"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา”

4. พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง และทรงถูกทดลอง  (ต่อ)

 ค) ทรงถูกทดลองในถิ่นทุรกันดาร
                    พระวรสารยังเขียนไว้ว่าทันใดนั้น  พระจิตเจ้าทรงดลให้พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร  การแปลเช่นนี้ก็ดีเพราะทำให้เราเข้าใจมากขึ้น แต่ถ้าเราดูคำต้นฉบับภาษากรีก จะเห็นว่า นักบุญมาระโกใช้กริยาเดียวกัน เมื่อเล่าว่า พระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจ (เทียบ มก 1:34, 39; 3:15, 22ฯ) คือแทนที่บอกว่าพระจิตทรง “ดลใจ” ให้พระองค์เสด็จเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร ต้นฉบับภาษากรีกเขียนว่า พระจิตเจ้า “ทรงขับไล่” พระองค์ไปในถิ่นทุรกันดาร ดูเหมือนว่าพระจิตเจ้าทรงใช้ความรุนแรง บางคนจึงคิดว่า เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับภารกิจแล้ว คงทรงปรารถนาที่จะไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทันที แต่พระจิตเจ้าทรงขับไล่ให้ไปในถิ่นทุรกันดาร

                   การอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบวันสี่สิบคืนชวนให้เราคิดถึงเหตุการณ์ในชีวิตของโมเสสซึ่งอยู่บนภูเขาของพระเจ้าห่างจากมนุษย์เป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืนนั่นเอง (เทียบ อพย 24:18) ประกาศกเอลียาห์เดินไปสู่ภูเขาของพระเจ้าเป็นเวลาสี่สิบวันสี่สิบคืน (เทียบ 1 พกษ 19:8) ประชากรอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบปีและพระเจ้าทรงทดสอบเขาที่นั่น (เทียบ ฉธบ 8:2) นักบุญมาระโกไม่บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำอะไร มีปฏิกิริยาอย่างไร ไม่บอกว่าพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภานาหรือทรงจำศีลอดอาหาร เขาอาจคิดว่า ไม่จำเป็นต้องบอกสิ่งเหล่านี้ เพราะทั้งจิตใจและความคิดของพระองค์เต็มไปด้วยการเปิดเผยจากพระบิดา เสียงของพระบิดานั้นทรงมอบภารกิจแก่พระองค์ การคิดถึงประสบการณ์นี้เพียงพอสำหรับพระองค์ตลอดเวลาสี่สิบวัน และนักบุญมาระโกยังบอกว่า พระองค์ประทับอยู่ที่นั่น ทรงถูกซาตานผจญ มีสัตว์ป่าและทูตสวรรค์

                     นักบุญมาระโกไม่บันทึกว่า พระเยซูเจ้าทรงรู้สึกโดดเดี่ยวในเวลานั้น และไม่บอกว่าพระองค์ทรงถูกซาตานทดลองเรื่องอะไร ต่างจากเรื่องราวในพระวรสารเล่มอื่น ๆ นักบุญมาระโกคงคิดว่าไม่จำเป็นต้องบอก เพราะพระเยซูเจ้าทรงมีชัยชนะอยู่แล้ว ซาตานเป็นผู้ต่อต้านพระเจ้าและพระเยซูเจ้า ซึ่งแสดงว่าพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ในทำนองเดียวกัน มีบันทึกว่าพระองค์ทรงอยู่กับสัตว์ป่า แต่ไม่ทรงอยู่กับมนุษย์ และทรงถูกซาตานทดลอง เหตุการณ์ชวนให้คิดถึงภาพในหนังสือของประกาศกอิสยาห์ที่บอกว่า สักวันหนึ่งสิ่งสร้างทั้งมวลจะเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับในสวนเอเดน (เทียบ อสย 11:6-8; 65:26 ) เพราะตามความของชาวยิว อันตรายร้ายแรงที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์คือสัตว์ร้าย ดาบ การขาดแคลนอาหารและโรคระบาด สุดท้ายมีการพูดถึงทูตสวรรค์ซึ่งโดยปกติอยู่ในสวรรค์ แต่พระเจ้าทรงส่งให้มาปฏิบัติภารกิจกับพระเยซูเจ้า เน้นว่าทูตสวรรค์ที่มาปฏิบัติหมายความว่า พระเยซูเจ้าทรงมีความสัมพันธ์หนึ่งเดียวกับพระบิดา

                     สรุป พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากหมู่บ้านนาซาเร็ธ จากชีวิตธรรมดาในชนบท พระจิตเจ้าทรงดลใจให้มาในถิ่นทุรกันดารเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีคนอาศัย ต่อมา พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติศาสนบริการโดยไม่มีวันหยุด แต่เวลานี้ต้องเตรียมการประกาศข่าวดีโดยอยู่ห่างจากมนุษย์ทรงอยู่กับพระบิดา และในที่นั่น พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์เป็นคนใหม่ ทรงมีชัยชนะต่อซาตาน ทรงมีสันติสุขกับสัตว์ร้าย และทูตสวรรค์รับใช้พระองค์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาเจ้า พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ใหม่ เพราะเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระเจ้า

                       เราได้ยิน “เสียง” 3 เสียงในอารัมภบท (1:1-13) คือเสียงของผู้เล่าเรื่องให้ผู้อ่านฟัง พระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ตรัสทางพระคัมภีร์ และเสียงของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง แก่นแท้ของข้อความนี้อยู่ในประโยคแรก ผู้เล่าเรื่องแจ้งให้ผู้อ่านรู้ตั้งแต่แรกว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า ต่อจากนั้น ผู้เล่าอ้างถึงพระวาจาในหนังสือประกาศกอิสยาห์  พระเจ้าทรงประกาศว่า จะทรงส่งผู้นำสารเพื่อเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูเจ้าจึงเป็นมากว่าพระคริสต์และพระบุตรของพระเจ้า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก