Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2016

(ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก)

ดนล 7:9-10,13-14
9ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมองดูอยู่นั้น
ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถูกนำมาตั้งไว้
และผู้อาวุโสท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์


สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะ
ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ
บัลลังก์ของเขาเหมือนเปลวเพลิง
มีล้อเหมือนไฟลุกโพลง
10เบื้องหน้าเขามีธารไฟไหลออกมา
ผู้รับใช้จำนวนมาก นับล้านนับโกฎิอสงไขย คอยเฝ้ารับใช้เขา
การพิจารณาคดีเริ่มขึ้น
และบรรดาหนังสือก็เปิดออก
13ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไป
ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์
มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า
เขามาพบผู้อาวุโส และมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโส
14เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร
ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา
อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด
และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย

ลก 9:28-36
28หลังจากพระเยซูเจ้าตรัสเรื่องนี้ประมาณแปดวัน พระองค์ทรงพาเปโตร ยอห์น และยากอบ ขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนา 29ขณะที่ทรงอธิษฐานภาวนาอยู่นั้น ลักษณะของพระพักตร์เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์มีสีขาวเจิดจ้า 30ทันใดนั้น บุรุษสองคนคือโมเสสและประกาศกเอลียาห์ มาสนทนากับพระองค์ 31ทั้งสองคนปรากฏมาในสิริรุ่งโรจน์ กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม 32เปโตรและเพื่อนที่อยู่ด้วยต่างก็ง่วงนอนมาก เมื่อตื่นขึ้น ก็เห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และเห็นบุรุษทั้งสองคนยืนอยู่กับพระองค์ 33ขณะที่บุรุษทั้งสองคนกำลังจะจากพระเยซูเจ้าไป เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริงๆ เราจงสร้างเพิงขึ้นสามหลังเถิด หลังหนึ่งสำหรับพระองค์ หลังหนึ่งสำหรับโมเสส อีกหลังหนึ่งสำหรับประกาศกเอลียาห์” เขาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไร 34ขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้น เมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ เมื่ออยู่ในเมฆ เขากลัวมาก 35เสียงหนึ่งดังออกมาจากเมฆว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิด” 36เมื่อสิ้นเสียงนั้นแล้ว ศิษย์ทั้งสามคนก็เห็นพระเยซูเจ้าเพียงพระองค์เดียว เขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ไม่ได้บอกเรื่องที่เห็นให้ผู้ใดรู้เลยในเวลานั้น

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “หนังสือดาเนียล” ที่เราอ่านในวันนี้... “ข้าพเจ้ายังเห็นนิมิตเวลากลางคืนต่อไป ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์ มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า เขามาพบผู้อาวุโส และมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโสเขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย”

• ประเด็นสำคัญของหนังสือดาเนียลที่เราอ่านในวันนี้ พ่อขอเน้นภาพลักษณ์ของวรรณกรรมดาเนียลวันนี้ ซึ่งเป็นวรรณกรรมประเภทวิวรณ์ หัวข้อสำคัญคือ
o “บุตรแห่งมนุษย์” ความหมายของสำนวนบุตรแห่งมนุษย์นี้ ในพระคัมภีร์ใช้เพื่อหมายถึง “พระเยซูเจ้า”
o โดยคำว่า “บุตรแห่งมนุษย์” คือ พระองค์ผู้ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพ ทรงได้รับชัยชนะเหนือความตาย ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า หรือเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง เป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย
o ภาพลักษณ์ของ “หมู่เมฆบนท้องฟ้า” เป็นภาพลักษณ์ เป็นเครื่องหมายของการเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ ทรงพลานุภาพ และเต็มด้วยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างแท้จริง
o “เมฆ” เป็นเครื่องหมายของ “การประทับอยู่ของพระเจ้าและเป็นเครื่องหมายแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า”
o ภาพลักษณ์ของที่เราเรียนรู้จากดาเนียล คือ
1. บุตรแห่งมนุษย์ได้รับมอบอำนาจปกครอง
2. สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร
3. ประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา
4. อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด
5. และอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย”

o ภาพที่เราได้เรียนรู้คือ “พระสิริและความยิ่งใหญ่ของบุตรแห่งมนุษย์ หรือ ในความหมายของพันธสัญญาใหม่ คือ พระเยซูเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระเจ้า”
o พระองค์ คือ การปกครองตลอดนิรันดร และเป็นอาณาจักรของพระเจ้า เป็นพระอาณาจักรนิรันดร

• จากนี้พ่อขอเน้นไปที่พระวรสารวันนี้ เหตุการณ์บนภูเขาทาบอร์ที่เป็นเหตุผลของการฉลองของพระศาสนจักรในวันนี้ พ่อจะให้อรรถาธิบายอีกครั้ง เพื่อให้เห็นว่าพระวรสารตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่ต้องเรียกว่า สุดยอดจริงๆ พระวรสาร เรื่องการสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ บนภูเขาทาบอร์

• วันนี้ฉลองพิเศษที่ไม่ธรรมดา เป็นการฉลองและประกาศว่า ชีวิตของศิษย์พระเยซูเจ้าต้อง “ฟัง” พระเยซูเจ้า ผู้เดียว

• ศิษย์สามคน ขึ้นไปกับพระเยซูเจ้า
o เปโตร ยากอบ และยอห์น ทำไมมีเพียงสามคนที่ถูกเรียกเป็นพิเศษเพื่อการนี้ สังเกตว่า ทั้งสามคนนี้อยู่ในเหตุการณ์สำคัญของพระเยซูเจ้าเสมอ เทียบ มก 3:16 สามคนนี้อยู่ในลำดับแรกของรายชื่ออัครสาวกของพระเยซูเจ้า
o จำนวนสามเป็นจำนวนที่เกี่ยวกับพยานสำคัญ ซึ่งพยานนั้น โดยปกติต้องมีพยานสองคนขึ้นไป เทียบ อพย 24:9 “แล้วโมเสส อาโรน นาดับ อาบีฮู และผู้อาวุโสชาวอิสราเอลเจ็บสิบคนขึ้นไปบนภูเขา”

• บนภูเขาสูง ภูเขาสูง ที่ประทับของพระเจ้า เป็นที่มนุษย์ขึ้นไปพบกับพระเจ้าและเป็นภูเขาที่พระเจ้าประทานพระบัญญัติสำหรับประชากรของพระองค์เสมอ
o ภูเขาซีนัย หรือ โฮเรบ ที่พระเจ้าประทานบัญญัติผ่านทางโมเสส
o บนภูเขาเดียวกันคือโฮเรบ เอลียาห์ได้พบพระเจ้า และเป็นพระบัญชาของพระเจ้าให้เอลียาห์กลับไปยังหนทางที่ท่านเดินทางมา
o บนภูเขามหาบุญลาภที่กาลิลี... พระเยซูเจ้าประทานพระโอวาทสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิต บุญลาภแปดประการ บนภูเขา ที่เราเรียกว่า “พระโอวาทบนภูเขา”

• พระวรกายของพระองค์ก็เปลี่ยน ลักษณะของคำกริยานี้เป็นแบบ Passive ซึ่งเน้นว่าการสำแดงพระวรกายนี้เป็นการกระทำของพระเจ้า พระเจ้าพระบิดาทรงกระทำกับการสำแดงพระวรกายนี้ เพื่อประกาศพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูเจ้า “Divine Passive”

• ฉลองพระองค์กลับมีสีขาวเจิดจ้า นี่คือผลของการกระทำของพระเจ้าซึ่งเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ ในมัทธิวและลูกาเน้นที่พระพักตร์ของพระองค์ขาว

• เอลียาห์กับโมเสส สองบุคคลนี้คือสองสถาบันหลัก บุคคลหลักของชาวยิวที่ประคับประคองชีวิตของประชากรของพระเจ้าให้ปฏิบัติตนซื่อสัตย์ต่อยาห์เวห์
o โมเสส คือ เครื่องหมายของกฎหมายของพันธสัญญาเดิม (อพย 24)
o เอลียาห์ คือ ผู้ตำหนิติเตียน ความนอกใจของประชากร และจะเป็นผู้จะเรียกร้องให้ประชาชนกลับใจมาหาพระเจ้า (เทียบ มลค 3:22-23 Hebrew Bible)

• แต่ข้อสังเกตสำคัญที่สุด ที่เราพบบนภูเขาทาบอร์ ในภาพของพระวรสารวันนี้ คือ ทั้งเอลียาห์และโมเสส ทั้งสองเสาหลักของพันธสัญญาเดิมได้ปรากฏมาเสด็จมาสนทนากับพระเยซูเจ้า

• โมเสสและเอลียาห์นั้นยิ่งใหญ่ก็จริง แต่ทว่าทั้งสองเป็นเพียง “ผู้รับใช้” ของพระเจ้า ส่วนที่นี่ ณ ภูเขาทาบอร์ “พระเยซู” เป็นใคร??? คือตอบคือเสียงจากเมฆ.. “บุตรสุดที่รักของพระเจ้า” นี่คือความต่างอย่างชัดเจน...

• เมฆก้อนหนึ่งลอยมาปกคลุมเขาไว้ เสียงหนึ่งออกมาจากก้อนเมฆ
o เมฆและเสียง สองอย่างนี้ คือ เครื่องหมายของการประทับอยู่อย่างซ่อนเร้นของพระเจ้า มีเสียง แต่เมฆปกคลุมทำให้ไม่เห็นสิ่งใดมากกว่านั้น แต่สามารถได้ยินและปฏิบัติพระวาจาที่ได้ยินโดยเฉพาะพระบัญญัติของพระเจ้า และนี่คือเครื่องหมายของการฟัง การเชื่อฟังพระเจ้า

• เสียงของพระเจ้ายืนยัน... “ท่านผู้นี้เป็นบุตรของเรา ผู้ที่เราได้เลือกสรรจงฟังท่านเถิด

• พร้อมกับคำสั่งเด็ดขาดวา “จงฟังท่านเถิด”

• นี่คือคำประกาศที่สำคัญที่สุด โมเสสเป็นผู้นำด้านกฎหมาย เอลียาห์เป็นยอดประกาศกที่ซื่อสัตย์ต่อยาห์เวห์ ประชาชนในพันธสัญญาเดิมเคยติดตามท่านทั้งสอง
o แต่ที่นี่บนภูเขาทาบอร์พระวาจาที่เราฉลองในวันนี้ ฉลองการสำแดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ คือ “บุตรสุดที่รัก” และคำสั่งที่ตามมาก็คือ “จงเชื่อฟังท่านเถิด”
o Shema ภาษาฮีบรูแปลว่า “จงฟัง” (ฉธบ 6:4) คำสั่งที่เคยสั่งฟังพระบัญญัติสิบประการ ให้ฟังโมเสส บัดนี้ได้เปลี่ยนไป จากกฎของยาห์เวห์ที่ประทานทางโมเสส แต่บัดนี้ฟัง ซึ่งหมายถึงจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบุตร

• ทันใดนั้น ศิษย์ทั้งสามคนเหลียวมองรอบๆ ไม่เห็นผู้ใดอยู่กับตนนอกจากพระเยซูเจ้าเท่านั้น เป็นการยืนยันว่า ต่อไปนี้ ไม่ใช่โมเสส ไม่ใช่เอลียาห์ แต่ พระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้น ที่บรรดาศิษย์ต้องเชื่อฟัง และติดตามพระองค์

พี่น้องที่รัก...ชีวิตของเราคริสตชนต้องเชื่อฟังใคร
ในการฉลองวันนี้ บทภูเขาทาบอร์... เราพบความจริงจากพระวรสาร พระเยซูเจ้าคือพระบุตรของพระเจ้า และเราถูกเรียกร้องให้ฟัง “เชื่อฟัง” พระองค์ คำถามสั้นต่อไปนี้คือ
1. ชีวิตของเราทุกวันนี้ เราเชื่อฟังใคร??
2. เราเชื่อฟังพระเยซูเจ้าจริงหรือ??
3. เราอยู่กับพระองค์จริงๆ หรือเราอยู่ในที่ที่เรียกว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ”??
4. ศูนย์กลางชีวิตของเราแต่ละคนอยู่ที่พระเยซูเจ้าหรือไม่ อย่างไร??
5. ระหว่างพระเยซูเจ้า และกระแสโลก เงินตรา ความสะดวกสบาย เราเลือกใครหรืออะไรจริงๆในชีวิตเรา...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย