Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2016

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

2ธส 2:1-3ก,14-17
1พี่น้องทั้งหลาย เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และเรื่องการชุมนุมของเราเพื่อพบกับพระองค์นั้น 2เราวอนขอท่านอย่ารีบด่วนหวั่นไหวหรือตกใจไม่ว่าเพราะคำพยากรณ์ที่อ้างว่ามาจากพระจิตเจ้า หรือเพราะคำพูดหรือจดหมายที่อ้างว่ามาจากเรา ประหนึ่งว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้ว 3อย่าให้ใครหลอกลวงท่านโดยวิธีใดเลย


13พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรท่านให้เป็นคนกลุ่มแรก ที่จะรับความรอดพ้นเพราะความเชื่อในความจริงและด้วยเดชะพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ 14พระองค์ทรงเรียกท่านมาเพราะข่าวดีที่เราเทศน์สอน เพื่อท่านจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15ดังนั้น พี่น้องทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณีที่ท่านเรียนรู้มาทั้งด้วยวาจา และด้วยจดหมายของเรา 16ขอพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเรา ประทานกำลังใจนิรันดรและความหวังที่ดีให้เราเดชะพระหรรษทาน 17โปรดประทานกำลังใจให้ท่านและบันดาลให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการเทอญ

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “ท่านเป็นที่รักของพระคริสตเจ้า” “ที่รัก”
o “Darling” พ่อได้ยินคนเขาเรียกกันแบบนี้บ่อยๆ เคยเห็นสามีภรรยาเวลาพ่อไปเทศน์เข้าเงียบ และได้พบกัน ได้ยินดเขาเรียกว่า “ดาร์ลิ๊ง” พ่อฟังแล้วน่ารักดีครับ ชื่นใจในความรักที่มีต่อกันและการเรียกขานกัน
o พ่อเห็นว่าคำนี้น่าสนใจเป็นพิเศษในวันนี้จากพระวาจาของพระเจ้าที่เปาโลได้เขียนถึงชาวเธสะโลนิกา ในจดหมายฉบับที่สอง เปาโลได้เน้นว่า “ท่านเป็นที่รักของพระคริสตเจ้า” “ที่รัก” “Darling”

• พ่อตัดสินใจสืบค้นหน่อยครับ.... เพื่อศึกษา “คำว่าเป็นที่รัก” พระคัมภีร์สอนว่าอย่างไร และคำนี้ในภาษาของเรานอกพระคัมภีร์ ทางนิรุกติศาสตร์เขาว่าอย่างไร???
o วันนี้คงต้องหันไปหาภาษากรีกกันหน่อยนะครับ....
o ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου, (2ธส 2:13) อ่านว่า “อาแอลฟอย เอกาเปเมนอย ฮูโป กีรีอูว์” แปลว่า “พี่น้อง ผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
o ภาษาอังกฤษ Brethren beloved by the Lord… “พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
o คำที่ต้องเน้น คือ “ท่านผู้เป็นที่รัก” ภาษาต้นฉบับใช้คำว่า “ἠγαπημένοι” (เอกาเปเมนอย) มาจากราก “อากาเป” คำนี้เราได้ยินกันบ่อยๆ agape หลายคนก็แปลทันทีว่า “รัก ความรัก”
o แต่รูปคำที่ใช้ที่นี่น่าสนใจที่สุดครับ... “เอกาเปเมนอย” มีรูปคำทางไวยากรณ์เป็นอะไรจริงๆ เรามาลอกคราบกันให้ละเอียดเลยดีไหมครับ... อดทนหน่อยนะครับ..ไวยากรณ์ภาษาจะช่วยความเข้าใจที่แท้จริงครับ... คำว่า “ἠγαπημένοι” “เอกาเปเมนอย” มีรูปที่เราถอดแยกแยะออกได้ดังนี้ครับ
1. เป็นคำกริยา ที่ก่อรูปกลายเป็นคำนาม แม้เป็นกริยาที่กลายเป็นคุณศัพท์ adjective แต่ในภาษากรีกใช้เป็นเหมือนคำนาม...เหมือนกันคนที่ทำอะไรบ่อยๆ จนเรียกว่า เป็นบุคคล เช่น ทำดี ทำดี ทำดี ตลอด จนเรียกว่าเป็น “คนดี”
2. Perfect รูปกริยาที่ครบครัน สมบูรณ์ เป็นมาจากอดีตเป็นแบบสมบูรณ์ในกาลเวลา
3. Passive รูปของการถูกกระทำ ไม่ได้ทำเอง แต่ถูกกระทำให้เป็น
4. Vocative รูปของ “การเรียก” ขาน เป็นคำนามที่อยู่ในรูปกของการถูกเรียก ตัวอย่างเช่น “โอ คนดีเอ๋ย โอ คริสตชนเอ๋ย”
5. Masculine เพศชาย บุรุษที่ 2
6. 2nd Person plural เป็นรูปพหูพจน์ หลายๆ คนถูกเรียกเช่นนี้ด้วยกัน
7. จากรากคำกริยา ἀγαπάω อากาฟาโอ

• สรุป... คำว่า “ท่านเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ถ้าจะแปลให้ครบครันต้องแปลว่า “ท่าน ผู้เป็นที่รัก” ความหมายตามคำกริยาที่พ่ออธิบายข้างบนนี้ หมายความสรุปได้ว่า
1. เปาโลเรียกคริสตชนทุกคนว่า
2. ท่านทุกคน ซึ่งได้ถูกรักโดยพระเจ้า คือ พระองค์รักท่าน รักท่าน รักท่าน ตลอดมาจนท่านกลายเป็น “ผู้ที่พระเจ้าทรงรัก” “ἠγαπημένοι” “อากาเปเมนอย”
3. ไม่ได้เน้นที่ท่านรักพระองค์ แต่ “ท่านถูกรัก” Passive และถูกรักอย่างต่อเนื่อง สมบูรณ์ครบครันตลอดมาและตลอดไป Perfect

• คำของนักบุญเปาโลเขียนถึงคริสตชนชาวเธสะโลนิกาวันนี้ คำเดียว สื่อลึกถึงก้นบึ้งแห่งความเป็นคริสตชนจริงๆ...

• “พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรท่านให้เป็นคนกลุ่มแรก ที่จะรับความรอดพ้นเพราะความเชื่อในความจริงและด้วยเดชะพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์”
o นี่คือความหมายของความเป็นคริสตชน... พี่น้องครับ เราถูกรักโดยพระเจ้า พระเจ้าทรงรักเรา รักเรา รักเราตลอด จนเราทุกคน อย่าลืมตัว แต่จงมั่นใจจริงๆ นะครับ ว่า เราเป็น ผู้ที่พระเจ้ารักเสมอ หรือเราเป็น “ที่รักของพระคริสตเจ้า”
o คำถามสำคัญคือ เรารู้ตัวจริงๆไหมว่า เราเป็นที่รักของพระคริสตเจ้า และถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็น คริสตชน เป็นที่รัก หรือเป็นบุคคลที่พระเจ้าทรงรักเสมอมาก (เอกาเปเมนอย) ถ้าเรารู้ตัวจริงๆ ตระหนักจริงๆ เราคงรักพระเจ้ามากๆ ใช่ไหม...
o ถามว่า ทำไมเราต้องรักพระเจ้า ทำไมล่ะ ทำไมคริสตชนพึงต้องรักพระเจ้าด้วย ... คำตอบคือ เพราะอันที่จริง พระองค์ทรงรักเราก่อน รักเราเสมอ ถ้าเราเชื่อในความรักของพระเจ้า เราย่อมรักพระเจ้า และเป็นที่รักของพระเจ้าจริงๆ
o ถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้า นักบุญเปาโลสอนชาวเธสะโลนิกาและเราว่า ถ้าเช่นนั้น....
o เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ เพราะพระเจ้าทรงเลือกสรรท่านให้เป็นคนกลุ่มแรก ที่จะรับความรอดพ้นเพราะความเชื่อในความจริงและด้วยเดชะพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์”
o สรุป พี่น้องคิดดีนะครับ.... เราไม่ได้ฟลุคที่มาเป็นคริสตชน แต่เราเป็น “ที่รักของพระองค์” และเป็นพระองค์ที่ทรงรักเราก่อน และรักตลอดมาและตลอดไป รักแบบเปอร์เฟคจริงๆ ดังนั้น เราเป็นที่รักของพระเจ้า เราต้องสำนึกและไม่ลืมที่จะรักพระองค์เช่นกันครับ

• ถ้าพ่อจะสรุปคำสอนของพระวาจาวันนี้ คงต้องสรุปลงที่พระวาจาเช่นกัน... “พี่น้อง... พระเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้ เราก็ต้องรักกันและกันด้วย” (1ยน 4:11)
o พ่อเคยเขียนไว้ในคำภาษาลาตินจากพระคัมภีร์ ชัดเจนมากครับ
o “carissimi si sic Deus dilexit nos et nos debemus alterutrum diligere”(1ยน 4:11 VUL) อ่าน “คารีสซีมี ซี ซิค เดอูส ดีเลซิต นอส แอ็ต นอส เดเบมูส อัลเตรูตรูม ดีลีเจเร” แปล “ท่านที่รักทั้งหลาย ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้ เราก็ควรรักกันและกันด้วย” Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.
o สรุปว่า ถ้าเรา ดาร์ลิ๊งของพระเจ้า เราต้องเป็นดาร์ลิ๊งของกันและกันด้วย กับพี่น้องคริสตชนกับคนรอบข้าง เพราะถ้าพระเจ้าทรงรักเราก่อน เราจึงต้องรักกันและกัน

• พี่น้องที่รัก “พี่น้องผู้เป็นที่รัก” พระวาจาวันนี้ จึง พึงทำให้เรารู้ตัว ว่าถูกรักอยู่ตลอดเวลา และเราจะได้ไม่ลืมตัวที่จะลืมรักคนอื่นเช่นเดียวกัน... ศาสนาของเราเป็นศาสนาที่สร้างวัฒนธรรมถาวรแห่งความรักครับ เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก ทรงรักเราก่อน สบายใจได้เลยครับ เราเป็นดาร์ลิ๊ง ของพระเจ้าและของกันและกันทุกคน อย่าให้ความเกลียดชังเข้าครอบครองดวงใจคริสตชนที่แสนน่ารักเพราะพระเจ้าทรงรักนะครับ... อย่าปล่อยให้ความชั่วร้าย ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว กล้ำเกินเข้ามาในชีวิตจิตใจของเราคริสตชนเลยนะครับ...

• ขอพระเจ้าอวยพรครับ ท่านผู้เป็นที่รักทั้งหลายของพระคริสตเจ้า “ἠγαπημένοι” “อากาเปเมนอย” และเป็นที่รักของพ่อและของกันและกันด้วย... เห็นไหมครับ เป็นคริสตชน น่ารัก และต้องน่ารักแบบดาร์ลิ๊งที่จริงใจต่อกันที่สุด รับบริสุทธิ์แบบอากาเป agape จนเราได้รับเรียกเป็นคนที่ รัก รัก รัก เป็นคนที่ถูกเรียกว่า “อากาเปเมนอย” แก่กันและกันครับ...

• เมื่อเป็นเช่นนี้ เปาโลย้ำสอนว่า
1. ดังนั้น พี่น้องทั้งหลายจงยืนหยัดมั่นคงและยึดถือธรรมประเพณีที่ท่านเรียนรู้มาทั้งด้วยวาจา และด้วยจดหมายของเรา
2. ขอพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าพระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเรา ประทานกำลังใจนิรันดรและความหวังที่ดีให้เราเดชะพระหรรษทาน
3. โปรดประทานกำลังใจให้ท่านและบันดาลให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการเทอญ

• พ่อวิงวอนของพระเจ้า สำหรับท่านผู้เป็นที่รักขอพระเจ้าทุกท่าน ให้เรารักพระเจ้า และรักกันและกันมากๆนะครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย