยหรือไม่ เราจะรู้จักเขาโดยผลการกระทำของเขา มธ 7:15-20; โดยความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้า เทียบ           

1 ยน 2:3-6,13-14; และเฉพาะอย่างยิ่งโดยคำสอนของเขาเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า ข้อ 2-3 บรรดาอัครสาวกวินิจฉัยการดลใจของพระเจ้าจากการดลใจของโลกได้ ข้อ 6

b สำเนาโบราณบางฉบับซึ่งปิตาจารย์หลายท่านเห็นด้วยว่า "ที่แบ่งแยก" พระเยซูเจ้า

c "เรา" หมายถึง คริสตชน ผู้ประกาศพระวาจา คือผู้ที่พระศาสนจักรยอมรับว่าเป็นผู้ได้รับอำนาจจากบรรดาอัครสาวกในการประกาศข่าวดีและเทศน์สอน

d แนวความคิดเรื่องจิตสองประเภทเป็นที่รู้จักกันดีในลัทธิยิว (เช่นที่คุมราน) แนวความคิดนี้มีความคล้ายกับเรื่องทางสองแพร่ง ฉธบ 11:26-28; มธ 7:13-14, 13 เชิงอรรถ d; มนุษย์อยู่ระหว่างโลกสองโลก และสังกัดเข้าโลกใดโลกหนึ่งเมื่อรับเอาการดลใจของโลกนั้นมาเป็นของตน 3:8,19; ผู้มีความเชื่อจะได้รับชัยชนะสุดท้ายอย่างแน่นอน ข้อ 4; 2:13-14; 5:4-5