Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

เงื่อนไขประการที่สอง  การปฏิบัติตามบทบัญญัติ
โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องความรัก

        3ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์เรามั่นใจว่าเรารู้จักพระองค์a

4ผู้ที่พูดว่า "ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์"แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

เขาเป็นคนพูดคำเท็จและ "ความจริง"b ไม่อยู่ในตัวเขา

5แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์   ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์c

โดยวิธีนี้เราจึงรู้ว่า เราอยู่ในพระเจ้า

6ผู้ที่พูดว่าเขาอยู่ในพระองค์dก็ต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับที่พระองค์eทรงดำเนินชีวิต

7ท่านที่รักทั้งหลาย   สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน มิใช่บทบัญญัติใหม่

แต่เป็นบทบัญญัติเก่าที่ท่านมีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม  บทบัญญัติเก่านี้คือถ้อยคำที่ท่านได้ฟังมา

8บทบัญญัติที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านนั้น ก็ยังนับว่าใหม่fใหม่จริงทั้งสำหรับพระองค์และสำหรับท่าน

เพราะความมืดกำลังผ่านพ้นไปความสว่างแท้จริงกำลังทอแสงขึ้นมาแล้ว

9ผู้ที่อ้างว่าตนอยู่ในความสว่าง   แต่เกลียดชังพี่น้องของตน  ผู้นั้นยังจมอยู่ในความมืด

10ส่วนผู้ที่รักพี่น้องของตน ก็ดำรงอยู่ในความสว่างและไม่มีสิ่งใดในตัวเขาที่ทำให้เขาล้มลงได้

11แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตน ก็อยู่ในความมืดและเดินวนเวียนอยู่ในความมืด

โดยไม่รู้ว่าเขากำลังเดินไปทิศทางใดเพราะความมืดทำให้ตาของเขาบอด2 a ความรู้นี้ (ฮชย 2:22 เชิงอรรถ v) คือความเชื่อ (ยน 3:12 เชิงอรรถ g) และครอบคลุมวิถีชีวิตทั้งหมด (3:23,51) จนถึงกับว่าความประพฤติเป็นมาตรการวัดที่จะทำให้รู้ว่าคนหนึ่งมีชีวิตในพระคริสตเจ้าหรือไม่    (ข้อ 5; 3:10; 4:13; 5:2)

b สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "ของพระเจ้า"

c "ความรักของพระเจ้า" หมายถึง ความรักของพระเจ้าต่อเรามากกว่าจะหมายถึงความรักของเราต่อพระเจ้า

d "การอยู่ใน" "การดำรงอยู่ใน" เป็นลักษณะการเขียนเฉพาะของยอห์น ดู ยน 6:56 เชิงอรรถ q

e แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เหมือนกับผู้นั้น" ยน ใช้คำ "ผู้นั้น" หมายถึง พระเยซูเจ้าบ่อยครั้ง 3:3,5,7,16; 4:17; ดู ยน 2:21; 19:35

f บทบัญญัตินี้ได้เตรียมไว้ในพันธสัญญาเดิม ลนต 19:18; และคริสตชนได้รับรู้แล้วตั้งแต่แรก ข้อ 7; 3:11; แต่ก็ยังเป็นบทบัญญัติใหม่เพราะได้รับลักษณะพิเศษจากพระฉบับของพระเยซูคริสตเจ้า ยน 13:34 เชิงอรรถ u