Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

2พกษ 11:1-4,9-18,20…………….
1เมื่อพระนางอาธาลิยาห์ พระชนนีของกษัตริย์อาหัสยาห์ทรงทราบว่าพระโอรสถูกปลงพระชนม์ ก็ทรงประหารเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์ทันที
2แต่เยโฮเชบา พระธิดาของกษัตริย์เยโฮรัมและพระขนิษฐาของกษัตริย์อาหัสยาห์ ทรงนำเยโฮอาช พระโอรสของกษัตริย์อาหัสยาห์ออกจากกลุ่มพระโอรสที่จะต้องถูกประหารไปซ่อนไว้พร้อมกับแม่นมในห้องนอนบริเวณพระวิหาร ให้พ้นจากพระนางอาธาลิยาห์ 3และหลบซ่อนอยู่กับแม่นมในพระวิหารของพระยาห์เวห์เป็นเวลาหกปี ขณะที่พระนางอาธาลิยาห์ขึ้นครองแผ่นดิน


4ปีที่เจ็ด สมณะเยโฮยาดาส่งคนไปตามผู้บังคับบัญชาทหารชาวคารี และนายทหารองครักษ์มาพบตนในพระวิหารของพระยาห์เวห์ ทำสัญญากับเขา ให้ทุกคนสาบานในพระวิหารของพระยาห์เวห์ แล้วนำพระโอรสของกษัตริย์ออกมาให้เขาเห็น 9บรรดานายทหารก็ปฏิบัติตามคำสั่งของสมณะเยโฮยาดา ต่างนำกำลังพลของตนมาด้วย ทั้งพวกที่เข้าประจำการในวันสับบาโต และพวกที่ออกจากประจำการในวันสับบาโต มาพบสมณะเยโฮยาดา 10สมณะนำหอกและโล่ของกษัตริย์ดาวิดที่เก็บไว้ในพระวิหารของพระยาห์เวห์มาแจกให้ผู้บังคับบัญชา 11ทหารองครักษ์จึงถืออาวุธครบมือเข้าประจำที่ ตั้งแต่ด้านใต้ของพระวิหารไปจนถึงด้านเหนือของพระวิหาร รอบพระแท่นบูชาและอาคารพระวิหารเพื่อปกป้องกษัตริย์ 12แล้วสมณะเยโฮยาดานำพระโอรสของกษัตริย์ออกมาสวมมงกุฎและมอบม้วนพันธสัญญาให้ เขาทั้งหลายประกาศแต่งตั้งและเจิมพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์ ทุกคนปรบมือโห่ร้องว่า “ขอพระราชาทรงพระเจริญ”

13พระนางอาธาลิยาห์ทรงได้ยินเสียงทหารองครักษ์ และประชาชนโห่ร้องเสียงดัง ก็รีบเสด็จมาพบประชาชนในพระวิหารของพระยาห์เวห์ 14เมื่อทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์ทรงยืนอยู่ข้างเสาตามประเพณี นายทหารและพนักงานเป่าแตรยืนอยู่ข้างกษัตริย์ ประชาชนของแผ่นดินทุกคนต่างโห่ร้องด้วยความยินดีและเป่าแตร พระนางอาธาลิยาห์ทรงฉีกฉลองพระองค์ด้วยความขุ่นเคือง ทรงร้องตะโกนว่า “กบฏ กบฏ” 15สมณะเยโฮยาดาจึงสั่งผู้บัญชาการ กำลังพลว่า “จงนำพระนางออกไประหว่างแถวทหาร ผู้ใดพยายามจะช่วยเหลือ ก็จงฆ่าผู้นั้นเสีย” เพราะสมณะได้บอกไว้แล้วว่า “อย่าฆ่าพระนางในพระวิหารของพระยาห์เวห์” 16บรรดาทหารจึงจับกุมพระนาง คุมตัวผ่านประตูม้าของพระราชวัง แล้วปลงพระชนม์ที่นั่น

17สมณะเยโฮยาดากระทำพันธสัญญา ระหว่างพระยาห์เวห์กับกษัตริย์และประชาชน ว่า เขาจะเป็นประชากรของพระยาห์เวห์ และทำพันธสัญญาอีกระหว่างกษัตริย์กับประชากร 18ประชาชนของแผ่นดินทุกคนเข้าไปในวิหารของพระบาอัลและรื้อวิหารนั้น ทุบแท่นบูชาและรูปเคารพจนแหลกละเอียด และฆ่ามัทธานสมณะของพระบาอัลที่หน้าแท่นบูชานั้น
สมณะจัดยามรักษาการณ์เฝ้าพระวิหารของพระยาห์เวห์ 20ประชาชนของแผ่นดินทุกคนต่างปลื้มปีติ ตั้งแต่พระนางอาธาลิยาห์ถูกปลงพระชนม์ในพระราชวัง บ้านเมืองก็สงบ

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันนี้อยากให้อ่านบทอ่านตอนนี้แบบมีความสุขและเข้าใจความหมายครับ

• พ่อต้องเสนอความเข้าใจในภาษาบางคำ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พี่น้องจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ดียิ่งขึ้น
o หลังจากกษัตริย์อาหับสิ้นชีวิต
o พระนางอาธาลิยาห์ คือ ลูกสาวของกษัตริย์อาหับกับพระนางเยเซเบลพระมเหสีที่นำพระบาอัลเข้ามาในแผ่นดินอิสราแอล... และนางเป็นภรรยาของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยูดาห์ (2พกษ 8:18)
o พระนางอาธาลิยาห์สืบทอดความชั่วร้ายของครอบครัวของอาหับ และกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเจ้า และปกครองแผ่นดินให้อยู่ภายใต้พระบาอัลแทนที่จะเป็นพระยาห์เวห์

• ที่สำคัญ เราต้องทราบความหมายของชื่อบุคคลบางคนเพื่อเข้าใจพระคัมภีร์วันนี้มากขึ้น โดยดูรายชื่อและความหมายดังนี้ครับ
1. อาธาลิยาห์ Athaliah ภาษาฮีบรูมาจากรากคำหมายความว่า “พระยาห์เวห์ทรงทำให้เจ็บป่วยหรือทำให้ระทมทุกข์”
2. เยโฮเชบา Jehosheba แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงสาบาน ได้สาบานไว้ หรือได้ทรงประกาศสัตย์ปฏิญาณไว้
3. เยโฮอาช Jehoash แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงประทานให้
4. สมณะชื่อ เยโฮยาดาห์ แปลว่า พระยาห์เวห์ทรงรู้ ทรงทราบดี

• ชื่อต่างๆ เหล่านี้จะทำให้เราอ่านเรื่องราวนี้ได้ชัดเจนขึ้น ได้เห็นเจตนาของเรื่องราวจากหนังสือพงศ์กษัตริย์ได้ง่ายขึ้นมากเลย

• เพราะชื่อเหล่านี้แฝงไว้ซึ่งความหมายที่พระคัมภีร์ต้องการสื่อให้เราได้ทราบเจตนาของพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างดี

• พี่น้องที่รัก... เราทราบว่า หลังจากพระนางอาธาลิยาห์ยึดอำนาจและปกครองแผ่นดินอยู่หกปี พระนางทำให้แผ่นดินต้องระทมทุกข์ เจ็บปวดเพราะความเลวร้าย ความเลวร้ายของผู้นำทำให้แผ่นดินต้องเป็นมลทิน และต้องการการชำระล้าง

• การละเมิดพระบัญญัติ หรือการละเมิดพระประสงค์ของพระเจ้านั้นรุนแรง ประชาชนหลงทางเพราะผู้นำเลว

• พระนางอาธาริยาห์เป็นคนเลวและเป็นกบฏต่อพระเจ้า บ้าคลั่งและหลงใหลพระเท็จเทียม บ้าอำนาจ และทำร้ายความจริงและความดี เบียดเบียนคนยากจน และเต็มไปด้วยความโลภ จนประหารได้ทุกคนที่อุปสรรคของคน เรียกว่าเป็นการเมืองที่รุนแรงมากที่สุดยุคหนึ่ง ในระบบการปกครองของประชากรพระเจ้า และ นำประชาชนให้ละทิ้งพระเจ้า ละทิ้งพระบัญญัติของพระองค์
o โดยเฉพาะเมื่อแผ่นดินถูกปกครองโดยคนเลว นั่นหมายความว่าเมื่อผู้ปกครองเลวร้าย และไม่ซื่อสัตย์ ผู้ปกครองเลวก็ได้นำจิตวิญญาณของประชาชนให้ตกต่ำ ทำให้ประชากรละทิ้งความชอบธรรม ไปปฏิบัติความเลวร้าย และความชั่วช้านาๆชนิด
o ผลกระทบแรงมากคือเมื่อพวกเขาลืมพระเจ้าเที่ยงแท้ ไปนับถือพระเท็จเทียม นางให้ประหารบุตรในราชวงศ์ทุกคน เรียกว่าเป็นความย่ำแย่แบบพยายามถอนรากถอนโคนความจริงและความดี ทำลายพระสัญญาของพระเจ้าอย่างโจ่งแจ้ง เพื่อทำให้แผ่นดินกลายเป็นแผ่นดินของความเท็จเทียมจริงๆ

• แต่ทว่า... ความจริงแท้คือคำสัญญาของพระเจ้าก็ไม่สิ้นสุด เชื้อสายของกษัตริย์อาหัสยาห์ถูกนำไปซ่อนไว้

• ที่สำคัญ นำเชื่อสายของพันธสัญญาไปซ่อนไว้ที่พระวิหารของพระเจ้า การนำไปซ่อนไว้เช่นนี้ ในสถานที่แห่งนี้นับว่ามีความหมายมากครับ นั่นคือ พระนิเวศน์ของพระเจ้าแท้ ยังคงเป็นที่ปกป้องคำสัญญาของพระเจ้า

• พระเจ้าไม่มีวันปล่อยให้คำสัญญาของพระองค์ต้องสูญสิ้นหรือสลายไปโดยเด็ดขาด ไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้ พระองค์จะต้องรักษาพระสัญญาของพระองค์ตลอดไป... พระสัญญาที่มีไว้กับกษัตริย์ดาวิดตลอดไป

• นั่นคือพันธสัญญาและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าจริงๆ ความโดดเด่นสำคัญของพระวิหารของพระเจ้า ในยามนี้ก็ยังคงหนักแน่นมากๆ
o พระวิหารของพระเจ้ายังคงเป็นที่พึ่ง ที่หลบภัย
o พระวิหารของพระเจ้ายังคงเป็นที่ประกาศความหวัง เชื้อสายของกษัตริย์ถูกซ่อนไว้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
o “พระยาห์เวห์ทรงทราบดี” (เยโฮยาดา) และเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสาบานไว้ว่าบัลลังก์ของดาวิดจะต้องดำรงอยู่เป็นนิจ
o พระเจ้าทรงสาบานไว้ พระองค์ทรงทราบดีเสมอ “ชื่อเยโฮยาดา” แปลว่า “พระเจ้าทรงทราบ” และทรงประทานให้ในที่สุดซึ่งความหวังแก่ประชากรให้มีพระพรของพระเจ้า ให้มีกษัตริย์ปกครอง และมีทางรอดพ้นจากอำนาจมืดของผู้ปกครองจอมปลอมและมืดมน
o การทำลายพันธสัญญาของพระเจ้า การละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า จำเป็นต้องสิ้นสุด ต้องถูกปฏิรูปให้ได้ และแผ่นดินต้องได้รับการชำระล้างเสียให้เรียบร้อย จะปล่อยให้ความชั่วร้ายคงอยู่ต่อไปอย่างอดทนไม่ได้เด็ดขาด แผ่นดินต้องได้รับการปรับปรุงและรื้อถอนความชั่วร้ายออกไปให้จงได้

• พี่น้องที่รักครับ พระคัมภีร์ตอนนี้อ่านแล้วถ้าสังเกตและเรียนรู้ดีๆ ไตร่ตรองดีๆ
o เรื่องนี้สอนเราจริงๆ ครับ ว่า “พระเจ้าทรงทราบ พระองค์ประทาน และพระองค์ทำให้คำสัญญาของพระองค์ต้องสำเร็จเป็นจริง”
o ดังนั้น จากการอ่านพระวาจาวันนี้ เราสามารถแกะรอยความหมายได้อย่างดี โดยอาศัยชื่อของบุคคลต่างๆ ในเรื่องราวเป็นสื่อสารสำคัญ
o และในที่สุด โดยอาศัยสมณะเยโฮยาดาได้ประกาศการคืนดี การกลับมาสู่พันธสัญญาให้ประชากรของพระเจ้าต้องเป็นประชากรของพระเจ้า และพระยาห์เวห์เท่านั้น ทรงเป็นพระเจ้าของประชากรของพระองค์เสมอไป...

• กระแสโลกก็แบบนี้แหละครับ
1. หลงใหลได้ปลื้มกับอำนาจและความเท็จเทียม
2. การทำลายพระเจ้าเที่ยงแท้ ทำลายความดี และกลบเกลื่อนความจริง โดยกลบเกลื่อนด้วยความเท็จเทียมเทียมที่แทรกปนเข้ามามากมาย
3. แผ่นดิน และประชาชนจึงดูเหมือนตกอยู่ในสภาพที่พระเจ้ากระทำให้ต้อง “ป่วยหนัก หรือระทมทุกข์” (ตามชื่อ “อาธาลิยาห์”)

• แต่ทุกอย่าง ทุกคนรวมทั้งแผ่นดินจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ได้ ต้องมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ต้องกลับใจ คือ
o ต้องกลับมาที่พระวิหาร
o กลับมาสู่รากแห่งพันธสัญญา
o ต้องการการชำระล้าง
o ต้องการการคืนดีกับพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์

• พี่น้องที่รัก... พ่อขอให้ชีวิตของเราได้มั่นใจว่า
o พระเจ้าทรงสัญญาชีวิตนิรันดรแก่เรา พระองค์ทรงทราบดี และพระองค์จะประทานพระพรนั้นให้แก่เราอย่างแน่นอน
o ขอเพียงอย่างเดียวให้เราซื่อสัตย์ ไม่กบฏต่อความรักและความดีของพระองค์ อย่าเป็นเช่นอาธาลิยาห์ คือทำให้พระเจ้าต้องเคืองพระทัย
o หมายความว่าเราไม่ควรละเมิดความรักของพระเจ้า และละเมิดบัญญัติแห่งความรักของพระองค์ ตรงกันข้ามทำทุกอย่างเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้สำเร็จในชีวิตเรา พระประสงค์แห่งความรักมั่นคงของพระองค์จงดำรงอยู่เสมอในเรา ขอพระเจ้าอวยพรครับ.....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย