Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป

         3ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์b

4ทุกคนที่ทำบาป ย่อมฝ่าฝืนธรรมบัญญัติเพราะบาปเป็นการฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ

5ท่านทั้งหลายตระหนักดีแล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อทรงลบล้างบาปให้สิ้นไปcและไม่มีบาปใดในพระองค์

6ทุกคนที่ดำรงอยู่ในพระองค์ย่อมไม่ทำบาปdและทุกคนที่ทำบาปย่อมไม่เคยเห็นและไม่รู้จักพระองค์

7ลูกที่รักทั้งหลาย จงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิดผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรมดังที่พระองค์eทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม

8ผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจfเพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่ม พระบุตรของพระเจ้าทรงปรากฏเพื่อทรงทำลายงานของปีศาจ

9ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาปเพราะเชื้อชีวิตgของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวเขาและเขาไม่อาจทำบาปได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า

10เราจำแนกบุตรของพระเจ้าจากบุตรของปีศาจได้โดยวิธีนี้คือทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน  ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าb "พระองค์" หมายถึง "พระเยซูเจ้า"

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า "บาปของเรา"

d ลำดับความคิดของยอห์นที่ตรงนี้ คือเริ่มจากความหวังที่จะเห็นพระเจ้า (ข้อ 2) และความศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์ (ข้อ 3) ยอห์นกล่าวถึงการกระทำของพระเยซูคริสตเจ้า (ข้อ 5) 2:2; ซึ่งก่อให้เกิดการละเว้นความชั่วทุกประการอย่างที่บุตรของพระเจ้าควรจะทำ (ข้อ 9) 5:18; เทียบ กท 5:16; เพราะพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว (ข้อ 7) 2:29; ดู รม 3:24-25,24 เชิงอรรถ i; แต่มิได้หมายความว่าเขาจะทำบาปอีกไม่ได้   1:8-10,9 เชิงอรรถ g; บาปเป็นการตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้า เทียบ 2:3-5

e ดู 2:6 เชิงอรรถ e

f ยอห์นเคยใช้วลี "ของพระเจ้า" "จากความจริง" "บุตรของพระเจ้า" เพื่อแสดงว่าคริสตชนดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้า บัดนี้ยอห์นก็ใช้วลีคล้าย ๆ กัน เช่น "ของปีศาจ" 3:8; "ของมารร้าย" 3:12; จากหรือของโลกที่ไม่จีรัง 2:16; 4:5; "ลูกของปีศาจ" เพื่อหมายถึงบุคคลที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของปีศาจ และปล่อยตนให้ถูกปีศาจล่อลวง

g "เชื้อชีวิต" แปลตามตัวอักษรว่า "เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้า" อาจจะหมายถึงพระคริสตเจ้า เทียบ กท 3:16;      1 ยน 5:18; แต่ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางคนตีความว่าหมายถึงพระจิตเจ้า เทียบ 2:20-27; หรือเชื้อชีวิตของพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำมาให้เรา

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย