Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2016

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา 

กจ 13:26-33….
26พี่น้องทั้งหลาย ผู้เป็นบุตรจากเชื้อสายของอับราฮัมและท่านที่เคารพยำเกรงพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งข่าวเรื่องความรอดพ้นนี้แก่เรา 27ชาวเยรูซาเล็มและบรรดาหัวหน้าไม่ยอมรับพระเยซูเจ้า จึงตัดสินลงโทษพระองค์ ทำให้ข้อความของบรรดาประกาศกที่อ่านทุกวันสับบาโตเป็นจริง 28แม้ว่าเขาไม่พบเหตุผลที่จะประหารพระองค์ได้ เขาก็ยังขอปีลาตให้ประหารพระองค์ 29เมื่อทำให้ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์เป็นจริงแล้ว เขาจึงปลดพระองค์ลงจากไม้กางเขนและนำไปวางไว้ในพระคูหา

30แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย 31ตลอดเวลาหลายวัน พระองค์ทรงแสดงพระองค์แก่ผู้ที่เดินทางจากแคว้นกาลิลีมายังกรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ และบัดนี้เขาทั้งหลายเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ต่อหน้าประชาชน
32เราขอประกาศข่าวดีให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า พระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษนั้น 33พระเจ้าทรงกระทำให้เป็นจริงสำหรับเราทั้งหลายผู้เป็นลูกหลาน โดยทรงบันดาลให้ พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังที่มีเขียนไว้ในเพลงสดุดีบทที่สองว่า
“ท่านเป็นบุตรของเรา
เราให้กำเนิดท่านในวันนี้”

อรรถาธิบาย....
• เปาโลมีแต่ประกาศ ประกาศ “พระเยซูเจ้า พระสัญญา และพระองค์คือเรื่องราวความรอดพ้น” ดูสิครับ คนที่เคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าแบบสุดลิ่มทิ่มประตูกลับกลายเป็นคนที่ ได้ “มีประสบการณ์กับเสียงของพระเยซู และกับแสงของพระเยซู บนถนนไปเมืองดามัสกัส และจากวันนั้น เปาโลไม่ขัดหนทางของพระเจาอีกเลย...”

• “ประสบการณ์แห่งความเชื่อ” การได้พบกับเสียงของพระเยซูเจ้า บนถนนไปเมืองดามัสกัส “เซาโล เซาโล เจ้าเบียดเบียนเราทำไม...”

• เพราะความเชื่อ “คือประสบการณ์แห่งการได้พบปะกับพระคริสตเจ้า” “Personal Encounter with Christ” (Benedict XVI, Porta Fidei) ความเชื่อ คือ การได้พบประสบหรือมีรปะสบการณ์ตรงกับพระเจ้า กับเสียงของพระเจ้า และการพบปะนี้ยังคงเป็นไปได้อย่างเสมอและต่อเนื่อง เมื่อเราได้พบปะกันและกัน ได้ยอมรับว่า พระเยซูเจ้าปรากฎพระองค์ในเพื่อนพี่น้องผู้ต้ำต้อยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ยากไร้ชายขอบสังคมและคนที่ถูกทอดทิ้ง หรือไม่มีโอกาสทางสังคม เพราะพระเจ้าทรงระทับอยู่ในบรรดาพี่น้องของเราผู้ยากไร้อย่างพิเศษจริงๆในปัจจุบัน...

• และจากการมีประสบการณ์กับพระเจ้า ทุกสิ่งในชีวิตของเปาเปลี่ยนแปลงหมด ท่านเลิกเบียดเบียนคริสตชนและกลับมากประกาศพระคริสตเจ้า กลับมารักคริสนตชน และดำเนินชีวิตในหนทางของพระคริสตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ท่านมีคำสอนที่งดงามมากๆที่พ่ออยากจะคัดมาให้อ่านและรำพึงไตร่ตรองกันหน่อยนะครับ

• เออ แปลกดี เปาโลเคยเบียดเบียนเอาตายให้ทุกคนต้องคิดแบบตนเอง เชื่อแบบตนเอง และไม่ยอมให้คิดเป็นอย่างอื่น บีบคั้นเบียดเบียนสุดๆ... แต่เมื่อท่านได้พบพระคริสตเจ้า ท่านกลับกลายเป็นคนที่รัก เห็นใจ และสอนเรื่องการเคารพมโนธรรมแก่ทุกคน อ่านกันนะครับ... น่ารักและน่าปฏิบัติมากๆ ครับ

• เรามาดูคำสอนของนักบุญเปาโลที่พ่อเสนอให้ต่อจากเมื่อวานกันต่อนะครับ พ่อชอบมากๆ หัวข้อสำคัญคือ “จงเคารพมโนธรรมของพี่น้อง” นี่เป็นคำสอนที่งดงามมากๆครับ... การเคารพมโนธรรมของเพื่อนพี่น้องคือความรักที่แท้จริงต่อกันและกัน เคารพกันและกัน... ดูต่อนิครับ

• จงยอมรับผู้ที่ความเชื่อยังไม่มั่นคง อย่าตัดสินเขา เพราะความลังเลใจของเขา คนหนึ่งเชื่อว่ากินทุกอย่างได้ แต่อีกคนหนึ่งยังมีความเชื่อไม่มั่นคง กินแต่ผักเท่านั้น ผู้ที่กินทุกอย่าง อย่าดูถูกผู้ที่ไม่กิน และผู้ที่ไม่กินก็อย่าตัดสินประณามผู้ที่กิน เพราะพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้ว

• ท่านเป็นใครกันที่จะตัดสินคนรับใช้ของผู้อื่น เขาจะยืนอยู่หรือล้มลงก็เป็นเรื่องของนายของเขา แต่เขาจะยืนอยู่ได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขายืนอยู่ได้

• คนหนึ่งคิดว่าวันหนึ่งสำคัญกว่าอีกวันหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งคิดว่าทุกวันมีความสำคัญเท่ากัน แต่ละคนจงปฏิบัติตามความเชื่อมั่นของตน

• ผู้ที่ถือวันสำคัญ ก็ถือเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่กิน ก็กินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเขาขอบพระคุณพระองค์ ผู้ที่ไม่กิน ก็งดกินเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระองค์เช่นกัน

• เพราะไม่มีพวกเราคนใดที่มีชีวิตอยู่เพื่อตนเอง และไม่มีผู้ใดตายเพื่อตนเองเช่นเดียวกัน ถ้าเรามีชีวิตอยู่ ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น ไม่ว่าเรามีชีวิตอยู่หรือตาย เราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า

• เพราะเหตุนี้เอง พระคริสตเจ้าจึงสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งของผู้ตายและของผู้เป็น
o แล้วท่านเล่า ทำไมจึงตัดสินพี่น้องของท่าน หรือท่านเล่า
o ทำไมท่านจึงดูหมิ่นพี่น้องของท่าน ในเมื่อเราทุกคนจะต้องไปยืนอยู่หน้าพระบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า “พระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่นอนฉันใด ก็เป็นที่แน่นอนฉันนั้นว่า ทุกคนจะคุกเข่าลงกราบเรา และทุกคนจะกล่าวสรรเสริญพระเจ้า” ดังนั้น เราแต่ละคนต่างจะต้องทูลรายงานเกี่ยวกับตนเองต่อพระเจ้า

• ดังนั้น
o เราจงเลิกตัดสินกันเถิด และ
o จงเลิกคิดที่จะเป็นอุปสรรคให้พี่น้องสะดุดล้ม ข้าพเจ้ารู้และแน่ใจในองค์พระเยซูเจ้าว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นมลทินในตัวเอง แต่ถ้าใครคิดว่าเป็นมลทินก็เป็นมลทินสำหรับเขา ถ้าอาหารที่ท่านกิน เป็นเหตุให้พี่น้องไม่สบายใจ ท่านก็ไม่ได้ประพฤติตนตามความรัก อย่าใช้เรื่องอาหารมาทำลายพี่น้องคนนั้นที่พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเขา
o อย่าให้สิทธิของท่านถูกตำหนิได้ เพราะอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกินการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติและความชื่นชมยินดีในพระจิตเจ้า
o ผู้ที่รับใช้พระคริสตเจ้าดังนี้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าและเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์ ฉะนั้น
o เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกัน
o อย่าทำลายงาน ของพระเจ้าด้วยเรื่องอาหาร อาหารทุกชนิดบริสุทธิ์อย่างแน่นอน แต่การกินอาหารโดยทำให้ผู้อื่นไม่สบายใ เป็นความผิด
o เป็นการดีที่จะงดกินเนื้อ งดดื่มเหล้าองุ่นและงดทุกสิ่งที่เป็นเหตุทำให้พี่น้องของท่านไม่สบายใจ
o จงเก็บความเชื่อมั่น ของท่านไว้สำหรับตนเองเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าเถิด
o ผู้ที่ไม่ตัดสินลงโทษตนเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วก็มีสุข แต่ผู้ที่ยังสงสัยอยู่ ถ้ากิน ก็ตัดสินลงโทษตนเอง เพราะกระทำโดยไม่เชื่อมั่น
o ทุกสิ่งที่ไม่ได้มาจากความเชื่อมั่น ย่อมเป็นบาป

             คำสอนวันนี้อาจจะดูยากหน่อย แต่ถ้าเราอ่านดีๆ เราจะเป็นว่า การเคารพมโนธรรมของพี่น้องเป็นเรื่องที่สำคัญและงดงามมากๆนะครับ... ให้เราอ่านติดตามคำสอนของท่านอย่างดีๆ ในช่วงสองสามวันนี้ เราจะได้ไตร่ตรองการปฏิบัติทางเทววิทยาแห่งความเชื่อของเรา

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย