Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2016

ระลึกถึงพระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

2ธส 1:1-5, 11ข-12
1จากเปาโล สิลวานัสและทิโมธี ถึงพระศาสนจักรของชาวเธสะโลนิกาซึ่งอยู่ในพระเจ้าพระบิดาของเราและในพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า 2ขอพระหรรษทานและสันติจากพระเจ้าพระผู้บิดา และจากพระเยซูคริสต์ องค์พระเป็นเจ้า สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด


3พี่น้องทั้งหลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอ การกระทำเช่นนี้เป็นการสมควรแล้ว เพราะความเชื่อของท่านกำลังเจริญขึ้นมากและความรักของท่านต่อกันก็เพิ่มขึ้นด้วย 4จนเราภูมิใจในท่านทั้งหลาย และบอกกล่าวให้พระศาสนจักรต่าง ๆ ของพระเจ้าทราบถึงความมั่นคงและความเชื่อของท่าน ในเมื่อท่านอดทนต่อการถูกเบียดเบียนและความทุกข์ต่าง ๆ 5แสดงให้เห็นว่าการพิพากษาของพระเจ้านั้นยุติธรรมและจะทำให้ท่านเหมาะสมที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ท่านกำลังทนทุกข์อยู่ก็เพื่อพระอาณาจักรนี้

ขอพระเจ้าของเราโปรดให้ท่านเหมาะสมกับการที่พระองค์ทรงเรียก และขอพระองค์ทรงบันดาลเจตจำนงที่ดีทุกอย่างของท่าน รวมทั้งกิจการแห่งความเชื่อให้บรรลุผลสำเร็จเดชะพระอานุภาพของพระองค์ 12เมื่อเป็นเช่นนี้ พระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้รับเกียรติเพราะท่านและท่านก็จะได้รับเกียรติเดชะพระองค์ตามพระหรรษทานของพระเจ้าของเราและของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• จากวันนี้ในอาทิตย์หรือสัปดาห์ที่ 21 ไปถึงอาทิตย์สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดาเช่นนี้ บทอ่านที่หนึ่งจะสลับกลับมาใช้จดหมายของนักบุญเปาโล ในพันธสัญญาใหม่สักพักครับ
o ละจากพันธสัญญาเดิมที่ได้อ่านและไตร่ตรองมายาวสักระยะหนึ่ง ตอนนี้เพื่อพักใจจากพันธสัญญาเดิม พระศาสนจักรจัดให้เราได้หันกลับมาอ่าน “จดหมาย” ของนักบุญเปาโล

• โดยวันนี้เริ่มจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกาฉบับที่ 2...

• คำถามสำคัญ คือ เมื่อต้องอ่านจดหมายนักบุญเปาโลเราควรมีท่าทีอย่างไร... ต่างจากการอ่านพันธสัญญาเดิมหรือไม่...
o แน่นอนครับ พันธสัญญาเดิมที่เราอ่านมายาวนานเป็นการเตรียมประชากรของพระเจ้าให้รอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าพระผู้ช่วยให้รอด หรือพระแมสซียาห์
o และเมื่อพระองค์เสด็จมา พระวรสารทั้งสี่ โดยท่านนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นได้ทำให้เราได้รู้จักพระเยซูเจ้า ซึ่งถือว่าเป็น “หัวใจ” หรือแก่นของข่าวดี แก่นของพระวาจา และเป็นจุดศูนย์กลางของความรอดของเรา เนื้อหาของข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า เป็นสาระสำคัญที่สุดของการเปิดเผยเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า
o วันนี้เรามารู้จักความหมายของพระคัมภีร์ต่างหนังสือกลุ่มต่างสักหน่อยนะครับ.....
o วันนี้พ่อขออ้างคำสอนของพระศาสนจักรเรื่องพระคัมภีร์นิดหน่อย เกี่ยวกับพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่ โดยเน้นในพันธสัญญาใหม่นั้นมีพระวรสารเป็นเอกและบทจดหมายนะครับ คำสอนเหล่านี้พ่อยกมาจากคำสอนของวาติกันที่สองเรื่องพระคัมภีร์นะครับ อ่านนะครับจะได้รู้จักพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ดีขึ้น มาจาก Dei Verbum ครับ

• พันธสัญญาเดิม
o หนังสือต่างๆในพันธสัญญาเดิมใช้วิธีอันเหมาะสมกับสภาพของมนุษยชาติก่อนยุคแห่งความรอดพ้นซึ่งพระคริสตเจ้าจะทรงสถาปนาขึ้นใหม่
o เผยให้มนุษย์ ทั้งหลายรู้ถึงพระเจ้าและมนุษย์ และรู้วิธีการที่พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและเมตตากรุณาทรงใช้ในการติดต่อกับมนุษย์
o แม้ว่าหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเหล่านี้บันทึกบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์ และเป็นเพียงของชั่วคราวไว้ก็จริง แต่ก็แสดงให้เห็นวิธีอบรมอันแท้จริงของพระเจ้า
o ดังนั้น คริสตชนจึงต้องรับหนังสือพันธสัญญาเดิมเหล่านี้ด้วยความศรัทธา
1. เพราะหนังสือเหล่านี้แสดงออกถึงความเข้าใจพระเจ้าอย่างมีชีวิตชีวา
2. และยังเป็นที่รวบรวมพระธรรมคำสอนอันสูงส่งเรื่องพระเจ้า
3. รวมทั้งความปรีชาที่มีประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
4. และยังเป็นคลังคำภาวนาต่างๆอย่างน่าพิศวง
5. และในที่สุดยังซ่อนธรรมล้ำลึกเรื่องการไถ่กู้ไว้อีกด้วย
o ดังนั้น พระเจ้าผู้ทรงดลใจและทรงเป็นผู้นิพนธ์หนังสือต่าง ๆ ทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ ทรงจัดไว้อย่างชาญฉลาด ให้พันธสัญญาใหม่ซ่อนอยู่ในพันธสัญญาเดิม และให้พันธสัญญาเดิมปรากฏชัดในพันธสัญญาใหม่ (น.ออกัสติน)

• พันธสัญญาใหม่
o พระวรสารทั้งสี่ ในบรรดาข้อเขียนทั้งหลายในพระคัมภีร์ แม้ในพันธสัญญาใหม่ด้วย พระวรสารทั้งสี่ถือเป็นหนังสือที่เด่นกว่าหมด เพราะ
1. พระวรสารเป็นพยานสำคัญถึงพระชนมชีพและคำสั่งสอนของพระวจนาถต์ ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์และทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา
2. พระศาสนจักรยึดมั่นเสมอมาทุกยุคทุกสมัย และยังยึดมั่นต่อไปว่าพระวรสารทั้งสี่ฉบับมีต้นกำเนิดมาจากบรรดาอัครสาวก สิ่งที่บรรดาอัครสาวกประกาศสอนตามพระบัญชาของพระคริสตเจ้านั้น ต่อมาพระจิตเจ้าทรงดลใจให้ท่าน และผู้ใกล้ชิดกับท่านบันทึกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มอบต่อมาให้เราเป็นรากฐานความเชื่อ
3. นั่นคือพระวรสารทั้งสี่ โดยมัทธิว มาระโก ลูกา และ ยอห์น พระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์ไม่ลังเลใจที่จะยืนยันว่าพระวรสารทั้งสี่ฉบับบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จริงๆ
4. พระศาสนจักรยึดถืออย่างมั่นคงเสมอมามิได้ขาด และยังคงยึดถือต่อไปว่าพระวรสารทั้งสี่ฉบับนั้นบอกให้รู้อย่างซื่อสัตย์ ถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้า พระบุตรของพระเจ้าทรงกระทำ และทรงสั่งสอนจริงๆ เพื่อความรอดนิรันดรของมนุษย์ ขณะที่ทรงดำรงพระชนม์อยู่ท่ามกลางมนุษย์ จนกระทั่งวาระที่พระองค์เสด็จไปสวรรค์ (เทียบ กจ 1:1-2)
5. ผู้นิพนธ์เหล่านี้ได้เขียนพระวรสารทั้งสี่ฉบับโดยคัดเลือกเอาบางสิ่งบางอย่างจากเหตุการณ์ และจากพระวาจาจำนวนมากมายที่ถ่ายทอดกันต่อๆมาโดยเล่าด้วยปากเปล่า หรือบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และยังสังเคราะห์เรื่องราวบางเรื่องเข้าด้วยกัน หรืออธิบายโดยคำนึงถึงสภาพการณ์ของกลุ่มคริสตชนต่างๆ
6. ในที่สุดยังยึดถือรูปแบบการประกาศข่าวดีไว้เสมอ อย่างที่ว่าท่านถ่ายทอดความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าให้แก่เราด้วยความจริงใจ ท่านเหล่านั้นเขียนเรื่องราวทั้งจากความทรงจำของตน และจากคำยืนยันของ “ผู้ที่เห็นและได้เป็นผู้ประกาศพระวาจามาตั้งแต่แรก” โดยตั้งใจให้เราได้รู้ “ความจริง” ของเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราเคยได้รับการอบรมมาแล้ว (เทียบ ลก 1:2-4)

o จดหมายในพันธสัญญาใหม่ นอกจากพระวรสารทั้งสี่ฉบับแล้ว สารบบพันธสัญญาใหม่ยังมีจดหมาย ของนักบุญเปาโล และหนังสืออื่นๆ ในสมัยอัครสาวกที่เขียนขึ้นโดยการดลใจของพระจิตเจ้าอีกด้วย ตามแผนการอันปรีชาของพระเจ้า
1. หนังสือเหล่านี้ยืนยันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า
2. อธิบายคำสั่งสอนแท้จริงของพระองค์ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ประกาศกิจการอันศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้าซึ่งมีพลังจะช่วยให้รอดพ้น
4. เล่าเรื่องการเริ่มต้นและการขยายตัวอย่างน่าพิศวงของพระศาสนจักร
5. ทั้งยังบอกล่วงหน้าถึงการบรรลุจุดหมายอย่างรุ่งโรจน์ของพระศาสนจักรอีกด้วยพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวก ดังที่ทรงสัญญาไว้ (เทียบ มธ 28:20)
6. พระองค์ทรงส่งพระจิตผู้บรรเทามายังพวกเขา เพื่อนำพวกเขาไปถึงความจริงอันสมบูรณ์ (เทียบ ยน 16:13)

• เอาละครับ เมื่อได้ศึกษาเกี่ยวกับพระคัมภีร์โดยสรุป ตอนนี้ วันนี้ไปเราจะอ่านจดหมายของนักบุญเปาโล ที่ท่านเขียนถึงคริสตชนในเมืองเธสะโลนิกา ด้วยความห่วงใยในความเชื่อที่พวกเขาได้รับและต้องเติบโต

• เราจะเข้าใจและเห็นว่า
o เปาโลต้องการเตือนชาวเธสะโลนิกา
o และแน่นอน เตือนสอนเราทุกคนให้มั่นคงในความเชื่อในพระเยซูเจ้า
o เตือนสอนเราทุกคนเลยครับ สอนเราให้มั่นคงในข่าวดีและ
o และมั่นคง มั่นใจ เข้มแข็งในศีลล้างบาปที่ได้รับเสมอ

• จดหมายของนักบุญเปาโลวันนี้ และบรรดาจดหมายของท่านทั้งหมดนี้เป็นทั้ง
o คำสอนความจริงเกี่ยวกับพระคริสตเจ้า และความรู้จักพระคริสตเจ้าและชีวิตคริสตชนที่แท้จริง...
o คำตักเตือนให้คริสตชนได้เจริญชีวิตตามคำสอนของพระคริสตเจ้า อุทิศตนเพื่อดำเนินตามคำสอนของพระคริสตเจ้าอย่างหนักแน่น และ
o แรงบันดาลใจให้มั่นคงในความเชื่อเสมอครับ อ่านนะครับจดหมายนักบุญเปาโลดีๆ ครับ ท่านเป็นต้นแบบคริสตชนที่ทรงพลังและมีความรักร้อนรนต่อพระคริสตเจ้าอย่างน่าทึ่งที่สุดคนหนึ่ง และเป็นอัครสาวกที่เดินทางประกาศพระคริสตเจ้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนตลอดชีวิตของท่าน... ดังนั้นพี่น้องที่รัก...นับจากวันนี้ไป พ่อจะค่อยๆพาเราให้อ่านจดหมายนักบุญเปาโลและให้คำอธิบายที่จำเป็นนะครับ เพื่อเราจะได้เติบโตในความเป็นคริสตชน

• วันนี้เปาโลเริ่มจดหมายน่ารักมากครับ... ท่านเริ่มด้วยคำทักทายและภาวนาเพื่อประชากรคริสตชนที่เมืองเธสะโลนิกา พ่อหวังว่า
o เราจะทักทายกันและกันในความรักและการอวยพรเช่นเดียวกัน...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย