รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

2ปต 1:1-7………..
1ซีโมน เปโตร ผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสตเจ้า ถึงท่านทั้งหลายผู้ได้รับความเชื่อล้ำค่าเท่าเทียมกับความเชื่อซึ่งเราได้รับจากความเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา 2ขอพระหรรษทานและสันติสมบูรณ์จงมีแด่ท่าน เพราะได้รู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา


3ด้วยพระอานุภาพในฐานะพระเจ้า พระคริสตเจ้าประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เรามีชีวิตอย่างเลื่อมใสศรัทธา เพราะเรารู้จักพระองค์ผู้ทรงเรียกเราอาศัยพระสิริรุ่งโรจน์และพระฤทธานุภาพของพระองค์ 4พระองค์จึงประทานพระพรยิ่งใหญ่ล้ำค่าให้เราตามที่ทรงสัญญาไว้ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้หลุดพ้นจากความเสื่อมที่มาจาก ราคตัณหาในโลก เข้ามามีส่วนร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า
5ดังนั้น ท่านทั้งหลาย จงพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้คุณธรรมเพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ใช้ความรู้เพิ่มพูนคุณธรรม 6ใช้การรู้จักบังคับตนเพิ่มพูนความรู้ ใช้ความอดทนเพิ่มพูนการรู้จักบังคับตน ใช้ความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มพูนความอดทน 7ใช้มิตรภาพฉันพี่น้องเพิ่มพูนความเลื่อมใสศรัทธา ใช้ความรักเพิ่มพูนมิตรภาพฉันพี่น้อง

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ความเที่ยงธรรมของพระเยซูเจ้าคืออะไรจริงๆ”
o ความเที่ยงธรรมแท้คืออะไรหนอ...วันนี้เราได้อ่านจดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่สอง และท่านนักบุญเปโตรผู้เขียนได้เน้นว่า ท่านเขียนถึงผู้ที่ได้รับความเชื่อ..... “ถึงท่านทั้งหลายผู้ได้รับความเชื่อล้ำค่าเท่าเทียมกับความเชื่อซึ่งเราได้รับจากความเที่ยงธรรมของพระเยซูคริสต์พระเจ้าและพระผู้ไถ่ของเรา”
o วันนี้พ่อขอให้เราได้เห็นภาพชัดเจนของความชอบธรรมหรือความเที่ยงธรรมสักหน่อยว่าหมายถึงอะไรจริงๆ ตามคำสอนของพระคัมภีร์....

• “ความเที่ยงธรรม” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Righteousness และรากภาษากรีกที่เขียนในพระคัมภีร์ใช้คำที่ตรงกันคือคำว่า “Dikaiosune อ่านว่า “ดีไกโอซูเน” แปลว่า righteousness” ภาษาลาตินใช้คำว่า “iustitia” อ่านว่า “ยูสติซีอา” ครับ พระเยซูเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมหรือผู้เที่ยงธรรมนั้นอันที่จริงหมายความว่าอะไรแน่ๆ
o คำว่า “Righteousness” รากคือคำว่า “right” หมายถึง ตรง ถูกต้อง ขวา หรือ ใช่....เป็นคำที่สื่อถึง “ความจริง”
o ดังนั้น ความเที่ยงธรรมของพระเยซูเจ้านั้น สื่อชัดว่า พระองค์คือความจริงๆ พระวาจาของพระองค์คือความจริง สิ่งที่พระองค์ตรัสคือความจริงเช่นเดียวกัน ท่านนักบุญเปโตรเน้นถึง “ความเชื่อที่เราได้รับมาจากความเที่ยงธรรมของพระเยซูเจ้า”
o ดังนั้น ความหมายของความเชื่อของเราคืออะไร....คำตอบคือ “ความเชื่อในความจริง” ของพระเยซูเจ้า “ความจริง” ไม่ทำให้เรางมงาย แต่เป็นความจริงแท้ที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะผลักดันและขับเคลื่อนตัวเราใด้ดำเนินชีวิตมุ่งไปตามความเชื่อหรือตามความจริงนั้นนั่นเอง....

• “ความเที่ยงธรรม” อันที่จริง พ่ออยากขยายความให้ชัดขึ้นอีกหน่อย คำว่าความเที่ยงธรรมนี้หมายถึงความยุติธรรมถ้าเป็นคำนามแท้ๆในภาษาอังกฤษ ต้องใช้คำว่า Justice ลึกลงไปอีกครับ ในภาษาลาติน มีคำว่า Pie Iesu (อ่าน ปีเอ เยซู)

• ถ้าแปลคำนี้ดีๆ หมายถึง “พระเยซูผู้เที่ยงธรรม” หรือ “Faithful Jesus” พระเยซูผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อ....มาถึบางอ้ออีกแล้วครับ.....สุดยอดเลยครับ พ่อได้พบความจริงที่ว่า “ความเที่ยงธรรมหรือชอบธรรม” ในที่สุดคือ “การเต็มไปด้วยความเชื่อ faithful หรือ full of Faith” นั่นเอง

• ท่านนักบุญเปโตรยืนยันว่า พระเยซูเจ้าผู้ที่เราได้รับความเชื่อในพระองค์นั้น คือ ผู้ที่เปี่ยมด้วยความเชื่อ หรือความจริง หรือความเที่ยงธรรม

• ดังนั้น เชื่อถือได้แน่นอน ความเชื่อของเราเป็นความจริงแน่นอน ยึดเป็นหลักได้อย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่ปลอม ไม่หลอกลวงอย่างแน่นอนครับ....

• จดหมายฉบับนี้เริ่มต้นที่การยืนยันความเชื่อของเราคริสตชน เป็นพลัง เป็นหลักการแห่งความจริงๆ เป็นพลังแห่งความเชื่อที่นำเราไปสู่ความจริง ความชอบธรรม และสามารถเจริญชีวิตได้อย่างแท้จริง

o ส่วนจะเจริญชีวิตอย่างไร อ่านบทจดหมายส่วนท้ายของบทนำจดหมายวันนี้สิครับ น่าอ่านมากๆ “ท่านทั้งหลาย จงพยายามทุกวิถีทางที่จะใช้คุณธรรมเพิ่มพูนความเชื่อของท่าน ใช้ความรู้เพิ่มพูนคุณธรรม 6ใช้การรู้จักบังคับตนเพิ่มพูนความรู้......” อ่านต่อในบทจดหมายนะครับ เมื่อเราเข้าใจคำว่า ความเที่ยงธรรมแล้วว่า คือ การเปี่ยมล้นด้วยความเชื่อ
o ดังนั้น คนที่มีความเชื่อเต็มเปี่ยมจะเจริญตามความเชื่อนั้น หรือเจริญชีวิตเป็นความเที่ยงธรรมเสมอครับ.....