หนังสือ "ขุมทรัพย์ในภาชนะดินเผา"เล่ม  1
โดย ปลัดนุ