รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016
วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

ทุกวันจันทร์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เราได้อ่านบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์ ที่ชื่อว่าบทเพลงของผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์... ไม่ง่ายที่เราจะเข้าใจทั้งหมด แต่ คำว่า “ผู้รับใช้” ของพระยาห์เวห์ และบทเพลงของผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ก็มีพลังให้เราได้อ่าน.. ให้เราได้ตระหนัก ปีนี้เรามาทำความรู้จักกับ “ผู้รับใช้ หรือบทเพลงของผู้รับใช้” ในอิสยาห์ที่เราฟังทุกๆปีอย่างพิเศษหน่อยนะครับ
เริ่มจากเราอ่านบทอ่านนี้ก่อนครับ เราจะได้เข้าอยู่ในบรรยากาศของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของเราคริสตชนทุกคนครับ...

อสย 42:1-7……
1พระยาห์เวห์ตรัสว่า
“นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู
เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา
เราให้จิตของเราแก่เขา
เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ
2เขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง
จะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน
3ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หัก
และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่ เขาจะไม่ดับ
เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง
4เขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจ
จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน
ดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขา”
5พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงสร้างท้องฟ้ากว้างใหญ่
ทรงคลี่แผ่นดินและทุกสิ่งที่เกิดจากที่นั่น
ประทานชีวิตแก่ประชากรบนแผ่นดิน
และประทานลมหายใจแก่ผู้ที่ดำเนินอยู่ที่นั่น ตรัสว่า
6“เราคือพระยาห์เวห์ เราได้เรียกท่านมาเพื่อนำความชอบธรรม
เราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้
เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชากร
และเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ
7เพื่อเปิดตาคนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุก
ปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขัง

--------------------------------
อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
--------------------------------
• บางประเด็นจากอิสยาห์ที่พ่อต้องย้ำและนำมาอธิบาย...

• เมื่อเราอ่านอิสยาห์ “บทเพลงของผู้รับใช้” “นี่คือผู้รับใช้ของเรา ซึ่งเราเชิดชู เราเลือกเขาเพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา
o เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ เขาจะไม่ร้องตะโกนหรือเปล่งเสียงดัง จะไม่ทำให้ใครได้ยินเสียงของเขาตามถนน ไม้อ้อที่ช้ำแล้ว เขาจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ริบหรี่อยู่ เขาจะไม่ดับ
o เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริงเขาจะไม่หมดหวังหรือท้อใจ
o จนกว่าจะได้สถาปนาความยุติธรรมไว้บนแผ่นดิน ดินแดนชายทะเลจะรอคอยคำสอนของเขา”

• อ่านตอนนี้ ข้อ 1-4 เราได้เห็นคำว่า “ความยุติธรรม 3 ครั้ง” ชัดเจนเลยครับ หัวใจของผู้รับใช้ของพระเจ้า คือ “ความยุติธรรม” คือผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้อง
1. นำความยุติธรรม
2. ประกาศความยุติธรรม
3. สถาปนาความยุติธรรม

• สำหรับพ่อ อยากร้องออกมาดังๆว่า “ทำไมชัดเจนอย่างนี้” “ชัดเจนเลยครับ...
o ผู้รับใช้ของพระเจ้า คือผู้รับใช้ความยุติธรรม” ในเพลงของผู้รับใช้ที่เป็นคำประพันธ์นี้ เพียง 7 ข้อ ที่เราอ่านในวันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ทุกๆปี เพียง 7 ข้อ แต่ทว่าพระวาจาแต่ละข้อแต่ละบรรทัด เรารู้ได้เลยว่า สาระคือความยุติธรรม และ
o ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องนำความยุติธรรมออกไป หมายความว่า เขาต้องสถาปนา หรือ ก่อให้เกิดความยุติธรรมให้ได้...

• ในพันธสัญญาเดิม มีคำสองคำที่ใช้บ่อยมากๆ และมักจะมีคำเชื่อมคำสองคำนี้เข้าด้วยกันเสมอๆ “ความชอบธรรม” righteousness และ “ยุติธรรม” justice
o คำว่า “ความชอบธรรม” righteousness ในพันธสัญญาเดิมหมายความถึง การจัดการหรือนำสิ่งต่างๆให้เข้าที่ ให้เขาสู่มาตรฐาน จัดการให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ต้องเป็นสิ่งที่เป็นอย่างที่ควรจะต้องเป็น หรือเราอาจเรียกว่าความเที่ยงตรงหรือเที่ยงธรรม ซึ่งหมายถึงเป็นอย่างที่ต้องเป็นไม่ผิดไม่เพี้ยนไป หรือใครหรืออะไรก็ตามที่สอดคล้องต้องกันกับพระประสงค์ของพระเจ้า
o คำว่า “ยุติธรรม” Justice คือ การแสดงออกของความชอบธรรม คือ การกระทำของบุคคล ของใครๆก็ตามที่ถูกต้องเที่ยงตรง ดังเช่นอิสยาห์กล่าวว่า “เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ.... เขาจะประกาศความยุติธรรมด้วยความสัตย์จริง” คืองานของผู้รับใช้ที่จะกระทำทุกอย่างให้สอดคล้องต้องตรงกับพรประสงค์ของพระเจ้า

• แต่การสถาปนาความยุติธรรม ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ในพระคัมภีร์อิสยาห์นี้ทำให้เราเห็นว่าการสถาปนาความยุติธรรมในโลกนั้น...
o ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้มีประสบการณ์ที่ยากลำบาก ล้มเหลว แต่เขาไม่มีวันท้อใจ เพราะพระเจ้าจะประทานพลัง
o พ่อเชื่อว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องเข้มแข็งมากๆ เพราะพระเจ้าทรงเข้มแข็งจริงๆ “เราคือพระยาห์เวห์ เราได้เรียกท่านมาเพื่อนำความชอบธรรม เราจับมือของท่านและรักษาท่านไว้ เราให้ท่านเป็นพันธสัญญาของประชาก และเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อเปิดตาคนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำจากคุก ปลดปล่อยผู้ที่อยู่ในความมืดจากที่คุมขัง”

• พลังแห่งความสำเร็จในการประกาศและสถาปนา และนำความยุติธรรมออกไปนั้น คือ พลังของพระเจ้า สำหรับผู้รับใช้ของพระองค์... พ่อต้องเน้นว่า อ่านอิสยาห์แล้วมีแรง และอยากมาเหลือเกินที่จะเป็นผู้รับใช้สันติและความยุติธรรม จริงไหมครับ

ไตร่ตรองอีกนิดกับพระวาจากับชีวิตเรา

• พี่น้องที่รักครับ เราได้เริ่มจากความจริงของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์... “ยอดวันของชีวิต คือ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์”

• วันนี้เป็นวันจันทร์ซึ่งอยู่ในเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระศาสนจักร อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ชีวิตของเราจะจุ่มจนลุ่มลึกอยู่กับธรรมล้ำลึกแห่งปัสกาของพระเยซูเจ้า คือ พระทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพ....
o หัวใจคือการก้าวเดินในความจริงแห่งพระธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเยซูเจ้า คือ ในความรักของพระองค์ใน “พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพ”
o พระเจ้าองค์ความรัก พระองค์ทรงยอมถ่อมพระองค์ลงมาเพื่อเรา ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพราะทรงรักเราจริงๆ พระองค์สอนเราด้วยชีวิตของพระองค์... สอนเราด้วยพระธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระองค์...
o พ่ออยากพาพี่น้องให้ได้ไตร่ตรองพระวาจาอย่างสงบ และเต็มอิ่มด้วยพระวาจาขอพระเจ้าในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ครับ

• พี่น้องที่รัก เมื่อวานเราฉลองวันพระเจ้าด้วยวันอาทิตย์ใบลาน เราเข้าสู่อาทิตย์ศักดิ์สิทธิ์แล้ว พ่อเองเมื่อวานพ่อได้ไตร่ตรองการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า สำหรับพ่อปีนี้ ส่วนตัวบทรำพึงของพ่อ คือ “ลาตัวนั้นที่พระเยซูเจ้าประทับบทหลังของเจ้าลาตัวนั้น” ที่พระองค์ทรงประทับเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม
o พ่อรู้สึกว่า พ่ออยากเป็นลาตัวนั้นจังเลยที่พระมหากษัตริย์นิรันดร พระราชาแห่งสันติ พระคริสตเจ้า องค์สันติสุขเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม

• ปีนี้พ่อรำพึงอีกครั้งถึงเจ้าลาที่เขานำมาถวายพระองค์ ที่บ้านเบธฟายี... เพื่อประกาศพระองค์เป็นพระราชาแห่งอิสราเอล พระราชาแห่งสันติสุข

• พ่ออยากเป็นผู้แบกและนำพระราชาแห่งสันติสุข อยากได้มีส่วนในการนำองค์สันติราชาเข้ามาสู่ชีวิตของทุกคน...

• ณ ยามนี้ของประเทศชาติของเราที่เราต้อง “สันติสุข สันติภาพถาวรและการปกครองของพระราชาแห่งสันติ ผู้ทรงพระนามว่า “พระคริสตเจ้า” ที่จะปกครองจิตใจของเราคริสตชน” พ่ออยากจะภาวนาพิเศษจริงๆ
o ข้อคิดส่วนตัวปีนี้แปลกเพราะพ่อรู้สึกว่า ลาตัวนั้น ได้ทำหน้าที่อย่างสมศักดิ์ศรีและถ้าคิดได้ เจ้าลาตัวนั้นคงมีความสุขที่สุดที่ได้นำองค์สันติภาพมาสู่ประชาชน.... พ่อรู้ว่าโลกปัจจุบันต้องการสันติภาพอย่างยิ่ง สงครามมีอยู่หลายแห่ง การกระทำที่รุนแรงในโลก ฆาตกรรมที่มาจากความคลั่งเพราะหลงผิดในความเชื่อ ความเชื่อที่หลงผิดไปบูชาความรุนแรงและประกาศว่านั่นคือศรัทธาในพระเจ้า โดยไม่ได้เคารพชีวิตมนุษย์ การแตกแยกที่ร้าวฉาน การขาดสันติสุขของผู้คนมากมายที่แม้ไม่ได้อยู่ในภาวะสงคราม แต่การเป็นทาสของกระแสโลก กระแสสังคม กระแสการเมือง กระแสโกงโลภและคอรัปชั่น กระแสเศรษฐกิจ...
o พ่อมั่นใจว่า โลกปัจจุบันต้องการพุน้ำทรงชีวิต ต้องการผู้นำสันติสุขและความรัก พ่อจึงอยากเป็นดั่งเจ้าลาตัวนั้น รับใช้เพื่อแบกนำพระองค์เข้าสู่ชีวิตของพ่อเอง และแบกนำสันติสุขพระราชาแห่งสันติสุขให้เสด็จประทับในชีวิตพ่อ ทั้งนี้เพื่อนำไปประกาศเป็นข่าวดีให้เข้าสู่สังคมให้ได้รับสันติสุขเสมอไป....

• พี่น้องครับ.... วันนี้อ่านอิสยาห์บทที่ 42 กัน บทเพลงของผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์
o ผู้รับใช้ให้เกิดสันติสุขและความหวัง
o ผู้รับใช้เพื่อประกาศความยุติธรรมและความรักออกไปในโลก.... ไปสู่ทุกคน

• พ่ออยากให้วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ เราตระหนัก สำนึก และจริงจังกับการที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ผู้รับใช้ความรักและสันติสุขเสมอไป....
o ประกาศความยุติธรรมและความรัก
o ไม่มีวันหมดหวังในโลกที่ดูเหมือนสิ้นหวัง
o อย่ายอมแพ้ เพราะพระองค์คือพระเจ้า พระองค์อยู่กับเรา ชัยชนะของพระองค์อยู่กับเราเสมอ
o เราแพ้ไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะโลกต้องการเราคริสตชนที่จะรักษาความรัก รักษาพระคริสตเจ้าในชีวิตเรา เพื่อเราจะนำพระองค์ไป
o โลกต้องการเราเพื่อรัก เพื่อปกป้องความรักและความยุติธรรมในสังคม ในครอบครัว และในโลกของเรา....

• พระสันตะปาปาย้ำสอนเราคริสตชนใน Evangelii Gaudium “ความยินดีแห่งพระวรสาร” ให้เรากล้าออกไปเพื่อประกาศพระวรสาร กล้าออกจากตนเอง เพื่อรับใช้สังคม โลก ให้พวกเขาได้สัมผัสความยุติธรรม สันติสุขและความรักของพระเจ้าจริงๆ โดยต้องเน้นบรรดาคนยากไร้และด้อยโอกาสเป็นพิเศษ เราต้องรับใช้พระวาจาและข่าวดีจริงๆ เราดูสรุปคำสอนของพระสันตะปาปาในเรื่องสันติสุขและความยุติธรรมกันหน่อยครับ ตัวเลขในวงเล็กคือกำกับเลขข้อ ของคำสอน Evangelii Gaudium “ความยินดีแห่งพระวรสาร”
o เพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขนั้น ความยุติธรรม และภารดรภาพ คือ หลักการสำคัญที่สุด (EG 221) โดย
1. เวลาสำคัญกว่าสถานที่ (EG 222) หมายความว่าลงมือทำจริงๆ ช้าแต่แน่นอนเอาจริง โดยไม่ยึดติดหรือครอบงำด้วยผลงานที่ต้องเกิดโดยทันที (EG 223)
2. เอกภาพ ต้องเอาชนะ ความขัดแย้ง (EG 226) หมายความว่าแม้ต้องแตกต่างไปตามหน้าที่ แต่ชีวิตก่อเกิดความเป็นหนึ่งเดียว (EG 228)
3. ความเป็นจริง สำคัญกว่า ความคิด (EG 231) หมายความว่าหลีกเลี่ยงเถอะ ลดลงเถอะเรื่องการเมืองในระหว่างพวกเรา การเมืองในหมู่เรา (พ่อเสริมว่าในหมู่เราคริสตชน การเล่นกลการทูตการวิพากวิจารณ์ที่ผิวเผินขาดความจริงใจในหมู่เราคริสตชน นักบวช พระสงฆ์ เพียงเพื่อบ่อยครั้งเพื่อกระทำให้เองดูดี ดูว่าสูงส่งแต่กระหน่ำทำร้าย ใส่ร้ายสร้างเรื่องให้เกิดความแตกแยกจนเมามันด้วยบ่อยครั้งเป็นปัญหาทางจิตใจด้วยซ้ำ) หรือความเชื่อที่เป็นเพียงโวหารหรือวาทะกรรม (EG 232)
4. ส่วนรวม ยิ่งใหญ่กว่า ส่วนย่อย หมายความว่า ต้องร่วมกันนำโลก สังคมโลกาภิวัฒน์เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน (EG 234)

• พี่น้องครับ จงเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยกันจริงๆ ผู้รับใช้ความรักและความจริง (พ่อเน้น “ความจริง ผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องไม่พ่นความเท็จสะใจใส่กันอย่างไร้สำนึกเด็ดขาด) พ่อขอให้เราได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจริงๆตลอดไป ขอวันศักดิ์สิทธิ์ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ทำให้ทุกท่านศักดิ์สิทธิ์ (ยากครับ พ่อรู้ครับสำหรับพ่อเองด้วย... เพราะบางทีเพียงแต่ดูภายนอกศักดิ์สิทธิ์เหมือนต้องใส่สูทให้ดูดีตลอดเวลาทั้งๆที่ร้อนมาก ทำให้ดูดีภายนอกแต่...ภายในนั้นน่าเวทนากับชีวิตและจิตใจที่บกพร่อง...) พ่อขอให้พวกเราทุกคนได้นำความยุติธรรมความจริงและความสัตย์จริงๆออกไปเสมอนะครับ และขอให้เราได้รับพระพรแห่งสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ...