Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อ่านบทเพลงของผู้รับใช้เพลงที่สองครับ ต่อจากเมื่อวาน และพ่อจะอธิบายสานต่อกันให้เห็นว่า เราทุกคนคือผู้รับใช้ของพระเจ้า และต้องติดตามยอดแห่งผู้รับใช้ คือ “พระคริสตเยซู” นะครับ อ่านก่อนเลยครับ

อสย 49:1-6…
1ดินแดนชายทะเลและเกาะทั้งหลายเอ๋ย จงฟังข้าพเจ้าเถิด
ประชาชนที่อยู่สุดแดนไกล จงตั้งใจฟังเถิด
พระยาห์เวห์ทรงเรียกข้าพเจ้าก่อนที่ข้าพเจ้าเกิด
ทรงขานชื่อข้าพเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา


2พระองค์ทรงทำให้ปากข้าพเจ้าเป็นเสมือนดาบคม
ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในร่มเงาพระหัตถ์ของพระองค์
ทรงทำให้ข้าพเจ้าเป็นเสมือนลูกศรแหลมคม
และทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้ในแล่งเก็บลูกศรของพระองค์
3พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อิสราเอลเอ๋ย ท่านเป็นผู้รับใช้ของเรา
เราจะแสดงสิริรุ่งโรจน์ของเราโดยทางท่าน”
4แต่ข้าพเจ้ากลับคิดว่า “ข้าพเจ้าได้ทำงานเหนื่อยเปล่า
ข้าพเจ้าเสียแรงไปเปล่าๆ ไร้ประโยชน์”
ถึงกระนั้น รางวัลของข้าพเจ้าอยู่กับพระยาห์เวห์อย่างแน่นอน
และค่าตอบแทนของข้าพเจ้าก็อยู่กับพระเจ้าของข้าพเจ้า
5 พระยาห์เวห์ทรงสร้างข้าพเจ้ามาในครรภ์มารดาให้เป็นผู้รับใช้พระองค์
เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์
และรวบรวมอิสราเอลมาอยู่กับพระองค์
บัดนี้ พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รับเกียรติเฉพาะพระพักตร์พระองค์
พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นพละกำลังของข้าพเจ้า
6พระองค์ตรัสว่า “เป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเรา
เพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ของยาโคบขึ้นใหม่
และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง
เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ
เพื่อความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• วันที่อังคาร หรือวันในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์วันที่สอง เราได้อ่านบทเพลงของผู้รับใช้...

• “บทเพลงของผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์” พ่อมั่นใจว่า ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์มีลักษณะที่สำคัญ และพ่ออยากนำบทอ่านของเมื่อวานนี้มาแตกประเด็นลักษณะของผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ เพื่อว่าอาศัยการอ่านและไตร่ตรองนี้
o พวกเราจะได้เดินตามพระคริสตเจ้าผู้รับใช้แท้จริงที่เป็นต้นแบบให้กับเราในการดำเนินชีวิตในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และตลอดไป...
o เราพิจารณากันนะครับ และพยายามเก็บอัตลักษณ์ของผู้รับใช้ของพระเจ้าไว้ในเราทุกคนให้ได้นะครับ

• “นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา
o ผู้รับใช้ของพระเจ้าที่แท้จริงนั้น เราพบว่า เขาจำเป็นต้องมี “จิตของพระเจ้าในชีวิต” หรือ มีพลังของพระเจ้าในชีวิตของเขาอย่างแท้จริง
o ดังนั้น พ่อต้องถามตนเอง ถามพวกเราทุกคนครับเราอย่างว่า พี่น้องที่รักครับ เราต่างเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เราได้มีพระเยซูเจ้าเป็นต้นแบบ และผู้รับใช้ต้องเปี่ยมด้วยจิตของพระเจ้า
o พ่อถามตรงๆ ว่า เราเป็นคริสตชนเป็นคนของพระเจ้า มี “พระเจ้าสถิตกับเรา” หรือถามว่า “จิตของพระเจ้า เปี่ยมล้นในชีวิตของเราจริงๆหรือไม่”
o พระเจ้าเลือกเราให้เป็นคริสตชนแท้จริงนั้นไม่ต้องสงสัยครับ... แต่ว่าเราแต่ะคนได้เปี่ยมด้วยพลังของพระเจ้าจริงๆไหมครับ

• เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ
o อัตลักษณ์ประจำตัวของผู้รับใช้คือ “ความยุติธรรม”
o พ่อคิดว่าชีวิตที่โดดเด่นของเราคริสตชนต้องโดดเด่นในความยุติธรรม ในความถูกต้องเที่ยงตรงและสอนความยุติธรรม กระทำสิ่งที่ยุติธรรม
o กล่าวง่ายๆ คริสตัง ไม่ควรเลยที่จะกระทำอยุติธรรมกับใครๆ เราโดดเด่นในความยุติธรรม ความถูกต้องใช่ไหมครับ...
o พระสันตะปาปาฟรังซิสสอนเราในเรื่อง “สันติภาพ” และเน้นความยุติธรรมมากๆ ครับ ในคำสอน Evangalii Gaudium (ความชื่นชมของพระวรสาร)...
o พระสันตะปาปาย้ำว่า เราทุกคน คือ “ประกาศก” เสียงของประกาศกต้องดังขึ้น
o ต่อสู้อย่างหนักแน่นกับการกระทำที่ทำให้เสียงของคนยากจนต้องเงียบงันและจำนน และต่อสู้กับกลุ่มคนที่ไม่ให้โอกาสหรือไม่ให้เกียรติแก่คนยากจน (EG218)
o เพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขนั้น “ความยุติธรรม และภารดรภาพ คือ หลักการสำคัญที่สุด” (EG221)
o พี่น้องครับ เราคริสตชนต้องเป็นคนยุติธรรมมากๆ เลยนะครับ รักความยุติธรรม สร้างสันติแท้จริงได้ครับ

• เขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง จะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน
o ผู้รับใช้ของพระเจ้า ต้องอดทนกับความเท็จ ไม่ย่อท้อ และไม่ยอมให้กับความอยุติธรรม ไม่โอดครวญแต่เพียรทนถ้าต้องกระทำเพื่อความดี ความจริง และความยุติธรรม

• ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่ เขาจะไม่ดับ เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง
o ชอบประโยคนี้จริงๆครับ ไม่ดับความหวังของใคร ไม่ทำลายความหวังเล็กน้อยของผู้ที่มีความหวังอยู่เล็กน้อย ผู้รับใช้ของพระเจ้า ชีวิตของเรา เราต้องเป็นความหวัง ไม่ดับความหวังของคนอื่นๆ ชีวิตของเราต้องทำให้ทุกคนมีความหวังจริงๆ พ่อบอกตรงๆว่าการดับความหวังของคนอื่นที่มีความหวังเพียงน้อยนิดนั้นเป็นบาปที่หนักหนานัก เป็นการขาดความรักมากที่สุดจริงๆนะครับ ความหวังที่ของคนยากจน ความหวังของคนยากไร้ชายของสังคม เราต้องไม่ดับหรือทำลายเป็นอัดขาด เพราะความรักต้องก่อให้เกิดความหวังแท้จริงให้จงได้อยู่เสมอ
o พระสันตะปาปาอธิบายว่า ในการที่เราสัมพันธ์และสัมผัสกับโลก เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องให้เหตุผลจริงๆของ “ความหวัง” ของเรา ไม่ใช่กระทำไปแบบตั้งตนเป็นศัตรูที่คอยเอาแต่วิจารณ์และกล่าวหาตัดสิน (EG 71)

• เขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจ จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน
o ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องดึงดันมุ่งมั่นให้เกิดความยุติธรรมให้ได้
o ไม่มีวันยอมให้กับความไม่ยุติธรรม
o พ่อสังเกตว่า ลักษณะที่ดีของเราผู้รับใช้ของพระเจ้า คือ ความยุติธรรมจริงๆครับ ให้เราพยายามใส่ใจกับเรื่องนี้กันดีๆจริงๆนะครับ
o คริสตชนต้องเป็นคนซื่อสัตย์และยุติธรรมที่สุดให้ได้ครับ)

• ต่อด้วยวันนี้จากอิสยาห์บทที่ 49 เป็นบทเพลงของผู้รับใช้บทที่สองครับ
o เป็นอีกบทเพลงที่เราจะอ่านและบรรเลงลงสู่ชีวิตของเรา ตามแบบอย่างผู้รับใช้ของพระเจ้า ตามแบบพระคริสตเจ้าครับ
o พระเจ้าทรงรู้จักเรียกเราตั้งแต่ในครรภ์มารดาเพื่อเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้เราเป็นผู้ที่ทรงความยุติธรรม
o เครื่องหมายคือการตัดสิน... “พระองค์ทรงทำให้ปากข้าพเจ้าเป็นเสมือนดาบสองคม”
o วาจาของเราผู้รับใช้ของพระเจ้า คำพูดของเราต้องเป็นความจริง ความการตัดสินแยกแยะความจริงจากความเท็จ
o พ่อเชื่อว่า พลังของพระเจ้าที่อยู่ในเราคือพลังแห่งความยุติธรรมความเที่ยงตรง
1. เราต้องสามารถแยกแยะกระแสธรรมและความเที่ยงตรงออกจากกระแสโลกที่รุนแรง
2. เราต้องชัดเจนในการเจริญชีวิตในความจริง
3. พ่อเคยถามตนเองเสมอว่า เราเป็นพลังของพระเจ้าที่มีความชัดเจน เพียงพอหรือยัง
4. เราเป็นลูกศรแหลมคมในแล่งเก็บลูกศรของพระเจ้าไหมเพื่อพระองค์จะใช้เพ่อทะลุทะลวงความชั่วร้าย เพื่อประกาศความจริงและความดี
5. เรามีพลังของพระเจ้าพอแล้วหรือ
6. เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่มีความเชื่อมั่นในพระองค์พอแล้วหรือ...
7. พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าได้รับประกาศเด่นชัดในชีวิตของพ่อและของพี่น้องแล้วหรือ...
o นี่เป็นคำถามในใจ ที่อยากให้เกิดความมุ่งมั่นเอาจริงกับการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อประกาศความยุติธรรมและสันติ ความรัก ที่มาจากความเชื่อในพระเจ้า...
o เราได้เป็น “แสงสว่างส่องโลก” จริงๆแล้วหรือ ชีวิตของเราได้เป็นพลังแห่งแสงแห่งความรักของพระเจ้าได้เต็มที่แล้วหรือยังหนอ

• พี่น้องครับ... ช่วงนี้ สามวันนี้วันจันทร์ถึงวันพุธในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์... เราเน้นการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับ และวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์ ตรีวารปัสกา เราจะได้สัมผัสยอดแห่งผู้รับใช้ของพระเจ้า คือ “พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า” หรือที่เราเรียกว่า “พระรรมล้ำลึกปัสกาครับ... เราจะได้อัดแน่นและเห็นจริงๆจากการไตร่ตรองธรรมล้ำลึกแห่งผู้รับใช้ของพระจ้าแท้จริง เพราะพระเยซูคือต้นแบบ และเราต้องเดินตามพระองค์

• เราควรเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเหมือนพระเยซูเจ้าครับ... ขอพระเจ้าอวยพรครับ อ่านพระคัมภีร์มากๆนะครับ และเราจะรู้ว่าข้อความนี้เป็นความจริงครับ “เป็นการน้อยไปที่ท่านจะเป็นผู้รับใช้ของเราเพื่อสถาปนาเผ่าพันธุ์ของยาโคบขึ้นใหม่ และรวบรวมอิสราเอลที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่ง เราจะให้ท่านเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ ความรอดพ้นที่เรานำมาให้จะได้แผ่ไปจนสุดปลายแผ่นดิน”

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย