Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

1พกษ 21:17-29…………..
17พระยาห์เวห์ตรัสแก่เอลียาห์ ชาวทิชบีว่า 18“จงออกเดินทางลงไปเฝ้ากษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลที่กรุงสะมาเรียเถิด เขากำลังอยู่ในสวนองุ่นของนาโบท เขาลงไปยึดครองสวนองุ่นนั้น 19ท่านจะต้องบอกเขาว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ท่านฆ่าคน และบัดนี้ท่านยังยึดสมบัติของเขาอีกหรือ ท่านจะต้องบอกเขาว่า พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ ณ ที่ซึ่งสุนัขเลียเลือดของนาโบท สุนัขจะเลียเลือดของท่านด้วย”

20กษัตริย์อาหับตรัสกับเอลียาห์ว่า “คู่ปรับของเราเอ๋ย ท่านมาจับผิดเราใช่ไหม” เอลียาห์ทูลตอบว่า “ใช่แล้ว เพราะพระองค์ทรงยอมปล่อยตัวทำสิ่งชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 21พระยาห์เวห์จึงตรัสว่า เราจะนำหายนะมาสู่ท่าน เราจะทำลายลูกหลานของท่านให้หมดสิ้นไป และจะกวาดล้างชายทุกคนในตระกูลอาหับ ไม่ว่าจะเป็นทาสหรือเป็นอิสระในอิสราเอล 22เราจะทำให้ราชวงศ์ของท่านเป็นเหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรของเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรของอาหิยาห์ เพราะท่านได้ยั่วยุให้เราโกรธ และนำอิสราเอลให้ทำบาป 23(พระยาห์เวห์ยังตรัสเกี่ยวกับพระนางเยเซเบลด้วยว่า “สุนัขจะกินเนื้อของเยเซเบลในเมือง ยิสเรเอล”) 24คนในตระกูลของอาหับซึ่งตายในเมือง สุนัขจะมากัดกิน ส่วนคนที่ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะมาจิกกิน”
25ไม่มีผู้ใดที่ปล่อยตัวทำความชั่วร้ายเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ มากเท่ากษัตริย์อาหับ ซึ่งพระมเหสีเยเซเบลทรงชักชวนให้ทำผิด 26พระองค์ทรงประกอบกิจกรรมน่าสะอิดสะเอียนอย่างยิ่ง โดยไปกราบไหว้รูปเคารพดังที่ชาวอาโมไรต์เคยทำ พระยาห์เวห์จึงทรงขับไล่ชาวอาโมไรต์ออกไปจากแผ่นดินเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครอง

27เมื่อกษัตริย์อาหับทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ด้วยความทุกข์ ทรงสวมใส่เสื้อผ้ากระสอบ ไม่ทรงยอมเสวยพระกระยาหาร บรรทมทั้งๆที่ยังฉลองพระองค์ด้วยผ้ากระสอบ ทรงพระดำเนินโดยก้มพระเศียรแสดงความทุกข์ 28พระยาห์เวห์ตรัสถามเอลียาห์ชาวทิชบีว่า 29“ท่านสังเกตเห็นไหมว่าอาหับถ่อมตนลงต่อหน้าเราอย่างไร เพราะเขาได้ถ่อมตนลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นำหายนะมาในช่วงชีวิตของเขา แต่จะนำหายนะมาสู่ราชวงศ์ของเขาในช่วงอายุบุตรของเขา”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “นาโบทตายแล้ว อาหับเข้าครอบครองสวนองุ่นของเขา
o อาหับจะไม่เห็นยาห์เวห์อยู่ในสายตายเลยหรือ”
o และ “ความยุติธรรม” อยู่ที่ไหน
o สังคมช่างไม่ยุติธรรมเอาเสียเลย

• พี่น้องที่รัก พ่อชอบเพลงที่ชื่อว่า “The Prayer” เพราะมากๆ มีตอนหนึ่งเป็นภาษาอิตาเลียนสลับกับภาษาอังกฤษ เพราะมากๆ ครับ พ่ออยากนำมาแบ่งปันและให้ความหมายดีๆ ครับ
o Lead us to a place, guide us with your grace Give us faith so we'll be safe (Sogniamo un mondo senza più violenza…. Un mondo di giustizia e di speranza.... Ognuno lo dia la mano al suo vicino.....Simbolo di pace, di fraternità)
o ภาษาอังกฤษส่วนแรก แปลว่า “โปรดนำเราไปสู่สถานที่ นำเราด้วยพระหรรษทานของพระองค์ โปรดประทานความความเชื่อแก่เรา ดังนั้นพวกเราจะปลอดภัย......”
o จากนั้นข้อความในวงเล็บเป็นภาษาอิตาเลียนเพราะมากๆ คำถอดความคือ “พวกเราฝันเห็นโลกที่ไม่มีความรุนแรงอีกต่อไป.... ฝันเห็นโลกแห่งความยุติธรรมและความหวัง..... แต่ละคนต่างยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่น้องรอบข้าง....ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งสันติภาพและภารดรภาพ....”

• ฝันครับ ฝันเห็นความยุติธรรม ความหวัง และโลกที่ไร้ความรุนแรง...ครับ
o พระคัมภีร์วันนี้เล่าว่า เมื่อนาโบทตายแล้ว อาหับได้เข้าครอบครองแผ่นดินของนาโบทอย่างอยุติธรรม...
o เข้ายึดที่ดินของคนยากจนเช่นนาโบท โกง กิน เอาเปรียบ และโลภ จนแย่งของของคนยากจน เอาเปรียบเกษตรกรยากจน
o เรื่องนี้พระคัมภีร์ชี้ให้เราเห็นว่า พระเจ้าไม่มีวันยอมเพราะเจ้าพระยาห์เวห์ทรงพระยุติธรรม แต่ก็เปี่ยมด้วยความเมตตา แม้อาหับจะไม่ได้รับโทษนี้ แต่โทษนี้ก็อยู่ต่อถึงลูกหลาน ไม่มีทางที่ความอยุติธรรมจะถูกมองข้ามไป

• และในที่สุดพระเจ้าส่งเอลียาห์ไปประกาศความยุติธรรม และการจัดการความอยุติธรรมที่พระเจ้าไม่อาจทนได้อย่างแน่นอน

• พ่อเชื่อว่า “ความยุติธรรม” ในปัจจุบันก็ยากที่จะหาพบได้เช่นกัน

o เพราะเหตุว่า คนปัจจุบันถูกเบียนเบียนมากกว่านาโบทมากมายนัก
o มีคนที่อยุติธรรมกว่าเยเซเบลและอาหับมากมายนัก ผู้นำผู้ปกครองที่ใช้อำนาจโกงคนยากจน ชาวนา เกษตรกรผู้บริสุทธิ์แต่ต้องอับจนเพราะความฉ้อโกง...
o ที่ดินเท่าไรที่ถูกนายทุนยึดครอง ต้องจำนนด้วยดอกเบี้ยที่โหดร้าย...
o ดอกเบี้ยเรียกร้องได้ เก็บได้ แต่ต้องรอ... เพราะพ่อคิดว่า การเรียกดอกเบี้ยจนถึงยึดบ้าน ยึดที่ดิน อย่างไรก็ยังผิดความยุติธรรมอยู่ดี... ถ้าคิดในเชิงจริยธรรมและศีลธรรมอย่างดีๆ
o มีคนถูกกดขี่แรงงาน ขายแรงงาน ทำงานใช้หนี้ ใช้ดอกเบี้ย จนไม่มีทางจะมีโอกาสได้อิสรภาพ...
o พ่อคิดว่า ความจริง ดอกเบี้ยที่ทบต้นนั้น ไม่ยุติธรรมด้วยซ้ำถ้าคิดดีๆ ดอกจะยิ่งใหญ่กว่าลำต้นได้อย่างไร... แต่คนเราก็ใช้กติกาเรียกดอกกันจนหมดต้นหมดตัว เรื่องนี้ “อาการหนัก” ของสังคมไทย การใช้อำนาจ ข่มขู่ ทำร้าย ทำลาย สร้างความกลัว ล้วนเป็นความเลวของระบบนายทุนผิดกฎหมายทั้งสิ้น...
o เรื่องนี้ประเทศไทยก็ต้องสะสางกันจริงๆเสียที ดอกเบี้ยต้องมีกฎหมายคุ้มครอง

• พ่อคิดว่าวันนี้พ่ออยากจะเสนอให้เข้าใจความหมายของความยุติธรรมที่เรามักจะพูดคู่กับคำว่าสันติภาพ Justice and Peace มาคู่กันเสมอ พ่อขอเสนอให้อ่านคำอรรถาธิบายของพ่อในเรื่องความยุติธรรมหน่อยนะครับ เพื่อเราจะได้เข้าใจความหมายของความยุติธรรมในพระคัมภีร์มากขึ้นครับ...

• คำแปล “ความยุติธรรม” นี้ ต้นฉบับคือ “Dikaiosune” (Justice) คำนี้ปรากฎชัดในคำสอนบนภูเขาของพระเยซูเจ้า ในคำสอนเรื่องบุญลาภประการที่สี่และประการที่แปด บุญลาภประการที่ 4 “ผู้หิวการหายความยุติธรรม (หรือความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า) ย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะอิ่ม” และบุญลาภประการที่ 8 “ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ย่อมเป็นสุข”

• เพราะว่าในภาษาต้นฉบับเป็นคำเดียวกัน

• ในบุญลาภประการที่ 4 และ 8 ภาษากรีกต้นฉบันเน้น “ความเที่ยงตรงหรือความซื่อตรง” คำแปลลาติน และภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ใช้คำเดียวกันในทั้งสองประการของบุญลาภดังกล่าว

• ดังนั้นคำแปลนี้น่าจะมีความหมายโดยสรุปได้อย่างมากที่สุดว่า คนที่มีความซื่อสตย์แท้จริง มีความยุติธรรมแท้จริงนั้น เขาต้อง......
o เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นคงในพระเจ้า
o เป็นคนที่มีความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
o เป็นคนที่ที่มีความหวังในพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

• ถ้าคนคนหนึ่งจะถือว่ายุติธรรมแท้จริงนั้น เขาย่อมจะต้องมีความกระหายและความหิวที่จะรักษาความรัก ความหวัง และความเชื่อ ซึ่งหมายถึงความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องทุกคนนั่นเอง และสภาพจิตใจที่กระหายความรักต่อพระเจ้าย่อมเต็มเปี่ยมด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าเอง ย่อมเต็มเปี่ยมด้วยความยุติธรรม....

• อาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความอยุติธรรมไปกันไม่ได้กับพระเจ้า และพระเจ้าไม่ทรงต้องการความอยุติธรรมจริงๆ พระองค์ต้องการความอ่อนโยนและความถ่อมตน ความรักสันติ และความดี

• พี่น้องที่รัก พ่อเชิญชวนให้พวกราใฝ่ฝันและรักความยุติธรรม และภาวนาเพื่อโลกของเราจะปราศจากความรุนแรงและความอยุติธรรม ขอให้โลกของเราเต็มไปด้วยความยุติธรรมและสันติ เพราะนี่คือความหมายของพระอาณาจักรของพระเจ้า

• ขอให้เริ่มในจิตใจของเรา ในครอบครัวของเรา ในเขตวัดของเรา และสังคมที่เราอยู่ ขอพระเจ้า พระราชาแห่งสันติอวยพรทุกท่านครับ อ่านพระคัมภีร์นะครับ
o พระเจ้าไม่ยอมให้กับความอยุติธรรมของอาหับจริงๆ ครับ
o แต่พระเจ้าต้องการมากคือ “ความสำนึก ถ่อมตนและกลับใจ” ซึ่งเราเรียนรู้ได้จากพระคัมภีร์วันนี้เช่นกันครับ

• อาจจะถึงเวลาจริงๆที่เราต้องเสียใจ กับความผิดของเรามนุษย์ ความอยุติธรรมที่ได้กระทำ การกระทำกับบรรดาคนอ่อนแอกว่า คนยากไร้กว่าและถูกเอาเปรียบ... พ่อคิดว่าตัวอย่างอาหับที่เสียใจ อย่างน้อยทำให้เราเห็นพระเมตตาของพระเจ้าได้
o เมื่อกษัตริย์อาหับทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ พระองค์ทรงฉีกฉลองพระองค์ด้วยความทุกข์ ทรงสวมใส่เสื้อผ้ากระสอบ ไม่ทรงยอมเสวยพระกระยาหาร บรรทมทั้งๆที่ยังฉลองพระองค์ด้วยผ้ากระสอบ ทรงพระดำเนินโดยก้มพระเศียรแสดงความทุกข์ พระยาห์เวห์ตรัสถามเอลียาห์ชาวทิชบีว่า
o “ท่านสังเกตเห็นไหมว่าอาหับถ่อมตนลงต่อหน้าเราอย่างไร เพราะเขาได้ถ่อมตนลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นำหายนะมาในช่วงชีวิตของเขา แต่จะนำหายนะมาสู่ราชวงศ์ของเขาในช่วงอายุบุตรของเขา”

• แต่พระเจ้าก็ไม่ทรงยอมให้กับความอยุติธรรมอยู่ดี เพราะราชวงศ์ของอาหับก็กระทำอยุติธรรมต่อไปไม่รู้จบ

• ศึกษาพระคัมภีร์ พ่อพบกว่า พระเจ้าไม่ทรงยอมจริงๆให้กับความอยุติธรรมที่คนหนึ่งๆกระทำกับคนยากจน การเอาเปรียบและทำร้ายทำลายโอกาสของคนยากจน...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย