Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันนี้พ่อเริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆ เมื่อได้อ่านพระคัมภีร์จดหมายของนักบุญยกอบ รู้สึกดีๆว่า ยากอบใช้คำสอนตรงๆ ง่ายๆของพระคัมภีร์ที่ยากอบเตือนสอนนี้ จำเป็นต่อชีวิตของคริสตชนเราจริงๆ พ่อคิดว่า ยากอบต้องการสอนเราคริสตชนให้คิดให้เป็นต้องมีปรีชาญาณ ฉลาดแบบคริสตชน รู้จักชีวิตที่ดีแบบคริสตชน ตรงนี้แหละคือประเด็นสำคัญที่สุด พ่อคิดว่าเราเริ่มอ่านพระคัมภีร์ตอนสั้นๆตรงนี้กันก่อนเลยครับ... น่าอ่าน อ่านง่าย เข้าใจง่าย แม้ปฏิบัติยังยากอยู่เสมอ แต่ถ้าเราอ่าน พ่อเชื่อ เชื่อว่า พระวาจาของพระเจ้าจะหล่อหลอมชีวิตจิตวิญญาณของเราอย่างดี และง่ายกว่าที่เราจะพยายามเสียอีกนะครับ ให้พระวาจาของพระเจ้าขับเคลื่อนเรา เป็นพลังแก่เรา นั่นคือประเด็นที่สำคัญที่สุด อ่านกันก่อนนะครับ

ยก 3:13-18…

13ใครบ้างคิดว่าตนฉลาดและมีปรีชาญาณ จงแสดงความฉลาดและปรีชาญาณนั้นอย่างอ่อนโยนด้วยการกระทำและความประพฤติดี 14แต่ถ้าใจของท่านขมขื่นด้วยความอิจฉาริษยา และมีความทะเยอทะยาน จงอย่าโอ้อวดและอย่ามุสาต่อต้านความจริง 15ปรีชาญาณเช่นนี้มิได้มาจากเบื้องบน แต่เป็นปรีชาญาณตามธรรมดาโลก ตามแบบวัตถุนิยมและตามแบบปีศาจ 16ที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิด 17ส่วนปรีชาญาณที่มาจากเบื้องบน ประการแรกเป็นสิ่งบริสุทธิ์ แล้วจึงก่อให้เกิดสันติ เห็นอกเห็นใจ อ่อนน้อม เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา บังเกิดผลที่ดีงาม ไม่ลำเอียง ไม่เสแสร้ง 18ผู้ที่สร้างสันติย่อมเป็นผู้หว่านในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรม

อรรถาธิบายประเด็นสำคัญ

• เพียงเริ่มอ่าน พ่อก็รับรู้ได้ถึงพลังที่ทะลุทะลวงของพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ
o ครับ พลังของพระเจ้าทะลุบาดลึกในหัวใจของเรา ก่อนจะอ่านอธิบายพระวาจาของพระเจ้า...
o พ่อคิดถึงคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสในช่วงนี้ ซึ่งต้องตรงกับพระวาจาของพระเจ้าอย่างมากๆ พระองค์เตือนความประพฤติของสมาชิกของพระศาสนจักร เรื่องการระมัดระวังการดำเนินชีวิตของพระศาสจักร
o เรามาอ่านกันตรงนี้สักหน่อยก่อนครับแล้วค่อยเข้าสู่การตีความพระคัมภีร์...

• คำสอนเตือนใจจากเอกสาร “พระดำรัสเตือนใจ” Evangelii Gaudium “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร”
o พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอุธรณ์ร้องขอ “ขอให้ชุมชนพระศาสนจักรอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของความอิจฉาริษยา” หมายความว่า
o มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากเหลือเกินในหมู่ประชากรของพระเจ้า
o และในความท่ามกลางความแตกต่างของหมู่คณะคริสตชน ( EG 98)
o แล้วเราจะไปประกาศกับใครได้ถ้าพวกเราคริสตชนตกอยู่ในสภาพเช่นนี้??? (EG 100)

• เริ่มที่ถ้อยคำสอนใกล้ตัวเราของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์ย้ำเตือนและเรียกร้องเราคริสตชนทั่วโลกอย่าได้ตกเป็นเหยื่อของความอิจฉาริษยา...

• ตรงลึกและชัดเจนดีครับ
o เพราะความอิจฉาริษยาเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะเบาะแว้งและความแตกแยกมากเหลือเกิน
o พระสันตะปาปาเตือนเราตรงๆเรื่องนี้ ตรงกับคำสอนของยากอบวันนี้มากๆ ตอนนี้เรามาดูคำสอนกันครับ

13ใครบ้างคิดว่าตนฉลาดและมีปรีชาญาณ จงแสดงความฉลาดและปรีชาญาณนั้นอย่างอ่อนโยนด้วยการกระทำและความประพฤติดี

• ภาษาต้นฉบับที่ยากอบเขียน “Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας.”

• มีคำสามคำที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
o คำแรก σοφὸς อ่านว่า “โสฟอส” ยากอบถามหาคนที่ “ฉลาด” หมายความถึงคนที่มีประสบการณ์ดีพอ ได้รับการศึกษาดี และเป็นรากศัพท์ที่เรียกว่า “โซเฟีย” แปลว่า ความรู้ความชาญฉลาด
o คำที่สอง ἐπιστήμων อ่านว่า “เอปีสเตโมน” แปลว่า “ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี” อันที่จริง รากของคำนี้ไม่ได้หมายถึง “ปรีชาญาณ” อย่างที่ภาษาของเราได้แปลว่า แต่อันที่จริง หมายถึง “คนที่มีประสบการณ์มากๆ ช่ำชองมาก ได้เรียนรู้มามาก” (expert)
o คำที่สาม πραΰτητι อ่านว่า “ปลาอืวเตตี” คำนี้แปลว่า “ความอ่อนโยน ความสุภาพถ่อมตน ความรู้สึกรู้สาถึงคนอื่นจริง”

• ยากอบได้เน้นสิ่งที่ต้องไปด้วยกัน หรือมีอยู่ด้วยกัน คือ ฉลาด หรือมีปรีชาญาณ ถ้าเก่งจริงๆ ต้องเป็นคนที่มีความสุภาพถ่อมตนอ่อนโยนมากๆ ในชีวิต...

• พ่อชอบตรงนี้จริงๆครับ พี่น้องครับ คนที่เก่ง ฉลาดหรือเป็นคนที่มีการศึกษาอบรมมาอย่างดี... เขาคนนั้นต้องเป็นคนถ่อมตนสุภาพมากๆ เรื่องนี้สอนพ่อมากๆครับ
o หลายคนที่อาจเก่ง ฉลาด ที่คิดว่าสติปัญญาดี หรือเก่งกาจนัก ควรต้องเป็นคนสุภาพถ่อมตน
o ไม่น่ารักเลย ถ้าคนหนึ่งเก่ง จบสูง จบปริญญาเอกสูงๆ แต่มีข้อสังเกตว่า ถ้าไม่สุภาพ และคิดว่าตนเก่งกว่าคนอื่นๆ จะไม่อ่อนโยน และไม่น่ารักเลย
o พ่อเคยได้พบคนเก่งๆ เรียนสูง มีปรีชาญาณจริงๆ และสุภาพถ่อมตนมากๆ น่ารักมากๆ อันนี้แหละคือประเด็นสำคัญ... ยากอบเน้น ปรีชาญาณ ความรู้ต้องทำให้เรา ถ้ามีความรู้จริงต้องเป็นคนน่ารักอ่อนโยนและถ่อมตนนะครับ
o ตรงๆ ครับ ใครเรียนสูง มีความรู้ดี สุดยอดของความรู้คือรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเราช่างเล็กน้อยเหลือเกิน มีคนมากมายรอบข้างเราที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน
o พี่น้องครับ พ่อเชื่อว่า พระวาจาของพระเจ้า ถ้าเราได้อ่านทุกวัน ไตร่ตรองทุกวัน ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อจริงๆ ทุกวัน เราจะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในความรู้จักพระเจ้านะครับ... อ่านพระคัมภีร์มากๆ
o ฟังพระวาจาและปฏิบัติตามมากๆ เราจะเติบโตมากๆในความอ่อนโยนครับ

14แต่ถ้าใจของท่านขมขื่นด้วยความอิจฉาริษยา และมีความทะเยอทะยาน จงอย่าโอ้อวดและอย่ามุสาต่อต้านความจริง 15ปรีชาญาณเช่นนี้มิได้มาจากเบื้องบน แต่เป็นปรีชาญาณตามธรรมดาโลก ตามแบบวัตถุนิยมและตามแบบปีศาจ

• ยากอบย้ำว่า “ถ้าใจของท่านขมขื่นด้วยความอิจฉาริษยา” ไม่ยากที่จะเข้าใจ คนอิจฉาริษยามีความสุขไหม ไม่เลย ความอิจฉา “อิจฉาตาร้อน” ภาษาที่ดี คือ “ตาร้อน” คือ ไม่มีความสุขมาก ขมขื่นๆมาก แสบตาเพราะร้อนตามีความสุขที่ไหนเล่า...

• คำว่า “อิจฉา” ภาษากรีก ζῆλος อ่านว่า “เซ-ลอส” คำนี้มีสองความหมาย คือความร้อน ร้อนรน หรือริษยาในสองความหมายคือ
o ด้านบวก คือ ความกระตือรือร้น เต็มที่เพื่อพระเจ้า
o ด้านลบ คือ ความอิจฉาตาร้อนและริษยา

• ความทะเยอทะยาน ภาษากรีกต้นฉบับ คือ ἐριθεία อ่านว่า “เอริเธยา” แปลว่า ความทะเยอทะยาน หรือแปลว่า ความกระเหี้ยนกระหือรือหรือความเห็นแก่ตัวอย่างแรงๆ

• ในจดหมายของยากอบตอนนี้ ท่านได้เน้นคำแรงมากๆ ว่า
o ความริษยาและความทะเยอะทะยานนี้ ก่อให้เกิดความ “ขม” กับชีวิต
o พ่อคิดว่าจริงๆมาก คนที่มีความทะเยอะทะยาน มีความริษยา เหนื่อยและน่าเหนื่อยมากๆ
o พ่อเคยเห็นเด็กเขาคุยล้อกันเล่น เวลาที่เขาเห็นสายตาอิจฉาของเพื่อของเขาที่ต้องทำเริดเชิดหยิ่ง ทำหน้าตามอิจฉากระฟัดกระเฟียดตลอดเวลา เห็นแล้วเขาก็ล้อกันเล่นว่า “น่าเหนื่อย” หรือ “ดูทำหน้าอย่างนั้นสิ เหนื่อยไหมนั่น” พ่อคิดว่าจริงๆ ครับคนอิจฉาริษยานั้น “ขมขื่นมาก” สำหรับคนที่ใจมีความริษยา อิจฉาตาร้อนตลอดเวลา หรือทะเยอทะยานตลอดเวลาจริงๆ

• ยากอบสอนเราว่า
o “ยอมรับความจริงเถอะ อย่าต่อต้านความจริง”
o พ่อคิดว่า ชีวิตคนที่มีความสุข คือคนที่มีชีวิตในความจริง รักความจริง..
o ครับ พระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่สิหก เคยสอนเราด้วยเอกสารที่ชื่อ “ความรักในความจริง” (Caritas in Veritate = การีตัส อิน เวริตาเต)
o ชีวิตของคนที่อยู่กับความจริง มีสันติ มีความสุข ไม่มีความขมขื่นนะครับ

• ยากอบบอกว่าความคิดหรือปรีชาญาณที่ก่อความอิจฉาริษยา เป็นกระแสโลก เป็นสิ่งที่มาจากปีศาจจริงๆ หรือเรียกว่า เป็นธรรมชาติหรือความเป็นจริงของปีศาจจริงๆ ครับ พ่อคิดว่าเราน่าจะคิดตัดสินใจจริงๆ ครับ ความอิจฉาริษยามาไม่ใช่ธรรมชาติของเราคริสตชนนะครับ...

• ดังนั้น พ่อเชิญชวนพี่น้องทุกท่านครับ อย่าให้กระแสโลก ความริษยา ความทะเยอทะยาน มีในหัวใจของเรา เพราไม่น่ารักมากๆ ให้เราเป็นลูกของพระเจ้าที่น่ารักเสมอจริงๆ พ่อมีคำตอบในการปฏิบัติ และเพื่อสอนให้เราเอาจริงเอาจังกับชีวิตคริสตชนจากคำสอนของยากอบที่เราอ่านวันนี้ เรามาอ่านเป็นบทสรุปจริงๆสรับชีวิตคริสตชนของเรานะครับ

• ยากอบย้ำว่า “ที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยาน ที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายและความชั่วร้ายนานาชนิด”

• ปรีชาญาณแท้จริงที่มาจากพระเจ้า และชีวิตคริสตชนของเรา ถ้ามีปรีชาญาณจริงๆ มีความจริงของพระเจ้าเราจะมีปรีชาญาณแท้ครับ และปรีชาญาณแท้นั้นต้องทำให้เรามีลักษณะแปดประการที่ยากอบสอนวันนี้ ถ้าเป็นปรีชาญาณจากพระเจ้า หรือจากเบื้องบน จะต้อง...
1. บริสุทธิ์
2. ก่อให้เกิดสันติ
3. เห็นอกเห็นใจ
4. อ่อนน้อม
5. เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา
6. บังเกิดผลที่ดีงาม
7. ไม่ลำเอียง
8. ไม่เสแสร้ง

• พี่น้องที่รัก พ่อคงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกครับ... อ่านคำสอนของยากอบดีๆ และเลือกให้ได้ว่า เราจะมีปรีชาญาณตามกระแสโลก และทำให้เราเป็นคนริษยาอิจฉาและทะเยอะทะยาน หรือเราจะมีปรีชาญาณแท้ที่จะทำให้เราอ่อนโยน ถ่อมตน สุภาพ ลำกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้า พ่อขอให้เราเลือกการดำเนินชีวิตคริสตชนของเราดีๆนะครับ คริสตชนแท้ ฉลาดที่จะเลือกปรีชาญาณของพระเจ้า และเปี่ยมด้วยความรักและความเชื่อ และผลตามมาคือเราจะเป็นผู้ที่สร้างสันติ เป็นผู้หว่านในสันติ และจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรมเสมอ

• พี่น้องที่รักครับ พ่อขอสรุปว่า

o ขอให้เราฉลาดในหนทางแห่งความรัก อ่อนโยนของพระเจ้าเสมอไปนะครับ พ่อขอจบลงด้วยคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิสในเอกสารพระดำรัสเตือนใจ Evangelii Gaudium ข้อสุดท้าย ข้อ 288 พระสันตะปาปาสอนว่า พระองค์เชิญชวนให้เราคริสตชน “ปฏิวัติ” จริงๆ ครับ คือ “ปฏิวัติความรักและความอ่อนโยน”
o ดังนั้น พ่อขอย้ำว่า ให้เราปฏิวัติตัวเราจริงๆ ให้มีความรักแท้และมีความอ่อนโยนจริงๆ เสมอไปครับ เพราะความรักและความอ่อนโยนคือธรรมชาติ คือ ตัวตนที่แท้จริงของเราคริสตชนทุกคนครับ สำรวจตัวเราจริงๆ ต้องกล้าสำรวจตัวเราจริงๆนะครับ ว่าเราอ่อนโยนไหม เราน่ารักจริงๆใช่หรือไม่ครับ ขอพระเจ้าอวยพรให้เราฉลาดแท้ มีปรีชาญาณแท้เสมอไปครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย