Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2016

ฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ

1คร 15:1-8….
1พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่าน ท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ 2ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศ แต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่น ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ 3ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้กับท่าน เป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่ง คือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์

4และทรงถูกฝังไว้ พระองค์ทรงกลับคืนพระ ชนมชีพในวันที่สามตามความในพระคัมภีร์ 5และทรงแสดงพระองค์แก่เคฟาส แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกสิบสองคน 6หลังจากนั้นทรงแสดงองค์แก่พี่น้องมากกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว คนส่วนมากในจำนวนนี้ยังมีชีวิตอยู่ แม้ว่าบางคนล่วงหลับไปแล้ว 7ต่อมาพระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ยากอบ แล้วจึงทรงแสดงพระองค์แก่อัครสาวกทุกคน 8ในที่สุด ทรงแสดงพระองค์กับข้าพเจ้า ผู้เป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดด้วย

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• ฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ...

• พระวาจาวันนี้จากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินท์ “ข้าพเจ้ามอบธรรมประเพณีสำคัญที่สุดให้กับท่าน เป็นธรรมประเพณีที่ข้าพเจ้าได้รับมาอีกทอดหนึ่ง คือพระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์เพราะบาปของเรา”

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากพาเราให้ทำความเข้าใจความหมายของ “ธรรมประเพณี” สักหน่อยว่า หมายถึงอะไร???

• คำว่า “ธรรมประเพณี” Tradition ภาษาลาติน มาจากรากคำว่า Tradere แปลว่า การถ่ายทอด การส่งต่อ ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา...
o ธรรมประเพณีคือเครื่องมือสำรับเก็บรักษา และ
o ถ่ายทอด
o อีกทั้งพัฒนาให้เหมาะกับการเวลา
o ซึ่งเนื้อหาของธรรมประเพณีที่สำคัญมากคือ “พระเยซู ความเชื่อในพระองค์ ความเชื่อในพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์” เนื้อหาของธรรมประเพณีคือ “พระวาจาและกิจการของพระเยซูเจ้านั่นเอง”

• ธรรมประเพณีที่มาจากพระเยซูเจ้าคือชีวิตและคำสอนของพระองค์ สามารถสามารถแยกแยะได้ดังนี้ครับ ในสิ่งที่เราได้รับมาจากพระคัมภีร์
1. Tradition of Jesus “ธรรมประเพณีของพระเยซูเจ้า” คือ พระวาจา กิจการต่างๆที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำในสมัยของพระองค์ ในระหว่างพระชนมชีพในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ตลอดเวลาที่ทรงพระชนม์จนถึงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์จนเสด็จสู่สวรรค์

2. Tradition about Jesus “ธรรมประเพณีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า” หลังจากพระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้ว บรรดาศิษย์ โดยเฉพาะอัครสาวก ทุกองค์ รวมทั้งฟิลิปและยากอบด้วย
o บรรดาอัครสาวกของพระเยซูเจ้า พวกท่านได้จดจำ
o เก็บรักษา และ
o ส่งต่อ ถ่ายทอดทางวาจา ทางงานเขียน ด้วยความศรัทธา ซื่อสัตย์ที่สุดต่อพระเยซูเจ้า
o ถ่ายทอดให้กับบรรดาคริสตชนสมัยแรกๆ และเก็บรักษาไว้เป็นข้อเขียน
o แน่นอน ยิ่งพวกเขาเชื่อมั่น รัก ศรัทธาต่อพระองค์ พวกเขายิ่งต้องซื่อสัตย์ในการถ่ายทอดต่อๆมาด้วยความรัก เคารพและศรัทธาอย่างยิ่งเสมอ...
o พวกเขา เขียน บันทึก ถ่ายทอด และโดยการดลใจของพระจิตเจ้าแห่งความรักและความจริง พวกเขาได้ถ่ายทอดเป็นธรรมประเพณีแห่งความเชื่อเสมอ...

• พี่น้องที่รัก ที่สุดธรรมประเพณี คือความเชื่อในพระเยซูเจ้าที่ได้รับการ “ถ่ายทอด” มาในสายธารของธรรมประเพณีที่ไม่ขาดสายนับจากพระเยซู บรรดาศิษย์ อัครสาวก และผู้ประกาศพระวาจาของพระเข้าที่เชื่อในพระองค์และสืบทอดกันมาอย่างไม่ขาดสาย

• มีปรัชญาเมธีกรีกโบราณบอกว่า “เราไม่สามารถลงไปในแม่น้ำเดียวกันสองครั้ง” เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในสายน้ำนั้น เพราะน้ำไหลไป เปลี่ยนแปลง เมื่อเรากลับลงไปก็ไม่เหมือนเดิม
o ใช่ครับ เกือบสามสิบปีก่อน เมื่อพ่อเรียนปรัชญากรีก พ่อเคยหลงใหลปรัชญากรีกโบราณมากๆ และชอบวิธีคิดของพวกเขา และรู้สึกว่าคำกล่าวทางปรัชญาแต่ละค้ำล้วนแล้วแต่คมคายและเสียดแทงปัญญาอย่างยิ่ง ความล้ำลึกของปรัชญากรีกนี้ก็ดูจริงอยู่มากๆ
o แต่เมื่อพ่อได้มาถึงความจริงแห่งความเชื่อในพระเยซูเจ้าที่ได้รับมาจากพระคัมภีร์พระวาจาของพระเจ้า ธรรมประเพณีที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการดลใจของพระจิตเจ้า
o จากการค้นหาความจริงของพระเจ้าในพระวาจาของพระองค์ จากนั้นจนบัดนี้พ่อมั่นใจว่า แม่น้ำสายนี้คือ “สายน้ำแห่งธรรมประเพณีแห่งความเชื่อและพระวาจาของพระเจ้า” ที่ไหลผ่านมาสู่เรานี้ เป็นสายน้ำแห่งธรรมประเพณีสายเดียวกันเสมอ เป็นสายธารแห่งความจริงและความรัก อีกทั้งความรอดที่ไหลรินที่เราทุกยุคทุกสมัยสามารถจุ่มตัวลงไปในแม่น้ำสายเดียวกันเสมอไป

• เพราะพระวาจาของพระเจ้าเป็นความจริงเสมอตลอดนิรันดร พระวาจาที่ให้ชีวิตแก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์....

พี่น้องที่รักครับ อ่านคำสอนของพระศาสนจักรจาก Dei Verbum สังฆธรรมนูญของวาติกันที่สองสักหน่อยนะครับ เพื่อเข้าใจความหมายของธรรมประเพณีและการถ่ายทอดความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้ามากขึ้นครับ.... (ข้อความในจุดต่างๆข้างล่างนี้พ่อคัดมาจาก Dei Verbum ข้อ 7 อ่านดีๆนะครับ)

• “ด้วยพระทัยดีอย่างที่สุดพระเจ้าทรงจัดไว้ว่า ความจริงที่พระองค์ทรงเผยให้รู้เพื่อความรอดของนานาชาตินั้นจะต้องคงอยู่เสมอไปอย่างครบถ้วน และจะต้องถ่ายทอดให้แก่ชนรุ่นหลังสืบต่อกันไปทุกอายุขัย

• ด้วยเหตุนี้ พระคริสตเจ้าผู้ทรงทำให้การเผยความจริงของพระเจ้าผู้สูงสุดสำเร็จบริบูรณ์ในพระองค์ (เทียบ 2 คร 1:20, 3:16, 4:6) จึงทรงมีพระบัญชาให้บรรดาอัครสาวกไปประกาศ “พระวรสาร” หรือ “ข่าวดี” ที่ทรงสัญญาไว้โดยทางบรรดาประกาศก และพระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จไป ทั้งยังทรงประกาศด้วยพระโอษฐ์เองด้วย

• บรรดาอัครสาวกจะต้องประกาศว่า “ข่าวดี” นั้นเป็นแหล่งที่มาของความจริงทั้งปวงที่นำความรอดพ้นมาให้ และเป็นระเบียบศีลธรรมสำหรับมนุษย์ทุกคน

• พร้อมกันนั้นท่านยังต้องนำพระพรของพระเจ้ามาแบ่งปันให้มวลมนุษย์ด้วย ภารกิจดังกล่าวก็สำเร็จไปอย่างซื่อสัตย์ ผู้ประกอบภารกิจดังกล่าวก็คือบรรดาอัครสาวกที่ประกาศสอนด้วยวาจา ให้แบบฉบับ และวางกฎเกณฑ์ ถ่ายทอดสิ่งที่ท่านได้รับมาจากพระวาจา จากการร่วมชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้า และจากกิจการที่ทรงกระทำ หรือจากที่ท่านได้เรียนรู้มาจากการดลใจของพระจิตเจ้าสืบต่อมา

• นอกจากนั้น บรรดาอัครสาวกและผู้อยู่ใกล้ชิดกับท่าน ซึ่งได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน ยังได้บันทึกสารเรื่องความรอดพ้นนี้ลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ภารกิจการประกาศข่าวดีนี้สำเร็จไปด้วย

• เพื่อรักษาพระวรสารหรือข่าวดีให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอไว้ในพระศาสนจักรตลอดไป บรรดาอัครสาวกจึงตั้งบรรดาสังฆราชให้เป็นผู้สืบตำแหน่งต่อไป และ “มอบหมายตำแหน่งหน้าที่สั่งสอนของท่านให้บรรดาสังฆราช”

• ดังนั้น ธรรมประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่จึงเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้พระศาสนจักรซึ่งยังเดินทาง อยู่ในโลกนี้เพ่งดูพระเจ้าได้ พระศาสนจักรรับทุกสิ่งทุกอย่างจากพระองค์จนกว่าจะได้เห็นพระองค์หน้าต่อหน้า ดังที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น (เทียบ 1 ยน 2:3)”

ข้อไตร่ตรองจากพระวาจาและการฉลองวันนี้

• พี่น้องที่รักครับ วันนี้ฉลองผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า ฟิลิปและยากอบ พ่อขอให้เราทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง “ธรรมประเพณี” คือ ข้อคำสอน ความเชื่อ ที่บรรดาอัครสาวกได้ส่งต่อมายังพวกเราทุกคนในพระศาสนจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธรรมประเพณีในพระคัมภีร์ที่ถ่ายทอดมาเป็นหนังสือพระคัมภีร์อย่างซื่อสัตย์

• เพราะอันที่จริงพระศาสนจักรของเรา พระคัมภีร์ คำสอนที่เรามีทุกอ่างไหลมาในสายแห่งธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ ทรงชีวิตและมีพลังอยู่เสมอ...

• พ่อเชิญชวนให้อ่านพระคัมภีร์วันนี้ด้วย เราจะเห็นว่า เปาโลย้ำว่า ท่านถ่ายทอดความเชื่อในพระเยซูเจ้า นั่นคือธรรมประเพณีที่ทรงชีวิตเสมอมาครับ...
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ พ่อขอจบด้วยคำของเปาโลเป็นการเตือนย้ำครับ จากบทอ่านวันนี้สองข้อแรกครับ...... “พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้คำนึงถึงข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศกับท่าน ท่านได้รับไว้แล้วและยังคงเชื่อมั่นในข่าวดีนี้ ท่านกำลังรับความรอดพ้นอาศัยข่าวดีนี้ ถ้าท่านยังยึดมั่นตามที่ข้าพเจ้าประกาศ แต่ถ้าท่านไม่ยึดมั่น ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์”

o ดังนั้น พ่อขอเตือนพวกเราทุกคนทั้งตัวพ่อเองด้วยให้เราคำนึงถึงข่าวดี และจงชื่นชมยินดีในพระวรสารหรือข่าวดีที่เราได้รับมาจากพระวาจา จากบรรดาอัครสาวกของพระเยซูอย่างพิเศษ เตือนเราให้ตระหนักและมั่นใจในความรอดพ้น Salvation ที่เราได้รับมาจากบรรดาอัครสาวนะครับ... ขอพระเจ้ารักทุกท่านครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย