Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016
สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา
 
ฟป 3:17-4ก....
17พี่น้องทั้งหลาย จงพร้อมใจกันประพฤติตามอย่างข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นว่า เราเป็นแบบฉบับอย่างไร ก็จงดำเนินตามอย่างนั้นเถิด 18ข้าพเจ้าเคยบอกให้ท่านรู้หลายครั้งแล้ว บัดนี้ก็ขอบอกซ้ำด้วยน้ำตาอีกว่า หลายคนประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า

19ปลายทางของพวกเขาเหล่านี้คือความพินาศ พระเจ้าของเขาทั้งหลายคือท้อง เขาอ้างความน่าละอาย มาโอ้อวด เขาสนใจสิ่งของของโลก 20แต่บ้านเมืองของเรานั้นอยู่ในสวรรค์ เราเฝ้าคอยพระผู้ไถ่จากแดนนี้ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า 21พระองค์จะทรงเปลี่ยนรูปร่างอันต่ำต้อยของเราให้เหมือนพระกายอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ ด้วยพระฤทธานุภาพที่ทำให้พระองค์ทรงบังคับจักรวาลทั้งหมดให้อยู่ใต้อำนาจของพระองค์ได้
1พี่น้องที่รัก ผู้เป็นความปรารถนา เป็นความยินดีและเป็นประดุจมงกุฎของข้าพเจ้า จงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด ท่านที่รักทั้งหลาย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พ่ออ่านพระคัมภีร์วันนี้ พ่อรู้สึกอยากเป็นเหมือนเปาโล อยากให้พวกเราทุกคนเป็นเหมือนเปาโลจังเลย เปาโลเป็นตัวอย่างดีแก่ชาวฟิลิปปีอย่างงดงามและชัดเจนมากๆ

• “พี่น้องทั้งหลาย จงพร้อมใจกันประพฤติตามอย่างข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายเห็นว่า เราเป็นแบบฉบับอย่างไร ก็จงดำเนินตามอย่างนั้นเถิด”
o ถ้อยคำของเปาโลนี้พ่อไม่กล้าที่จะแตะต้องเลย ไม่กล้าแม้แต่จะคิด.. ไม่กล้าเรียกร้องว่า “พี่น้องทำตามอย่างพ่อนะพี่น้องนะ” ประโยคนี้คงไม่กล้าละครับ...
o แต่ท่านนักบุญเปาโลกล้าหาญมาก ท่านกล้าประกาศ ท่านกล้าเรียกร้อง แต่พ่อก็อ่านพระคัมภีร์ต่อๆไปว่าเปาโลเรียกร้องให้ประชาชนชาวฟิลิปปีได้ประพฤติอะไรตามอย่างท่าน... อ่านต่อยิ่งพบความเด็ดจริงๆครับ...

• แบบอย่างของท่านนักบุญเปาโลคืออะไร... พ่ออ่านต่อและพ่อพบดังนี้
o “ข้าพเจ้าเคยบอกให้ท่านรู้หลายครั้งแล้ว บัดนี้ก็ขอบอกซ้ำด้วยน้ำตา”
o พี่น้องที่รักพ่อได้เห็นนักบุญเปาโลเป็นคนที่อ่อนโยน จนกระทั่งสามารถเรียกได้ว่าอ่อนไหวในการสอน หมายถึงท่านเองเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกรักและเต็มไปด้วยความปรารถนายากจะรักมากขึ้น... “บัดนี้ข้าพเจ้าขอบซ้ำด้วยน้ำตา”
o เปาโลเคยเป็นเกรี้ยวกาจรุนแรงจริงๆ เคยเป็นคนที่เรียกร้องรุนแรงและบ่อยครั้งก็ใช้อารมณ์มากๆ บังคับมากๆ ใช้ความรุนแรงก็เคยมาก... แต่ท่านเปลี่ยนไปมากมายเหลือเกิน ท่านกลายเป็นคนอ่อนโยน และกลายเป็นคนที่เรียกร้องด้วยความรักและความปรารถนาดีจากภายใน....
o พ่อคิด พ่อคิดจริงๆ และอยากจะเผยความจริงว่า “คนที่ได้พบพระคริสตเจ้า คนที่ได้กลับใจเพราะได้มีประสบการณ์พบปะและรักพระองค์ สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้มากถึงเพียงนี้เชียวหรือ??? น่ารักเหลือเกิน น่ารักจริง เปาโลยอดอัครสาวก และยอดคริสตชน
o ท่านคงได้เตือนชาวฟิลิปปีบ่อยๆ เรื่องการดำเนินชีวิต... แต่แน่นอน ชาวฟิลิปปีเองบางสวนคงได้แสนดื้อหยาบกระด้าง และไม่เอาไหน ไม่เอาใจใส่ และไม่สนใจ ดื้อดึงดันไปในหนทางที่ไม่ถูกต้อง... หรือปฏิบัติตนไปในหนทางตรงกันข้ามกับคำสอนของพระคริสตเจ้า...
o เปาโลจึงเตือน สอน และที่สุด “ด้วยน้ำตา” ซึ่งน้ำตาในที่นี้ ในบริบทของพระคัมภีร์ คือ น้ำตาแห่งความรัก ความอ่อนโยน และน้ำแต่แห่งทุกข์ใจที่มาจากความรักเหลือเกินต่อคริสตชนที่กำลังหลงผิดและเดินในทางมิชอบ

• เปาโลเสียใจ เสียน้ำตา และเตือนแบบร่ำไห้ เพราะ... “หลายคนประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า ปลายทางของพวกเขาเหล่านี้คือความพินาศ พระเจ้าของเขาทั้งหลายคือท้อง เขาอ้างความน่าละอาย มาโอ้อวด เขาสนใจสิ่งของของโลก”
o ชัดเจนกระทั่งว่า เปาโลเองเคยเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสตเจ้า... เคยทำร้ายทุกคนที่ติดตามพระคริสตเจ้าแบบเอาถึงตาย... เพราะความเกลียดชังต่อหนทางของพระคริสตเจ้า...
o แต่เมื่อท่านได้พบพระองค์พระคริสตเจ้าและได้กลับใจ และได้รัก ได้รักพระองค์ รักจนหมดห้วใจ และได้เรียนรู้ใช้ความรักนี้เป็นต้นแบบความรักต่อเพื่อนพี่น้องคริสตชน... และท่านรู้ว่า “คริสตชนทุกคนคือผู้ที่ต้องรักพระคริสตเจ้า” ต้องไม่เป็นศัตรูกับพระคริสตเจ้า (อย่างที่ท่านเคยเป็น การเป็นศัตรูกับพระคริสตเจ้านั้น สำหรับเปาโลและเทววิทยาที่เราได้รับมาคือเรื่องร่างกายของพระคริสตเจ้า คือ พระศาสนจักร คือ เราทุกคน... เพราะเปาโลเคยเบียดเบียนพระคริสตเจ้าโดยการเบียดเบีนยเพื่อนพี่น้อง...
o ดังนั้น คำสอนของเปาโลอ่อนโยนมาก สอนให้ไม่เป็นปฏิปักษ์กับพระคริสตเจ้า อันที่จริง คือ การไม่เป็นปฏิปักษ์กับเพื่อนพี่น้องนั่นเอง

• อะไรคือรากเหง้าของความเป็นปฏิปักษ์กับพระคริสตเจ้า
o คำตอบจากบทอ่านในวนนี้ คือ “ความเห็นแก่ตัว รักแต่ตัวเอง เอาแต่ใจตัวเอง หรือที่เรียกว่า ปัจเจกนิยมสุดโต่ง แปลง่ายๆคือ สิ่งที่เปาโลเน้น...
o หลายคนประพฤติตนเป็นศัตรูกับไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า
1. ปลายทางของพวกเขาเหล่านี้คือความพินาศ
2. พระเจ้าของเขาทั้งหลายคือท้อง
3. เขาอ้างความน่าละอาย มาโอ้อวด
4. เขาสนใจสิ่งของของโลก

• พ่อเห็นชัดว่า “พระคริสตเจ้า ไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า” คือ ความเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัวเลย ยอมสละได้ทุกอย่างดังเช่นในตอนต้นของจดหมายถึงชาวฟิลิปปีนี่เอง พระเยซู คือ ต้นแบบที่สำคัญที่สุดจริงๆ...อ่านพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่สองตอนแรกๆอีกครั้งดีๆสิครับ
o “ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรัก ถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกัน
o ท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดย
1. การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2. มีความรักแบบเดียวกัน
3. มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน
4. อย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด แต่
5. จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน
6. อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว
7. จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย
8. จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด

• พี่น้องที่รักครับ...
o สรุปว่า เป็นคริสตชน ต้องมีความรักต่อชีวิตแบบอย่างบนไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า
o เราคริสตชนต้องไม่เป็นบ่อเกิดของความแตกแยก ขัดแย้ง... หรือการทะเลาะวิวาท... ต้องอ่อนโยนต่อกันมากๆเลย

• เปาโลวอนขอด้วยน้ำตา สอนด้วยน้ำตา... พ่ออยากจะทำเช่นนี้จังเลย พ่อผ่านคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสหลายรอบ “ความมชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) พ่อได้เห็นข่าวดีมากๆ พ่อได้เห็นจริงว่า พระสันตะปาปาก็อุธรณ์จริงๆ ต่อพระศาสนจักร คือ ต่อพวกเราทุกคน...

• พ่อคิดว่า เราอ่านคำสอนของพระสันตะปาปานิดหนึ่งครับ...
o พระสันตะปาปาทรงอุธรณ์ร้องขอ... ชุมชนพระศาสนจักรอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของความอิจฉาริษยา
o เพราะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากเหลือเกินในหมู่ประชากรของพระเจ้า และในความท่ามกลางความแตกต่างของหมู่คณะคริสตชน (EG98)
o แล้วเราจะไปประกาศกับใครได้ถ้าพวกเราคริสตชนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้??? (EG100)

• พี่น้องที่รัก พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอุธรณ์

• ในวันนี้ พ่อก็อยากจะร้องขออุธรณ์ด้วยความรักและน้ำตาเหมือนกันเช่นเปาโล...
o ในหมู่คริสตชน ครอบครัวคริสตชน หลายครั้ง เราก็ไปร่วมมิสซา รับศีลมหาสนิท (ย้ำ มหา+สนิท คือ สนิทมากๆ) แต่ชีวิตจริงๆ ของเรากลับจากวัดหรือแม้แต่ในวัด เราก็โกรธกันจัง เกลียดกันจัง ชังกันจริงๆ เหยียดหยาม และทำร้ายกันด้วยคำพูด อคติ ฯลฯ
o และแม้แต่ในวัดของเรา กลุ่มกิจกรรมคาทอลิก กลุ่มศรัทธาแท้ๆ แต่ก็ทะเลาะเบาะแว้งต่อกัน ทำร้ายกันทางวาจาใจ โจมตีกัน ไม่รักกัน เกลียดกัน..
o พระสงฆ์นักบวชหรือพระสงฆ์กับพระสงฆ์ นักบวชกับนักบวชบ่อยครั้งเราก็ไม่รักกัน เรากลับเอาแต่ทะเลาะกัน เล่นการเมืองต่อกัน

• พ่อก็อยากจะเขียนความจริงนี้ด้วยน้ำตาสำหรับพระศาสนจักร สำหรับชุมชนวัด... และขอร้องคำเดียวกับเปาโลว่า

o “พี่น้องที่รัก ลูกๆ ที่รักครับ...
o จงมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนพระคริตเจ้าเถิด” นะครับ นะครับ นะครับ
o พ่อขอร้องละครับ นักบุญเปาโลย้ำว่า “ถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกัน”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย