Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016
ฉลองธรรมมาสน์นักบุญเปโตร

1ปต 5:1-4...
1โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง เป็นพยาน ถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า และมีส่วนจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะปรากฏในอนาคตด้วย ข้าพเจ้าขอร้องบรรดาผู้อาวุโส ในกลุ่มของท่านทั้งหลาย 2จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน จงดูแลด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้า มิใช่ดูแลด้วยจำใจ จงดูแลด้วยความสมัครใจ มิใช่ดูแลเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง 3จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะ มิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง 4เมื่อพระคริสตเจ้าพระผู้เลี้ยงสูงสุดจะทรงแสดงพระองค์ ท่านจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย

-------------------------------

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ธรรมาสน์นักบุญเปโตร”

• เมื่อเวลาที่พ่อเรียนอยู่ที่กรุงโรม พ่อชอบเข้าไปในพระวิหารนักบุญเปโตรมากๆ เวลาเรียนเสร็จพ่อมักจะเดินกลับมาทางพระหารนักบุญเปโตร และมีเวลาเมื่อใดก็จะเข้าไปในพระวิหาร พระวิหารนักบุญเปโตรใหญ่และสวยงามเหลือเกิน พ่อประทับใจในความใหญ่โตและสวยงามทางศิลปะเหลือเกิน เป็นการทุ่มเทกำลังกายใจ กำลังศรัทธาที่พระศาสนจักรมีให้ต่อชาวประมงคนนั้นที่พระเยซูเจ้าเรียกและเลือกที่ให้เป็นรากฐานของพระศาสนจักรคือประชากรของพระองค์ “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” นั่นคือนักบุญเปโตร...

• ด้านในสุดของพระวิหารนักบุญเปโตร หลังพระแท่นกลาง ส่งสายตายมองลึกเข้าไปสุด จะมีสิ่งที่พ่อประทับใจมากๆ ชอบยืนดู ชอบภาวนา คือ ธรรมาสน์นักบุญเปโตร (ดูภาพประกอบที่พ่อโพสต์) ให้นะครับ หรือจินตนาการตามที่พ่อจะเล่าต่อไปนี้ก็ได้

• ความจริงธรรมาสน์นักบุญเปโตรเดิมที่สร้างถวายเกียรติแด่ท่านเดิมเป็นไม้ และเมื่อสร้างมหาวิหารใหม่และใหญ่หลังนี้ Bernini นักออกแบบและสร้างชื่อดังทางสถาปัตยกรรม หรือชื่อเต็มของเขาคือ Gian Lorenzo Bernini (1598-1659) ได้ออกแบบธรรมาสน์นักบุญเปโตรนี้ขึ้นมาใหม่...ให้เข้ากับมหาวิหาร

• ต้องเรียกว่า เป็นงานที่สวยงามเหลือเกินทางศิลปะ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อครอบเก้าอี้หรือธรรมาสน์ไม้เดิมที่มีขนาดเล็กๆ เพื่อเป็นการเก็บรักษาความหมายของธรรมาสน์ของนักบุญเปโตรไว้ตลอดไป พ่อชอบมองดูมากๆ เพราะเป็นเก้าอี้ขนาดใหญ่ที่เป็นบรอนซ์และมีองค์ประกอบหลายส่วนที่งดงามพ่อจะเล่าให้ฟังครับ

• กระจกสีที่เป็นหน้าต่างให้แสงเข้ามาสง่างาม
o เป็นกระจกสีโบฮีเมีย Bohemian glass มี 24 แฉกหรือแถบ 12 แถบรอบๆจากด้านในออกมาด้านนอกเป็นดังรังสี
o แทนที่จำนวน 12 เผ่าของอิสราเอลประชากรของพระเจ้า
o และอัครสาวกของพระเยซูทั้ง 12 องค์ด้วยกัน
o เหลืองอร่ามเป็นรูปนกพิราบอยู่เหนือธรรมาสน์ หมายถึงพระจิตเจ้า ที่มีแสงสว่างรังสีออกไปรอบทิศ (ดูภาพประกอบ) เป็นเครื่องหมายว่า คำสอนของท่านนักบุญเปโตร หรือคำสอนของผู้สืบตำแหน่งจากท่าน “พระสันตะปาปา” นั้น ได้รับการส่องสว่างและดลใจจากองค์พระจิตเจ้าเสมอ เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นการประทานปรีชาญาณจากพระเจ้า โดยทางพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นเครื่องหมายของอำนาจสอนทางการที่ผู้นำพระศาสนจักรได้รับ พระจิตเจ้านี้คือจิตวิญญาณหรือลมหายใจของพระศาสนจักร คอยชี้นำพระศาสนจักรอย่างไม่สิ้นสุดตลอดไปเพื่อช่วยเหลือและเพื่อนำทาง

• รูปแกะสลักคือนิกรเทวดาใหญ่น้อยมากมายอยู่ด้านบนเช่นกัน อำนาจจากสวรรค์ นิกรเทวดาทั้งหลายที่เป็นเครื่องหมายของอำนาจที่มาจากสวรรค์ มาจากพระเจ้า การดลใจของพระจิตเจ้ามาจากพระเจ้า มาจากสวรรค์ที่ประทับของพระเจ้า รายล้อมด้วยทูตสวรรค์ของพระเจ้า และขณะเดียวกันก็รายล้อมด้วยสมาชิกของพระศาสนจักรบนโลกร่วมกันในสิริรุ่งโรจนและแสงสว่างขององค์พระจิตเจ้า...

• ธรรมาสน์ ขนาดใหญ่ดูว่าลอยอยู่ในอากาศ คือ ธรรมาสน์ที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจการสอน อำนาจการประกาศข่าวดี อำนาจแห่งการอภิบาลชีวิตที่ท่านนักบุญเปโตรได้รับจากพระเยซูเจ้า..
o “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” และ
o “ท่านคือศิลาและบนศิลานี้เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรของเราได้...” และ
o “เรามอบกุญแจพระอาณาจักรสวรรค์ให้แกท่าน...”

• ธรรมาสน์นี้เป็นเครื่องหมายและอันที่จริงสร้างไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายระลึกถึงอำนาจการเป็นผู้นำพระศาสนจักรของท่านนักบุญเปโตร...

• เหนือเก้าอี้ตัวนี้มีทูตสวรรค์สององค์ที่แบกมงกุฎละกุญแจสองดอก เครื่องหมายถึงอำนาจของสันตะสำนัก บนธรรมาสน์มีสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นพระวรสารที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการมอบกุญแจแก่นักบุญเปโตร และคำสั่งให้เลี้ยงแกะของพระเยซูเจ้า และยังมีรูปการล้างเท้าบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่มอบแบบฉบับให้นักบุญเปโตรและบรรดาศิษย์ด้วย

• ธรรมาสน์นี้ดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศ... ขาเก้าอี้สี่ขานั้น ลอยอยู่แต่อันที่จริงขาเก้าอี้ทั้งสี่นี้อยู่ในมือของนักปราชญ์ของพระศาสนจักรสี่องค์ด้วยกันคือ
1. นักบุญอับโบรส
2. นักบุญอาธานาส ทั้งสององค์อยู่ทางฝั่งซ้าย
3. และนักบุญยอห์นคริสโซสโตม
4. และนักบุญออกันติน สององค์นี้อยู่ฝั่งขวา

• มีความหมายดีมากครับ คำสอนของพระสันตะปาปาจากธรรมาสน์
o ได้รับการรับรองจากนักปราชญ์ของพระศาสนจักร
o ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้าจากเบื้องบน
o และเสริมกำลังจากปิตาจารย์ของพระศาสนจักรทั้งสี่ ทั้งจากพระศาสนจักรจารีตตะวันออกและตะวันตก... สุดยอดเลยครับ....

• โดยสรุป พ่อขอนำเสนอบางส่วนจากคำเทศน์ของพระสันตะปาปาเอง พระองค์สอนและอธิบายเกี่ยวกับธรรมมาสน์นี้อย่างที่พ่อได้จาระไนทางสถาปัตยกรรมไว้ก่อนแล้ว และในวันฉลองเมื่อปี 2006 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ขณะนั้น ได้ย้ำเวลานั้น ณ ตอนสุดท้ายของบทเทศน์ของพระองค์ในมหาวิหารนักบุญเปโตรดังนี้ว่า
o “ธรรมาสน์ หรือบัลลังก์ อันที่จริงหมายถึงที่นั่งของพระสันตะปาปา หรือที่นั่งของนักบุญเปโตร และคำนี้ใช้กับที่นั่งของบรรดาพระสังฆราชตามอาสนวิหาร เป็นเครื่องหมายถึงอำนาจของพระสังฆราช “อำนาจ” คำนี้ก่อนอื่นใดอย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่อำนาจแบบที่กระแสโลกเขาคิดเขาทำ แต่เป็นอำนาจใน “อาจารยานุภาพ” Magisterium คืออำนาจสอนและประกาศข่าวดีประกาศพระวรสาร การสอนที่ถ่ายทอดความเชื่อ...
o พี่น้องชายหญิงที่รัก ในพระวิหารนักบุญเปโตรตามท่านทราบ เป็นสถานที่ประดิษฐานธรรมาสน์ของนักบุญเปโตร เป็นงานออกแบบที่มีความหมายอย่างมากของแบร์นีนี่ สร้างเป็นบรอนซ์ใหญ่โตงดงาม และสนับสนุนโดยนักปราชญ์ของพระศาสนจักรสององค์จากตะวันตก สององค์จากตะวันออก
o ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านให้หยุดเงียบสักครู่หนึ่งให้พร่ำภาวนาวิงวอนพระเจ้า เพื่อพันธกิจที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับข้าพเจ้า ให้เราจ้องมองดูกระจกสีด้านบนเหนือธรรมาสน์ และร้องขอพระจิตเจ้าด้วยกันเพื่อว่าเราจะได้สามารถรักษาแสงสว่างและพลังของพระจิตในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าเพื่อรับใช้พระศาสนจักรทั้งมวล ขอให้ทุกท่านภาวนาเพื่อข้าพเจ้าเสมอเพื่อทำหน้าที่รับใช้ท่าน.... และข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริง (Pope Benedict XVI ได้เทศน์สอนไว้เมื่อปี 2006 วันฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร)

พี่น้องที่รัก ยังมีแง่มุมทางศิลปะอีกมากเกี่ยวกับธรรมาสน์นักบุญเปโตร พ่อจะเสนอภายหลังเมื่อมีเวลาเป็นเกร็ดความรู้ แต่พ่อมีข้อคิดจริงๆสำหรับวันนี้ครับ

• “อำนาจ” คือ อำนาจของการประกาศข่าวดี อย่าเข้าใจผิด ไม่ใช่อำนาจตามกระแสโลก แต่เป็นอำนาจในความจริง ในความดี ในการประกาศพระเยซูเจ้าเท่า และอำนาจในการประกาศสอนทางการเพื่อความดี...

• เครื่องหมายของอำนาจแท้จริง คือ “การให้อภัย” อำนาจที่จะยกบาป คืออำนาจแห่งความเมตตาสูงสุด ความรักสูงสุด พระเยซูเจ้าให้อำนาจแก่เปโตรถ้าจะแยกแยะคงมีประเด็นดังนี้
o “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” อำนาจแห่งการเลี้ยงดู เอาใจใส่ อภิบาล และช่วยเหลือเสมอไป ดูและด้วยความรัก คืออำนาจที่แท้จริง
o “ถ้าท่านยกบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นได้รับการอภัย” อำนาจแห่งการให้อภัย ยกบาปก็เป็นอำนาจแห่งความรัก...
o “จงไปกระกาศพระวรสาร...” อำนาจแห่งการประกาศ “ข่าวดี” เท่านั้นที่เป็นพระบัญชา...
o “ถ้าท่านไม่ให้เราล้างเท้าท่าน ท่านจะไม่มีส่วนกับเรา...” อำนาจแห่งการรับใช้เยี่ยงทาส คือต้องรับใช้ ปฏิเสธการรับใช้ไม่ได้... การล้างเท้า คือเครื่องหมายของการรับใช้ต่ำต้อยที่สุด เป็นงานที่ทาสทำให้กับนายของตน...

             พี่น้องที่รักครับ ที่สุดเราต้องฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตรครับ แม้ว่าบางปีวันฉลองนี้ตกอยู่ในเทศกาลมหาพรตด้วยก็ต้องฉลองครับ เพราะเป็นการฉลองความงดงามของบัลลังก์ของนักบุญเปโตร พระสันตะปาปาและบรรดาพระสังฆราชทั้งหลาย เป็นเครื่องหมายที่งดงามที่สุดของอำนาจแห่งการประกาศข่าวดีและการรับใช้ครับ ไม่มีอำนาจใดที่งดงามไปกว่านี้อีกแล้วครับ... อำนาจแห่งการประกาศข่าวดีและการรับใช้ด้วยความรักมากที่สุด.... นี่คือจิตตารมณ์ของอำนาจของเราคริสตชน อำนาจแห่งความรักแบบพระเยซูคือยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

           พ่อเชิญชวนให้เราฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร ให้เราภาวนาเพื่อพระสันตะปาปา และบรรดาพระสังฆราช เพื่อพวกท่านจะเป็นเครื่องหมายแท้จริงของอำนาจที่อ่อนโยนที่สุดในการรักและรับใช้อย่างซื่อสัตย์ตลอดไป... พระสันตะปาปาฟรังซิสที่รักยิ่งของเราย้ำในคำสอนเตือนใจของพระองค์ Evangelii Gaudium ในข้อสุดท้ายที่ พระองค์ย้ำอย่างงดงามเหลือเกินว่า “เราก็กำลังก้าวมาสู่ความเชื่อถึงธรรมชาติของการปฏิวัติเรื่องความรักและความอ่อนโยนจริงๆได้อย่างแน่นอน” (EG 288)

           ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน อ่านพระบทอ่านที่หนึ่งที่พ่อยกมาให้ด้วยนะครับและไตร่ตรองคำสอนของนักบุญเปโตรครับ น่าอ่านครับ และดูรูปที่พ่ออัพให้ดูด้วยนะครับ และรำพึงให้เพลินใจถึงอำนาจแห่งความรัก การรับใช้ และการให้อภัยนะครับ อย่าหลง อย่าเหลิง ผิดทางไปกับอำนาจตามกระแสโลเท่านั้นเป็นดีที่สุดครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย