Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

เงื่อนไขประการที่สาม
การระวังตนจากผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้าและจากโลก

4  1ท่านที่รักทั้งหลาย  อย่าเชื่อการดลใจทุกประการ  แต่จงทดสอบการดลใจต่าง ๆ ก่อน ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่  เพราะมีประกาศกเทียมอยู่ทั่วไปในโลกa

2ท่านทั้งหลายรู้จักการดลใจของพระเจ้าโดยวิธีนี้ คือ  การดลใจใดที่ยอมรับว่า พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมารับธรรมชาติมนุษย์ ก็เป็นการดลใจที่มาจากพระเจ้า

3และการดลใจใดที่ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าb  ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่เป็นการดลใจของผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า  ซึ่งท่านได้ฟังว่ากำลังมาและบัดนี้อยู่ในโลกแล้ว

4ลูกที่รักทั้งหลาย ท่านมาจากพระเจ้าและชนะประกาศกเทียมเหล่านั้นแล้ว  เพราะพระองค์ผู้สถิตอยู่ในท่านทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก คือผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสตเจ้า

5เขาเหล่านั้นมาจากโลกดังนั้น จึงพูดตามวิถีโลกและโลกย่อมฟังเขา

6แต่เราcมาจากพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าย่อมฟังเราส่วนผู้ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า ย่อมไม่ฟังเราเราจึงรู้จักการดลใจที่เป็นความจริงและการดลใจที่เป็นความหลงผิดd4 a เราต้องดูให้ดีว่าผู้ที่อ้างว่ามีพระจิตของพระเจ้านั้นได้รับแรงบันดาลใจจากการดลใจของโลกด้วยหรือไม่ เราจะรู้จักเขาโดยผลการกระทำของเขา มธ 7:15-20; โดยความสัมพันธ์ที่เขามีกับพระเจ้า เทียบ           

1 ยน 2:3-6,13-14; และเฉพาะอย่างยิ่งโดยคำสอนของเขาเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า ข้อ 2-3 บรรดาอัครสาวกวินิจฉัยการดลใจของพระเจ้าจากการดลใจของโลกได้ ข้อ 6

b สำเนาโบราณบางฉบับซึ่งปิตาจารย์หลายท่านเห็นด้วยว่า "ที่แบ่งแยก" พระเยซูเจ้า

c "เรา" หมายถึง คริสตชน ผู้ประกาศพระวาจา คือผู้ที่พระศาสนจักรยอมรับว่าเป็นผู้ได้รับอำนาจจากบรรดาอัครสาวกในการประกาศข่าวดีและเทศน์สอน

d แนวความคิดเรื่องจิตสองประเภทเป็นที่รู้จักกันดีในลัทธิยิว (เช่นที่คุมราน) แนวความคิดนี้มีความคล้ายกับเรื่องทางสองแพร่ง ฉธบ 11:26-28; มธ 7:13-14, 13 เชิงอรรถ d; มนุษย์อยู่ระหว่างโลกสองโลก และสังกัดเข้าโลกใดโลกหนึ่งเมื่อรับเอาการดลใจของโลกนั้นมาเป็นของตน 3:8,19; ผู้มีความเชื่อจะได้รับชัยชนะสุดท้ายอย่างแน่นอน ข้อ 4; 2:13-14; 5:4-5

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย